Hariduslike erivajadustega laste märkamine ja õpi- ning käitumisoskuste kirjeldamine. Jõukohase õppe korraldamine. Koolisisese õpetust toetavate meetmete rakendamine koolis.

Algus31.05.17 09:00
LõppTundmatu
Kestvus160 ak. t.
Hind1,200.00€(km-ta)
KeelEesti, Vene
KategooriaHaridus
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
Maht tundides: 160 tundi
Õppeaeg : 1 aasta
Hind : 1200 EUR

 

Sihtgrupp, kursuse alustamise tingimused:

HEV õpilasi õpetavad pedagoogid, hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijad.

Kursusele oodatakse pedagooge ja hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerijaid, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku HEV lastega ja otsivad võimalusi nende toetavaks õpetamiseks.

 

 

Eesmärk:

Toetada klassi- ja aineõpetajate erialast arengut HEV laste märkamisel ning abistamisel, dokumentatsiooni vormistamisel, IÕK rakendamisel,  tugispetsialistide ja lapsevanematega koostöö organiseerimisel.

 

 

Õppetöö korralduse lühikirjeldus:

Õppekeel: eesti keel/vene keel

Õppetöö toimub 4 sessioonina moodulsüsteemis, mis moodustab terviku. Mooduli maht on 40 tundi, milles on keskmiselt 22-24 tundi lähiõpet/kontakttundi.

Iseseisev töö: töö erialase kirjandusega ja selle refereerimine, oma kogemuste analüüs ja üldistamine (ÕIK ja IÕK koostamine), õpimapi koostamine.

Koostatav õpimapp sisaldab:

1) osaleja poolt koostatud ja ühiselt analüüsitud õpilase individuaalse arengu jälgimise kaarti;

2) individuaalset õppekava üldosa;

3) jõukohastatud õppetekste ja õppeülesandeid IÕK realiseerimiseks;

4) koolitusel jagatud õppematerjale.

 

 

Nõuded koolituse lõpetamiseks:

4 mooduliläbimine80%kontakttundideulatuses ja iseseisvatetöödesooritaminepositiivsele tulemusele.

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:

OÜ Kersti VõluKoolituskeskuse täienduskoolituse tunnistus koos akadeemilise õiendiga

 

Koolitusprogrammi juht ja kontaktisik, programmi koostaja:

Tiina Kallavus, telefon 53403042, e-post: tiinakallavus@masing.tartu.ee

 

Õppekava ainesisu (160 tundi)

 

 I moodul: Sissejuhatus. Kaasav haridus. Seadusandlus.

22 tundi auditoorset õpet, 10 tundi iseseisvat tööd

Tunnid Koolituse sisu Iseseisev töö
 

22

 

Sissejuhatus. Kaasavharidus. Seadusandlus hariduslike erivajadustega laste õpetamiseks.

– Hariduslikud erivajadused Eesti õigusruumis.

– Hariduslike erivajaduste määratlemine.

– HEV laste pedagoogilis-psühholoogiline jaotumine.

– Varajase märkamise ja esmase sekkumise põhimõtted ning võimalused laste erivajadustest lähtuva õpikeskkonna loomiseks.

– Tugisüsteemid koolis. HEV õpilaste vajadustest lähtuvad pedagoogide koostöömudelid koolis.

– Erivajadustega laste klassid, erikoolid.

– Koostöö lapsevanematega ja kohaliku omavalitsusega.

 

 

 

10 tundi

 

Essee oma koolipõhjal:

·         HEV õpilasteliigitus

·         Koolisisenetugivõrgustik

 

 

Töökirjandusega, Interneti abil materjali otsimine ja kirjaliku kokkuvõtte kirjutamine

LEKTORID: Tiina Kallavus

II moodul: HEV laste õppimise toetamise võimalused

24 tundi lähiõpet, 10 tundi iseseisvat tööd

Tunnid Koolituse sisu Iseseisev töö
 

24

 

HEV laste õppimise/õpetamise suunamine.

– HEV õpilase toetamise võimalused kooli tasandil (õpetajate konsultatsioonid, individuaalsed tugispetsialistide teenused, logopeediline/eripedagoogiline õpiabi, koduõpe lapsevanema soovil, eriklassid).

– Hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija, eripedagoogi, koolipsühholoogi, sotsiaalpedagoogi tegevuse spetsiifika.

– Psühholoogilised testid haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel ja täpsustamisel. Uuringu tulemustest lähtuvate kokkuvõtete kirjutamine, soovituste tõlgendamine.

– Õpiabi rühma toimimise seaduslikud ja sisulised alused.  Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart.

Individuaalne õppekava.

– Koostöövõrgustik hariduslike erivajadustega õpilase toetamiseks – haridus-, sotsiaal-, meditsiini- ja korrakaitsetöötajad. Rajaleidja keskused. Rehabilitatsiooni teenust pakkuvad asutused.

 

 

10 tundi

 

Ühe oma kooli juhtumi kirjeldus: millist toetust ja mis tulemuslikkusega HEV õpilane on saanud, millist lisaabi veel vaja oleks.

 

Töökirjandusega, Interneti abil materjali otsimine ja kirjaliku kokkuvõtte kirjutamine

LEKTORID: Tiina Kallavus, Ly Erg, Marju Aas

III moodul: Psüühikahäiretega laps (tava)koolis

22 tundi lähiõpet, 10 tundi iseseisvat tööd

Tunnid Koolituse sisu Iseseisev töö
 

22

 

Psühhika häiretega õpilased,

Tundeelu- ja käitumishäire: hüperkineetilised häired; ärevusseisundid, hirmud; lapseea depressioon.

Pervasiivsed arenguhäired ehk autismispektrihäired.

Psüühikahäiretega õpilaste õpetamise eripära.

Psüühikahäiretega õpilaste psühholoogiline kirjeldus.

Pedagoogiline sekkumine.

Sotsiaalpedagoogi roll ja sekkumine.

Oskuste õpe, käitumise tugikava.

Kooli- ja kodu koostöö.

 

Teoreetiliste teadmiste rakendamine praktiliste juhtumite lahendamisel.

Tundide vaatlus ja analüüs Tartu H. Masingu Koolis

 

10 tundi

 

Oma klassi käitumisreeglite fikseerimine oskuste õppe põhimõtetest lähtuvalt.

LEKTORID: Tiina Kallavus,  Ana Kontor, Merje Kivikas

IV moodul: Õpetuse jõukohastamine.

22 tundi lähiõpet, 16 tundi iseseisvat tööd

Tunnid Koolitusesisu Iseseisev töö
 

22

 

Õpetuse ja õppimise jõukohastamise võimalused.

–          Õpioskused

–          Õpistiilid

–          Õpetuse jõukohastamise ja lihtsa keele põhimõtted: töökorraldused, õppetekstid, õppeülesanded;  näitlikustamine; õpilaste iseseisva töö korraldamine ja juhtimine.

–          Verbaalse võimekuse nõrgast tasemest tingitud individuaalse õppekava rakendamise võimalused.

–          Õpiabitund toetamaks teabe tekstidega tööd.

–          Pedagoogiline nõustamine.

–          Aine-/klassiõpetaja roll jõukohase õppe rakendamisel, koostöö tugispetsialistidega.

 

 

 

16 tundi

Teabe tekstide jõukohastamine.

IÕK verbaalsesuutlikkuse arendamiseks(õpiabitund seostuna klassiõppega).

 

 

LEKTORID: Ana Kontor

V moodul: Õpiraskused matemaatikas.

14 tundi lähiõpet, 10 tundi iseseisvat tööd

Tunnid Teema Iseseisev töö
 

14

 

– Õpiraskused matemaatikas.

– Õpetuse jõukohastamise võtted.

-Tekstülesanded.

–Erimetoodilised võtted tekstülesannete mõistmise ja lahendamise suunamisel.

– Individuaalne õppekava matemaatikas.

– Aineõpetajate ja tugispetsialistide koostöö IÕK rakendamisel.

 

 

10 tundi

Õppematerjalide jõukohastamine.

IÕK matemaatikas (õpiabitund seostuna klassiõppega).

LEKTORID:  Meelika Maila

Õpperuumide ja seadmetekirjeldus

Toimumiskoht: OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, 41533 Jõhvi

Õppeklassid: nõuetele vastavad õpperuumid asuvad 2010.a valminud koolituskeskuse hoones.

Õppematerjalid: Iga osavõtja saabja loob personaalse õpimapi. Õppetöö ajal kasutatakse õpetajate  poolt koostatud jaotusmaterjale, mis jäävad peale kursuse lõpetamist õppuritele.

Tehnilised vahendid: koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud vahendid (valge tahvel, televiisor, arvutid, dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon).

Liikumispuudega isikutele on tagatud juurdepääs koolitusruumidesse.

 

 

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad oskused ja teadmised

Kursuse lõpetanud isik on:

·         Saanud teadmisi HEV laste hariduslikest erivajadustest kaasava hariduse kontekstis.

·         Saanud oskusi, et kaasajastada oma õpetamismeetodeid ja õppevahendeid HEV laste õpetamisel.

·         Saanud oskusi ÕIK-i ja IÕK koostamiseks ja rakendamiseks.

·         Omandanud teadmisi, mis võimaldavad senisest efektiivsemalt toetada HEV laste õpetamist.

 

 

Jaga sõpradega