Tõstukijuhi kursus

Algus19.06.18 08:30
Lõpp20.06.18 16:00
Kestvus16 ak. t.
Hind132.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTehnoloogia
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
Maksumus (teooria): 110 EUR + 20% käibemaks
Maksumus (teooria + praktika): 1072.50 EUR + 20% käibemaks
Praktikakoht on koolituskeskuse poolt.
 1. õppekava nimetus: Tõstukijuhi kursus
 2. õppekava rühm: Tehnikaalad
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • Tunneb tõstukijuhi koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike;
 • Oskab valida tööks sobiva tõstuki;
 • Teab liikurmasinatega liiklemisele kehtivaid liiklusseaduse nõudeid;
 • Järgib tööterritooriumil liiklemise reegleid;
 • Eristab liiklemist avalikus liikluses ning tööterritooriumil;
 • Rakendab tõstuki tööeelset kontrolli;
 • Rakendab tööterritooriumi tööeelset kontrolli;
 • Teab tõstukitega töötamise ohtusid;
 • Mõistab tõstukitel kasutatavaid ohutusmärgiseid;
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 • Tunneb signaliseerimise põhimõtteid;
 • Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
 • Ennetab tööõnnetusi;
 • Teab isikukaitsevahendeid;
 • Oskab kasutada isikukaitsevahendeid;
 • Jälgib tõstuki tehnilist seisukorda;
 • Tunneb masina rikete korral tegutsemise korda
 • Teab tõstukitega töötamise levinumaid õnnetusi;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral;
 • Eristab tõstmiseks kõlblikke ja kõlbmatuid laste;
 • Rakendab esmaabivõtteid;
 • Teab töötaja õiguseid ja kohustusi;
 • Teab tööandja õiguseid ja kohustusi;
 • Tunneb tõstuki ehitust;
 • Tunneb sisepõlemismootori tööpõhimõtet;
 • Tunneb elektriajamiga tõstuki tööpõhimõtet;
 • Tunneb tõstuki tõstemehhanismi tööpõhimõtteid;
 • Tunneb erinevate tööseadmete kasutusalasid;
 • Kasutab erinevaid tööseadmeid;
 • Kasutab tõstuki juhtimisseadmeid;
 • Oskab nõuetekohaselt teostada virnastamist;
 • Tagab inimeste turvalisuse töökeskkonnas;
 • Tagab tõstuki heaperemeheliku kasutamise;
 • Väldib varalise kahju tekitamist;
 • Analüüsib ennast tööalaselt;
 • Julgeb vajadusel abi paluda;
 • Oskab iseseisvalt tõstukitega töötada

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • 80 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorset loengut ja 64 praktikat (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemus).
 • Praktika-toendi-vorm-laadur
 1. õppe sisu:
 • Liikurmasinatele kehtivad liiklusseaduse nõuded;
 • Liikurmasinate liiklemise kord tööterritooriumil;
 • Liiklusskeem;
 • Liiklemiskiiruse valik;
 • Aeglase sõiduki teel liiklemise reeglid;
 • Juhtimisõigus;
 • Nõuded tõstuki tehnoseisundile;
 • Ohtutusvahendid;
 • Enamlevinud liiklusreeglite rikkumised;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuded tõstukijuhile;
 • Erinevad tõstukite tüübid;
 • Tõstukitel kasutatavad tööseadmed;
 • Tõstuki juhtimise eripärad;
 • Tõstukitega sagedamini asetleidvad tööõnnetused;
 • Tööõnnetuste analüüsimine;
 • Õiged juhtimisvõtted;
 • Tõstetööde metoodika;
 • Elektriajamitega tõstukite tööpõhimõtted ja hooldamine;
 • Sisepõlemismootoriga tõstukite tööpõhimõtted ja hooldamine;
 • Tõstukite erinevad tööseadmed ja nende kasutamine;
 • Tööohutusreeglistikuga tutvumine;
 • Tõstuki tööeelse kontrolli teostamine;
 • Tööterritooriumi tööeelne kotroll;
 • Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.
 • Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe raames praktilised harjutused tehakse õppeklassides. Tööpraktika läbitakse ettevõttes.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • Liiklusseadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Tõstuki kasutusjuhendid;
 • Tõstuki ohutusjuhendid;
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 24 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 64 tundi.

          Tööpraktika (8 päeva)
Nõutud 8-päevane laadurijuhi dokumenteeritud tööpraktika omas ettevõttes. Juhul kui praktika on läbitud enne                          kursusele tulekut, esitab õppija sellekohase tõendi tööandjalt.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus

 1. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

NB! Kaasa võtta 1 pilt tunnistusele (3×4 vm).

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!

Telli sisekoolitus

Edastatud!

Ooops...

Andke meile teada, millisest sisekoolitusest olete huvitatud.

Olen inimene