fbpx
Õppekava nimetus: Eesti keele algtaseme individuaalkursus (A1)
Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid ·         mõistab selgelt ja aeglaselt hääldatud fraase ja lauseid, mis seostuvad oluliste eluvaldkondadega;·         tuleb toime lihtsates suhtlusolukordades;

·         mõistab igapäevaeluga seotud teksti;

·         oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel.

Õpingute alustamise tingimused Koolitusfirmasisene test ja vestlus.


Õppe sisu

  Teemad
1. Isikuandmed ja enesetutvustus (päritolu, rahvus, keelteoskus, kodakondsus,kontaktandmed, sünnikoht ja -aeg, elukoht, tegevusala, amet, töökoht,

haridustee (koolid), huvivaldkonnad, iseloom, välimus, perekonnaseis, pereliikmed, sugulased, rollid perekonnas).

2. Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, kodukoht ja selle ümbrus, kodu- ja lemmikloomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus).
3. Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, töötus, töö otsimine ja pakkumine, töökeskkond, töökollektiiv, ametialased suhted, karjäärivõimalused).
4. Vaba aeg ja reisimine (harrastused ja huvialad, vaba aja veetmise võimalused,kultuuri- ja meelahutusüritused, kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, tele- ja raadiosaated, arvuti ja interneti kasutamine,

sõbrad ja tuttavad, reisimisvõimalused, majutus, reisielamused ja vaatamisväärsused, kodupaiga vaatamisväärsused, võõrad maad ja rahvad).

5. Ühiskond (info hankimine ja edastamine, asjaajamine asutuses, kohalikud omavalitsused, töötukassa, maksuamet, politsei, ajakirjandus, raadio, televisioon, kool ja kodu, haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendõpe, õpingud välisriigis.
6. Keskkond ja geograafia (loodus- ja tehiskeskkond, maa ja linn, keskkonnaprobleemid, ilmastik).
7. Inimsuhted (küllakutsed ja külaskäigud, kohtumised inimestega,sõprus ja tutvus, kirjavahetus, suhtlemine ja internet, olulised sündmused).
8. Igapäevane elu (olmeprobleemid, inimene kui teenindaja, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused, teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus jne), sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne), toiduained, tarbekaubad, hind ja kvaliteet, interneti- ja kataloogikaubandus, soodustused, toitumisharjumused, söögikohad ja väljas söömine, ühissõidukid, isiklikud liiklusvahendid.
9. Tervis ja heaolu (enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, tervisesport,õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, suitsetamine, alkohol, narkootikumid).
Omandatavad keeleteadmised
Kiri ja hääldus Eesti tähestik. Hääliku ja tähe vaheline seos. Lühikesed, pikad ja ülipikad häälikud; g ,b, d helitus. Hääldamine, selle korrigeerimine, rõhk.Esimese ja teise silbi vokaali pikkus. Hääldamise erinevusi eesti ja vene keeles.
Nimisõna Põhikäänded. Nimisõna käänded ainsuses; ainsuse omastava, osastava ja sisseütleva moodustamine; lühike ainsuse sisseütlev; mitmuse nimetava moodustamine.
Omadussõna Omadussõna võrdlusastmed: alg-, kesk-ja ülivõrre.
Tegusõna Oleviku vorm; mineviku vormi moodustamine; ainsuse/mitmuse pöördelõpud.Tegusõna pöördvormid kindla kõneviisi olevikus ja si-tunnusega lihtminevikus, jaatav ja eitav kõne.

Tegusõna ajad ja kõneviisid: kindel, tingiv, kaudne ja käskiv kõneviis; liht- ja täisminevik; tegusõna peavormid, nendest tuletatavad vormid; tegusõna põhivormid, neist tuletatavad vormid; ühendtegusõna pööramine; ma– ja da-infinitiivi kasutamine.

Asesõna Isikulised asesõnad. Isikuliste asesõnade käänamine.
Arvsõna Põhiarvsõnad. Põhiarvsõna ühildumine nimisõnaga. Põhiarvsõnade (1…1000) kasutamine nimetavas käändes. Järgarvsõnade (1…31) kasutamine nimetavas, omastavas, sees- ja alalütlevaskäändes. Aastaarvude kasutamine, vastused küsimustele millal? mitu? mitmes? mitmendal? mitmendas?
Rektsioon Rektsioon: käima kus?, aitama/abistama keda?, mängima mida? küsima kellelt?
Lause struktuur Sõnade järjekord lauses. Küsilausete moodustamine: Kes on kes? Mis on mis? Kes on kus? Mis on kus? Millal? Kes mida teeb? Kes mida tegi?
Osaoskuste arendamine
Kuulamine Jutustava teksti, laulu ja luuletuse kuulamine ning nende põhjal ülesande lahendamine.Kuulatakse raadiost uudiseid ja ilmateateid, samuti autentset lindistatud kuulamismaterjali ja elavat eesti keelt.
Kõnelemine Tutvustab end ning räägib hästi lühidalt endast ja oma tööst.Tunneb elementaarseid hääldusreegleid, hääldab häälikuid korrektselt.

Nimetab ja kirjeldab esemeid, olendeid ja nähtusi.

Jutustab etteantud teemal ja pildi järgi.

Suudab luua erinevaid uusi lühidialooge. Kirjeldab pildi alusel.

Lugemine Häälega lugemine. Osalemine lühidialoogides ja rollimängudes.
Kirjutamine Kirjutab kirjatähti, koostab lühitekste. Kirjutab lühikesi loovtöid: sõnum, õnnitluskaart, lühikirjand (40…100 sõna) etteantud teema või pildi järgi.Eluloo kirjutamine; isikliku ankeedi täitmine. Avaldus tööle võtmiseks ja töölt vabastamiseks; intervjuuküsimuste koostamine

kirjalikult.

Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.

Marju Ilves. Algaja keelekasutaja. A2- taseme eesti keele oskus. HTM ja Eesti Keele Sihtasutus.

Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus

Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.

Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: AVITA Kirjastus.

Pesti, Mall, Ahi, Helve. E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajaile. Tallinn: TEA Kirjastus.

Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.

Kitsnik, Mare; Kingisepp, Leelo. Naljaga pooleks. Eesti keele õppekomplekt algtasemele (A2 tase). Tallinn: Kirjastus Iduleht ja FIE Kitsnik.

https://www.keeleklikk.ee

http://www.efant.ee

http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid

http://www.eki.ee/dict/psv/

http://www.keeleveeb.ee/

https://annaabi.ee/vene-eesti/

www.kutsekeel.ee

http://els.leveranse.com/

http://www.ut.ee/keeleweb2/

http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=134

Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.

Pildimaterjalid ajalehtedest, Internetist, YouTube`ist.

Kuulamisülesanded raadiost, CDlt.

Eksamimaterjalid.

 

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.