Kõrgtööde ohutusalane koolitus (veebikoolitus)

oktoober, 2024

08okt10:0015:00Kõrgtööde ohutusalane koolitus (veebikoolitus)Koolituse aeg: 08.10.2024

Aeg

(Teisipäev) 10:00 - 15:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

89 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023 

Kursuse nimetus:  Kõrgtööde ohutusalane koolitus

Õppekavarühm:      Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seadus, Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded (4 peatükk)

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 6

Teooriatundide maht 6

Praktilise töö maht (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas) 

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Koolitus on vajalik neile, kes töötavad katustel, mastidel, redelitel, tellingutel või muudel kukkumisohuga pindadel.

Õppe alustamise nõuded: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu

Õppekava eesmärgid: Tutvustada ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite kasutamist ja  kõrgustööde tööohutuse nõudeid.

Õpiväljundid:

Teab ja järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid  kõrgustöödel.

Õppe sisu

Kõrgtööde reeglid ja seadusandlus.

Ajutiseks kõrgtööks ettenähtud töövahendite kasutamine .

Ajutisel kõrgtööl kasutatavate töövahendite hooldamine ja kontrollimine.

Riskid kõrgustes töötamisel ja efektiivsed meetodid nende maandamiseks.

 Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud.

 Vajalike õppematerjalide loend:

Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.

Kõrgtööde seadusandlus.

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus: Gennadi Karp – keskeriharidus,  ehitusvaldkonna spetsialist, täiskasvanuid koolitab üle 10 aasta.

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est





Koolitusele registreerumine











Hangi teejuhised

Mine ülespoole