Ekskavaatorijuhi kursus

Algus18.06.18 08:30
Lõpp21.06.18 16:00
Kestvus32 ak. t.
Hind327.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaTehnoloogia
KohtMustamäe tee 5, III korrusel, Tallinn (Tallinn, Mustamäe)

TOIMUMISE KOHT:
Tallinn, Mustamäe tee 5, III korrus, ruum nr 304

KELLAAJAD:
Õppetöö kl 8.30 – 16.00
Lõunavaheaeg kl 11.45 – 12.45

KURSUS: teooria
HIND: 272,50 € + km (kursuse hind sisaldab toitlustamist)
KESTUS: teooriaõpe 32 akad tundi +
praktika 64 akad tundi omas ettevõttes
Tunnistuse saamise eelduseks on praktilise kogemuse omamine vähemalt 64 akad tundi omas ettevõttes

KURSUS: teooria+praktika
HIND: 1235,50 € + km 
(kursuse hind sisaldab toitlustamist)
KESTUS: teooriaõpe 32 akad tundi +
praktika 64 akad tundi koolituskeskuse poolt
Praktikakoht on koolituskeskuse poolt.

ISCO kood: 8 111, 8 332

SISU KIRJELDUS:

 Õppekava nimetus:

Ekskavaatori ja laadurekskavaatori juhi koolitus

 Õppekavarühm:

Mootorliikurite, laevanduse ja lennundustehnika

 Sihtgrupp:

Inimesed, kes soovivad töötada ekskavaatoritega (s.h roomik-, ratas- või laadurekskavaator)

Õpiväljundid:  

Koolituse läbinu:

 • Tunneb ekskavaatorijuhi koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike;
 • Oskab valida tööks sobiva ekskavaatori;
 • Teab liikurmasinatega liiklemisele kehtivaid liiklusseaduse nõudeid;
 • Järgib tööterritooriumil liiklemise reegleid;
 • Eristab liiklemist avalikus liikluses ning tööterritooriumil;
 • Rakendab ekskavaatori tööeelset kontrolli;
 • Rakendab tööterritooriumi tööeelset kontrolli;
 • Teab ekskavaatoriga töötamise ohtusid;
 • Mõistab ekskavaatoritel kasutatavaid ohutusmärgiseid;
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 • Oskab signaliseerida;
 • Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
 • Ennetab tööõnnetusi;
 • Kasutab isikukaitsevahendeid;
 • Jälgib ekskavaatori tehnilist seisukorda;
 • Tunneb masina rikete korral tegutsemise korda;
 • Teab ekskavaatoriga töötamise levinumaid õnnetusi;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral;
 • Rakendab esmaabivõtteid;
 • Teab töötaja õiguseid ja kohustusi;
 • Teab tööandja õiguseid ja kohustusi;
 • Tunneb ekskavaatori ehitust;
 • Tunneb sisepõlemismootori tööpõhimõtet;
 • Tunneb hüdrosüsteemide tööpõhimõtet;
 • Tunneb ekskavatori kaevemehhanismi tööpõhimõtteid;
 • Teab ekskavaatoritega kasutatavaid erinevaid tööseadmeid;
 • Tunneb erinevate tööseadmete kasutusalasid;
 • Oskab kasutada ekskavaatori erinevaid tööseadmeid;
 • Tagab inimeste turvalisuse töökeskkonnas;
 • Tagab ekskavaatori heaperemeheliku kasutamise;
 • Tagab keskkonnakaitse kohustuste täitmise;
 • Tunneb tööohutuse nõudeid;
 • Väldib varalise kahju tekitamist.

Õpingute alustamise tingimused: põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat.

Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides): 96 akadeemilist tundi, millest 32 on auditoorset loengut ja 64 praktikat (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemus).

Õppe sisu:

 • Liikurmasinatele kehtivad liiklusseaduse nõuded;
 • Liikurmasinate liiklemise kord tööterritooriumil;
 • Liiklemiskiiruse valik;
 • Aeglase sõiduki teel liiklemise reeglid;
 • Juhtimisõigus;
 • Nõuded ekskavaatori tehnoseisundile;
 • Ohtutusvahendid;
 • Enamlevinud liiklusreeglite rikkumised;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuded ekskavaatorijuhile;
 • Erinevad ekskavaatorite tüübid;
 • Ekskavaatoritel kasutatavad tööseadmed;
 • Kaevetööde teostamise metoodika;
 • Kraanatööde teostamine ekskavaatoritega;
 • Troppimistööde teostamine;
 • Ekskavaatori juhtimise eripärad;
 • Ekskavaatoritega sagedamini esinevad tööõnnetused;
 • Tööõnnetuste analüüsimine;
 • Õiged juhtimisvõtted;
 • Ekskavaatorite tööpõhimõtted ja hooldamine;
 • Ohutustehnika;
 • Ekskavaatori tööeelse kontrolli teostamine;
 • Tööterritooriumi tööeelne kotroll;
 • Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas;
 • Kaevendite ohutus;
 • Erinevat tüüpi ekskavaatoritega praktiline tutvumine;
 • Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teooriaõpe    toimub    õppeklassides.    Teooriaõppe    raames    praktilised harjutused tehakse õppeklassides. Ettevõttesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides, mis on sobivad õppe läbiviimise korraldamiseks. Tööpraktika läbitakse ekskavaatoriettevõttes. Õppeklassid on varustatud dataprojektoritega ja arvutitega, mis võimaldavad kasutada aineõpetajate poolt koostatud digitaalseid esitlusprogramme.

Olemas on audio- ja videotehnika õppefilmide esitamiseks. Õppeklassides on õppijal võimalik kasutada avalikku internetti. Samuti on olemas sisustus ja vahendid vahepauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jms). Praktika viiakse läbi reaalses töökeskkonnas ekskavaatori tööobkjektil.

Õppematerjalide loend:

 • Liiklusseadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Ekskavaatori kasutusjuhendid;
 • Ekskavaatori ohutusjuhendid;
 • Kaevendite ohutusjuhend;
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.

Lõpetamise tingimused:

Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine teooriakoolitusel (32 tundi) ning praktika läbimine (vähemalt 64 tundi).

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod – suuline vestlus; praktika läbimine.

Hindamiskriteerium – õpilane räägib kursusel läbitud teemadest; õpilane vastab küsimustele vastavalt õpiväljunditele. Õpilane sooritab praktika vastavalt praktikaprogrammile.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid: Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja praktiline töökogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

 

 

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega