fbpx

Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

Algus15.04.21 10:00
Lõpp23.04.21 17:00
Kestvus42 ak. t.
Hind399.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaMuu
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Koolitus toimub koosts MTÜ-ga Täienduskeskus.

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja täiendõppe koolitus

Õppekavarühm: 0921 Eakate ja puudega täiskasvanute hooldamise õppekavarühm

Õppekava koostamise alus: Hooldustöötaja, tase 3 kutsestandard (kompetentsid: B.2.1.3, B.2.1.5, B.2.1.7, B.2.1.8, B.2.1.10, B.2.3)

Õppe eesmärk: on anda õppijale tööks vajalikud teadmised ja oskused abivajaja hooldamiseks vastava plaani (nt rehabilitatsiooniplaan, hooldusplaan vm) alusel.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab inimese elukaarest lähtuvaid patsiendikeskse lähenemise ning toetamise aluseid
 • Mõistab kuidas hooldada jõuetut patsienti
 • Saab alusteadmised esmaabist
 • Oskab anda esmaabi  haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral
 • Praktiseerib elustamisvõtteid
 • Saab ülevaate hospicefilosoofiast
 • Teab, kuidas toetada vähihaiget patsienti ja tema lähedasi
 • Teab dementse eaka hoolduspõhimõtteid

Koolituse sihtgrupp: Koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad hakata tegutsema hooldajana või kes puutuvad kokku omastehooldusega või kes soovivad täiendada oma teadmisi hooldustöö vallas.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus. Soov omandada teadmised ja oskused alustamaks tööd hooldustöötajana või täiendada teadmisi

Õppe kogumaht: 42 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Praktilise osa läbiviimine selleks nähtud alal.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal. Praktiliste ülesannete sooritamiseks ettevalmistatud vahendid

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolitusel läbitavad teemad:

Koolitusel käsitletavad teemad:

  1. loengu päev

  Eakas patsient.
  Ravimid ja eakad inimesed.
  Kukkumine ja kukkumise ennetamine.

  1. loengu päev

  Jõuetu patsiendi toitmine
  Lamatiste ravi ja ennetamine
  Stoomi hooldus
  Abivahendid hoolduse jaoks
  3.-4. loengu päev Esmaabi väljaõppe koolitus
  5.loengu päev
  Hospis – elu kuni surmani. Surm ja lein hospicefilosoofias.
  Psühholoogiline toetus vähihaigele patsiendile ja tema sugulastele.
  Suremine.
  6. loengu päev
  Dementsete eakate hooldamine

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 42 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab praktilised ülesanded.

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Praktiliste ülesannete sooritamine. Praktiliste ülesannete tagasisidestamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud praktilised ülesanded.

Koolitaja kvalifikatsioon:
Galina Kuznetsova omab rakenduskõrgharidust. Eriala on kliiniline õendus. On hinnatud meditsiinitöötaja Narva haiglas, olles õendusabiosakonna vanemõde. On töötanud günekoloogia-, psühhiaatria-, kirurgia-, trumatoloogiaosakonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastast 2015.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Koolituse kestus: 42 akadeemilist tundi

Koolituspäevad: 15.-16.04.2021, 20.-23.04.2021

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!