Tuleohutusalane koolitus eesti keeles

juuni, 2024

18juuni10:4510:45Tuleohutusalane koolitus eesti keeles

Aeg

(Teisipäev) 10:45 - 10:45

Asukoht

Kersti Võlu Koolituskeskus

Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa

Other Events

Koolituse üksikasjad

Õppekava

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Kursuse nimetus:  Tuleohutusalane koolitus

Õppekavarühm:      Töötervishoid ja -kaitse

Õppekava koostamise alus: Tuleohutuse seadus. Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 38 «Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele». Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses1 (Vastu võetud 08.12.1999 nr 377)

 Koolituse kogu maht ak. tundides :     6

                              Teooriatundide maht         4

                              Praktilise töö maht             2

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

 Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Isikud, kes on ametilt tuleohutusvolinikud ja -spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

Õppe alustamise nõuded: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu.

 Õppekava eesmärk: on anda organisatsioonis tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavale isikule teadmised ohutu evakuatsiooni tagamiseks ja tuleohutusalase heakorra tagamiseks.

Õpiväljundid:

 • tunneb tuleohutust puudutavaid õigusakte
 • järgib tuleohutuse tagamise kohustusi ja nõudeid
 • teab evakuatsiooni nõudeid ja tule kustutamise esmavahendeid

 Õppe sisu

Tuleohutusalane teadlikkus

 • tulekahju olemus
 • tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale
 • tulekahju tekkimise võimalikud põhjused
 • tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid

Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

 • inimeste päästmine ohustatud alast
 • inimeste teavitamine tulekahjust
 • tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted
 • tulekahju teate edastamine häirekeskusesse ja selle sisu
 • esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted

Evakuatsioon

 • ohutu evakuatsiooni põhimõtted
 • evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine
 • inimeste evakueerimine

Tuleohutusseadus

 • tuleohutuse tagamise kohustused
 • vastutusala
 • tuleohutuse nõuded
 • tuleohutusalase enesekontrolli aruanne

Praktiline töö

Praktiline tulekustutiharjutus, mille käigus esitletakse tulekustutite erinevust olenevalt kustuti tüübist ja kustutusainest.

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, praktika.

 Vajalike õppematerjalide loend:

 • Tuleohutuse seadus. Vastu võetud 5. mail 2010.a
 • Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule. Siseministri 30. augusti 2010.a määrus nr 39
 • Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumiSiseministri 10. veebruarii 2011.a määrus nr 1
 • Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse. Siseministri 7. jaanuari 2013.a määrus nr 1
 • Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded. Siseministri 1. septembri 2010.a määrus nr 43
 • Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded. Siseministri 2. septembri 2010.a määrus nr 44
 • Tuletöö tegemisele esitatavad nõuded. Siseministri 7. septembri 2010. a määrus nr 47
 • Nõuded tuletöö tegemise koolitusele ja tuletöötunnistusele. Siseministri 30. augusti 2010.a määrus nr 38
 • Tuleohutusülevaatuse toimingud, tuleohutusülevaatuse tegemise erisused,tuleohutusülevaatuse akti sisu ja teabevahetuse kord. Siseministri 16.02.2021.a määrus nr 7
 • Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded. Siseministri 30.03.30.03.2017.a määrus nr 17
 • EVS 812-4:2018 – Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi (suuline) sooritamine vähemalt 50% ulatuses. Praktilise õppetunni jooksul peab iga koolitatav vigadeta sooritama kustutusharjutuse.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Jemeldjazev – kõrgharidus, suur töökogemus tuleohutuse ja tuletõrjejärelevalve valdkonnas, täiskasvanuid koolitab üle 10 aasta.

 

Lisainformatsioon:

tel 53 475 016
tel 555 83 410
E-post:info@kvkoolitus.ee

Koolitusele registreerumine – est

Koolitusele registreerumineHangi teejuhised

Mine ülespoole