Täiskasvanute koolitaja/andragoog tase 5

Algus01.10.18 09:00
Lõpp21.12.18 15:00
Kestvus200 ak. t.
Hind2,490.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaHaridus
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
 1. õppekava nimetus: Täiskasvanute koolitaja/andragoog
 2. õppekava rühm: Kutseõpetajate koolitus
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • Oskab määratleda ja eesmärgistada tugiiisku/ isikliku abistaja rolli
 • Oskab määratleda Maslow teooriast lähtuvalt kliendi vajadusi
 • Teab kommunikatsiooniprotsessi dünaamikat ja oskab alustada, arendada ja lõpetada kliendisuhet
 • On teadlik ja oskab rakendada tugiisiku/ isikliku abistaja töö eetilistest põhimõtteid
 • Omab ülevaadet teenuse osutaja tegevust reguleerivast seadusandlusest ja teab, kust leida vastavat teavet
 • Omab ülevaadet seadusega pakutud võimalustest kliendi huvide kaitseks ja suudab saadud informatsiooni analüüsida ja edastada
 • Omab ülevaadet peretoimimise mudelist
 • Teab, miks on vaja ja oskab analüüsida peresuhted
 • Teab ja oskab algatada koostööd
 • Teab ja oskab pakkuda abi
 • Teab, miks ja oskab koostada pere genogrammi
 • Omab ettekujutust eesootava töö praktilistest juhtudest
 • Oskab dokumenteerida oma tööd lähtudes andmekaitsenõuetest
 • Suudab juhendada (majanduslikult) mitte toimetulevat peret/klienti igapäeva elus (eelarve koostamisel, enesekehtestamisel, võimaluste realiseerimisel jms)
 • Mõistab võrustikutöö olemust
 • On omandanud võrgustikohtumise eesmärgistamise, planeerimise ja korraldamise alused
 • Suudab kasutada nelja samba mudelilist elulispraktilist nõustamisviisi
 • Suudab analüüsida võlgadesse sattumise põhjused
 • Suudab juhendada pere eelarve koostamist ja sellest kinnipidamist
 • On omandanud suhtlemisprotsessi alused, suudab neid praktilises suhtlemises kasutada
 • Teab erinevaid probleemilahendusmudeleid
 • On võimeline vajadusel valima sobiva mudeli
 • Teab vaimse tervise olukorda ja selle tervendamise vajadust
 • Omab ettekujutust võimalikest psühholoogilistest probleemidest (peredes)
 • Teab ja oskab kasutada (ausaid) mõjutamise ja motivatsiooni võtteid
 • Oskab küsida ja anda mina-võtmes konstruktiivset tagasisidet
 • Oskab märgata ja teab, kuidas olla toeks stressis inimesele
 • Teab ja oskab juhendada lõõgustusharjutusi
 • Omab kogemust supervisiooni ja kovisiooni kogemust
 • Oskab neid töömeetodeid kasutada enda töö analüüsimiseks ja lihtsustamiseks
 • Saab tagasiside kaudu hinnangu oma tööle ja juhised edasiseks
 • Teab täiskasvanute koolitajale esitatavaid nõudeid
 • On kaardistanud oma koolituskogemuse
 • Teab täiendkoolituse olulisust ja võimalusi

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

 • Minimaalne vanus – 21 eluaastat.
 • Soovitavalt on koolitusel osalejal pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane haridus või pedagoogiline või sotsiaaltööalane kogemus (ei ole kohustuslik)
 • Keeleoskus: Emakeel – C1 ja võõrkeel – B1 (võib-olla omandamisel)
 • CV ja avaldus
 • Test ja intervjuu, mis viiakse läbi tugiisiku teenuse ja/või isikliku abistaja teenuse tellija ja kogemustega osutaja poolt

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Auditoorne koolitus (aktiivõppe meetodil) – 160 tundi + praktika orienteeruvalt al. 40 tunnist (praktika maht ja kestus sõltuvad iga konkreetse osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest)
 1. õppe sisu:

(I) Tugiiisku/ Isikliku abistaja töö alused, eetika (16 h).

Sisu:

 • 1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja rolli määratlus, ülesanded ja vastutus
 • 2. Tegevuste eesmärgistamine
 • 3. A.Maslow- vajaduste eesmärgistamine
 • 4. Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused
 • 5. Esmakohtumine kliendiga
 • 6. Kliendisuhte lõpetamine
 • 7. Eetilised põhimõtted

(II) Seadusandlus (8 h)

Sisu:

 • 1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja tegevusi reguleerivad õigusaktid, lepingud
 • 2.Taotluste vormistamine
 • 3. Perevägivald ja selle vormid (tugiisik)
 • 4. Abipakkuja võimaluste piirid
 • 5. Abisaamise võimalused- spetsialistid

(III) Perekond – vorm, suhted, koostöö (12 h)

Sisu:

 • 1. Kooseluvormi, laiendatud/ kärgpere
 • 2. Perekonna arengu dünaamika
 • 3. Peresuhted, võimusuhted perekonnas
 • 4. Perekonna sotsmaj. ja kultuuriline kontekst
 • 5. Perekonna lähivõrgustik ja füüsiline keskkond
 • 6. Abi andmine ja vastuvõtmine
 • 7. Koostöö pereliikmetega
 • 8. Praktiline perekonna genogrammi koostamine, iseseisev praktiline harjutus

(IV) Tugiisiku/ isikliku abistaja töö praktilised alused (8 h)

Sisu:

 • 1.Tugiisiku/ isikliku abistaja teenuse praktiline kirjeldus (praktilised näited, rollimängud)
 • 2. Tugiisku/ Isikliku abistaja töö dokumenteerimine ja aruandluse koostamine

(V) Praktiline toimetulekuõpetus (16 h)

Sisu:

 • 1. Pere/kliendi vajaduste kaardistamine
 • 2. Pere eelarve ja selle korrigeerimise vajadused (tugiisik)
 • 3. Võlanõustamise neli sammast
 • 4. Elulis-praktilise nõustamise praktiseerimine
 • 5. (Vanemate) enesekehtestamine ja piiride seadmine
 • 6. Praktilised pere eelarve korrigeerimise võtted ja vahendid (tugiisik)
 • 7. Toetuste ja abi taotlemine, suunamine, valik

(VI) Võrgustikutöö (8 h)

Sisu:

 • 1. Võrgustiku mõiste, alused, vajalikkus
 • 2. Praktiline rakendamine, eesmärgistamine, läbiviimine

(VII) Võlanõustamine, majanduslik toimetulematus (8 h) (see moodul ei ole isiklikule abistajale kohustuslik)

Sisu:

 • 1.Võlanõustamise mõiste
 • 2. Nõustamise neli sammast
 • 3. Tugiisiku võimalused nõustamiseks
 • 4. Võlgadesse sattumise põhjuste analüüs

(VIII) Suhtlemisprotsesside alused (8 h)

Sisu:

 • 1.Selge ja ebaselge kommunikatsioon
 • 2. Suhtlemisbarjääride vältimine
 • 3. Aktiivne kuulamine abistamisoskusena
 • 4. Kehtestamisoskused
 • 5. Toimetulek vastupanuga
 • 6. Erinevad probleemilahendusmudelid
 • 7. Probleemide ennetamine
 • 8. Võimupositsioonilt tegutsemise lähi –ja kaugmõjud
 • 9. Vajadus- ja väärtuskonfliktid

(IX) Mõjutamisoskused, motiveerimine, stressijuhtimine (16 h)

Sisu:

 • 1.Vaimse tervise tähtsus, selle olukord Eestis
 • 2. Psühholoogilised probleemid (peredes) – väljendusoskus, suhted, kommunikatsioon, erinevad hoiakud, ootused teiste suhtes, konfliktide allikad, müüdid peredes, pere areng
 • 3. Mõjutamine ja motiveerimine
 • 4. Harjutused tagasiside saamiseks suhtlemisel
 • 5. Stressi äratundmine, toimetulek,
 • 6. Stressis inimese nn. esmaabi
 • 7. Praktilised lõõgastusharjutused

(X) Supervisioon ja kovisioon kui töömeetodid (16 h)

Sisu:

 • 1. Supervisiooni ja kovisiooni süsteem
 • 2. Juhtumite kaardistus ja analüüs
 • 3. Analüüsi tagasiside, lahenduskäigud

(XI) Kutsenõuded ja -tasemed (8 h) Sisu: Kutsestandardi alusel

(XI) Koolituskogemuse kaardistamine (8 h) Sisu: Kutsestandardi alusel

(XII) Täiendkoolituse kaardistamine (8 h) Sisu: Kutsestandardi alusel

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses ja ca. 40 tunnine dokumenteeritud praktika: Enda ettevalmistatud ja läbiviidud teenuse osutamine koos hindamise ja tagasiside protsessiga – praktiline läbiviimine, analüüs ja kaitsmine. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.

 1. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Natalia Umarova, PhD sotsiaalpedagoogikas
 • Marika Juuse, MA psühholoogias
 • Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias
 • Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja
 • Ljubov Makušina, andragoog
 • Irina Jelissejeva, pedagoog
Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene