Excel edasijõudnutele (veebikoolitus)

september, 2024

23sept(sept 23)17:0011okt(okt 11)20:00Excel edasijõudnutele (veebikoolitus)Koolituse aeg: 23.09. - 11.10.2024

Aeg

September 23 (Esmaspäev) 17:00 - Oktoober 11 (Reede) 20:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

400 (´+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Koolitus toimub Zoom veebikeskkonnas. Link koolitusele saadetakse osalejatele päev enne koolituse algust.

Minimaalne osalejate arv on 3 inimest!

Õppekava nimetus: Excel edasijõudnutele

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, Väikeettevõtja tase 5, Bürootöötaja, tase 5

 Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                                    26

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                                                 6

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                                                   20

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

 Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitus võib toimuda ka veebipõhiselt ZOOM´i keskkonnas.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks.

Õppe alustamise nõuded: MS Office Exceli kasutamine algtasemel.

Õppe eesmärgid: Antud kursus annab võimaluse parandada töö kiirust ja kvaliteeti tabelarvutusprogrammiga töötades.

Õpiväljundid:

 • teab MS Exceli kasutusvaldkondi ja võimalusi;
 • töötab tabelarvutusprogrammis;
 • töötab mahukate andmetabelitega kasutab nende funktsioone;
 • oskab kujundada tabeleid;
 • koostab ja töötleb diagramme

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 6 tundi

Andmete sisestamine, erinevate funktsioonide kirjeldus, mahukad andmetabelid, diagrammid.

Praktiline töö – 20 tundi

Töötamine andmetega

 • Erinevate andmetüübid (%, neg arv, kuupäev, kell, valuuta, tekst, nr)
 • Sisestatud andmete vormindamine
 • Vormingute eemaldamine
 • Andmete paigutamine erinevate töölehtede ja failide vahel

Arvutused ja funktsioonid

 • Tehete järjekord ja sulgude kasutamine
 • Nimelised piirkonnad andmetabelites ja nende kaudu töö lihtsustamine
 • Põhifunktsioonide kasutamine (summa- sum, loendus- count, keskmine- average, suurim- max, väiksem- min ja teised)
 • Ümardusfunktsioonid (round, roundup, rounddown, mround, floor)
 • Tekstifunktsioonid (len, left, right, mid, concatenate, lower, proper)
 • Kuupäevafunktsioonid (weekday, weeknum, networkdays, workdays, days360, now, today, day, month, year)
 • Tingimusfunktsioonid (if, and, or, sumif, countif)
 • Otsingufunktsioonid tabelites (vlookup, hlookup)
 • Erinevate funktsioonide kombineerimine omavahel (nt mitme IF funktsiooni kombineerimine, veateadete kõrvaldamine jt)
 • Absoluutne ja suhteline aadress valemites

Mahukate andmetabelite kasutamine

 • Suurte andmemahtudega tabelite kasutamine (külmutamine, jaotamine, andmete otsimine) (Freeze, Split, Side by Side)
 • Andmete sorteerimine, sorteerimise seaded (kuupäevaline sorteerimine, sorteerimistingimuste loomine)
 • Andmete filtreerimine, laiendatud filtri kasutamine, unikaalsete andmete kuvamine (Filter, Advanced Filter)
 • Vahekokkuvõtted gruppide kaupa (Subtotal)
 • Konsolideerimise kasutamine kokkuvõttes (Consolidate)
 • Risttabeli (Liigendtabel) koostmine (PivotTable), lugemine ja muutmine. Funktsioonid risttabelis. Lõpparuandes andmete esitamine % ja nr väärtustes. Kuupäevaliste aruannete koostamine (kuude, kvartalite aastate lõikes). Arvutamine väljadega (arvutuste lisamine risttabelisse)

Tabelite kujundamine

 • Automaatkujundused
 • Tingimusega kujundamine, tingimusliku kujunduse lisamine läbi funktsiooni (Conditional Formatting)

Diagrammid

 • Mitmest tabelist diagrammi koostamine
 • Diagrammile andmete lisamine ja eemaldamine
 • Diagrammi kujundamine, töö skaalaga

 Kasutavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend: Kooitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppematerjalid:

 Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. Arvestuslik töö koosneb 6 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja andmed:

Natella Mihhailova – kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 25.a.).

Info:

55583410, 53475016

info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole