Tegevusjuhendaja täienduskoolitus (Töötamise toetamise teenuse osutamise täienduskoolitus) (veebikoolitus)

november, 2024

11nov(nov 11)09:0026(nov 26)15:00Tegevusjuhendaja täienduskoolitus (Töötamise toetamise teenuse osutamise täienduskoolitus) (veebikoolitus)Koolituse aeg: 11.10.2024-26.11.2024

Aeg

11 (Esmaspäev) 09:00 - 26 (Teisipäev) 15:00

Asukoht

Veebikeskkond

Other Events

Hind

680,00 (+ km)

Koolituse üksikasjad

Õppekava nimetus:  Tegevusjuhendaja täienduskoolitus (Töötamise toetamise  teenuse osutamise täienduskoolitus)

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppekava koostamise alus:  Kutsestandardid; Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase4;

Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse tugiisik, tase 4.

Sotsiaalkaitseministri 26.04.2022 määrus nr 38 „Tegevusjuhendaja ettevalmistusnõuded ja nõuded koolitusele“ lisa 1 “Tegevusjuhendaja koolituse kava”.

 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö töimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

Tugiisikud, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad, hooldustöötajad, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid.

Õppe alustamise nõuded: töökogemus antud valdkonnas,

Õppe eesmärgid: Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele vajalikud teadmised, oskused ja hoiakud töötamise toetamise teenuse osutamiseks.

Lisaks erialastele oskustele annab koolitus võimaluse harjutada eesti keeles arusaamist ja rääkimist  (praktiline töö toimub eesti keeles).

Õpiväljundid

 • tunneb riikliku hoolekande võimalusi ja pakutavaid teenuseid
 • hindab teenusel viibiva isiku võimeid ja oskuseid
 • motiveerib isikut tööle asuma
 • selgitab teenusel viibiva isiku hirme ja alandab neid
 • korrigeerib teenusel viibiva isiku enesehinnangut
 • tunneb keskkonna kohandamise põhimõtteid ja kohandab selle arvestades kliendi erivajadusi
 • tunneb tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning tööõigust reguleerivat seadusandlust.

Õppe sisu

 1. Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus (4 tundi)
 2. Teenust saava isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas (16 tundi):
 • sobiva töö hindamine ja võimalikule töökohale asumise motivatsiooni hindamine;
 • kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);
 • kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab
 1. Motiveerimine (6 tundi)
 2. Teenust saava isiku hirmude selgitamine/vähendamine, uute oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine (6 tundi)
 3. Keskkonna kohandamine ( 4 tundi)
 4. Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja -toetuste seadus, tööõigust reguleerivad õigusaktid (4 tundi)

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud.

Vajalike õppematerjalide loend:

Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Tegevusjuhendaja käsiraamat. https://intra.tai.ee/images/prints/documents/130156046355_Tegevusjuhendaja_kasiraamat_est.pdf 05.05.2023

Sotsiaalkindlustusamet http://sotsiaalkindlustusamet.ee/et

Sotsiaalministeerium https://www.sm.ee/et

Sotsiaalhoolekande seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

 • Läbitud teoreetiline väljaõpe koolis vähemalt 80% ulatuses;
 • Praktilised situatsioonülesanded. Hindamiskriteerium: positiivseks soorituseks on vaja koolitaja poolt etteantud juhiste põhjal lahendada praktiline situatsioon.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Irina Moskvitina –  kõrgharidus, psühholoog

Ljubov Dorošenko- erialane keskeriharidus, TBRI praktik

 

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole