Stressijuhtimine ja meeskonnatöö kriisiolukorras (veebikoolitus)

september, 2024

09sept(sept 9)09:0024(sept 24)15:00Stressijuhtimine ja meeskonnatöö kriisiolukorras (veebikoolitus)Koolituse aeg: 09.09 -24.09.24

Aeg

9 (Esmaspäev) 09:00 - 24 (Teisipäev) 15:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

420 (+km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava nimetus:  Stressijuhtimine ja meeskonnatöö kriisiolukorras

Õppekavarühm: Isikuareng

Õppekava koostamise alus:  Kutsestandardid: Hooldustöötaja tase 4;

Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4.

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 30

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:  20

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides: 10

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

Ajakava: Koolitus toimub kolm korda nädalas kell 09.00-15.00. Tunniplaan võib muutuda!

NB! Koolitus toimub vähemalt 6 osalejaga grupis.

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

Tervishoiu ja hoolekande valdkonna töötajad (hooldekodud, hoolde- ja päevakeskused, haigla personal va  arstid, tugiisikud,  omastehooldajad, koduhoolduse pakkujad, omavalitsuste sotsiaaltöötajad, tugiisikud, tegevusjuhendaja).

Õppe alustamise nõuded: töökogemus antud valdkonnas.

Õppe eesmärgid:

Koolituse eesmärk on aidata osalejatel tundma õppida oma stressi ja läbipõlemise allikaid ning leida parimaid viise stressi ennetamiseks, stressiolukorras toime tulekuks ja hilisemaks lõõgastumiseks.

Õpiväljundid

  • teab muudatustest tervishoiu ja hoolekande valdkonnas, seoses pandeemiaga, millega kaasneb tööstress.
  • tunneb kriisi olukorras stressi tekitavaid faktoreid  ning pandeemia ja selle nakkushaiguse tõkestamiseks  kohaldatavaid meetmed.
  • teab ja oskab kasutada stressi maandamise meetodeid.
  • teab meeskonnatöö toimimist kriisiolukorras ja kohanemist uue meeskonnaga ning valib vastavalt olukorrale sobivad toimetulekustrateegiad.

Õppe sisu

Auditoorne töö – 10 tundi

Muudatused tervishoiuasutuses, seoses pandeemiaga, millega kaasneb tööstress

Kriisi olukorras stressi tekitavateks faktoriteks on pandeemia ja selle nakkushaiguse tõkestamiseks  kohaldatavad meetmed.

Stressi maandamise meetodid.

Meeskonnatöö kriisiolukorras ja kohanemine uue meeskonnaga.

Praktiline töö – 20 tundi

Stressitest.

Visualiseerimise, hingamise ja järk-järgulise lõdvestumise tehnikate kasutamine  stressi maandajana. 

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö, arutelud. 

Vajalike õppematerjalide loend:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Dr. Pooky KnighstmithTehnikad stressi vastu. Käsiraamat ja kaardid, mis aitavad vähendada ärevust ja stressi, Varrak, 2020.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja  situatsioonülesannete lahendamine.

Situatsioonülesannete lahendamisel hinnatakse konfliktide ennetamise ja lahendamise võimaluste leidmise oskust, käitumistaktikate valimist ning põhjendamist, rollimängudes meeskonnatöö põhimõtete arvestamist.

Hindamine toimub õpetaja ja õppija ühistööna arutelu käigus.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Irina Moskvitina –  kõrgharidus, psühholoog

Ljubov Dorošenko- erialane keskeriharidus, TBRI praktik

 

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole