Koolitajate koolitus. Sotsiaalsed oskused andragoogikas.

Algus11.04.19 09:00
Lõpp28.05.19 17:00
Kestvus72 ak. t.
Hind48.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaHaridus
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)
 1. õppekava nimetus: Sotsiaalsed oskused koolitustegevuses
 2. õppekava rühm: Sotsiaal ja käitumisteadused
 3. eesmärk ja õpiväljundid:Eesmärk: koolituse lõpuks on osalejatel kujunenud arusaam  sotsiaalse pädevuse näitajatest kui käitumise  ja kodanikuks olemise arenguteguritest, millele toetub ka andragoogilise professionaalsuse tõstmine.Õpiväljundid:
  • osalejad teavad isiklikke raskusi ja barjääre positiivsete sidemete loomisel partneritega,
  • tunnevad ära iseenda ja teiste halbu kuulamisharjumusi ja oskavad nendega toime tulla,
  • teavad ja oskavad rakendada konfliktilahendamise viise,
  • mõistavad info teadmiseks muutumise protsessi, oskavad  aktiivselt kuulata.
  • mõistavad gruppide kujunemist mõjutavaid tegureid,
  • teatavad suhtlemisviise, mis võimaldavad partneril tema rollijoonise teadvustamist,
  • oskavad esile kutsuda meie-tunde tekkimist
  • tunnevad erinevaid koosolekute vorme ja suudavad juhtida diskussiooni ka kommunikatiivselt raskete tüüpide olemasolul
  • oskavad koostada ja esitada veenvat, pidulikku ja informeerivat kõnet
  • tunnevad mõjutamisvõtteid ja osakavad neile vastu seista
  • teavad edasiõppimise ja enesearendamise võimalusi Eesti Vabariigis

4. sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused:

 • Vähese kogemusega koolitajad või isikud kellel on soov saada koolitajaks. Inimeste vaba tahe.

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Maht 72 tundi, millest 64 auditoorset ja 8 iseseisvat tööd. Õppekeskkond on täiskasvanute koolituseks sobiv rühmatööruum, rühma suurus 14 inimest.
 1. õppe sisu:

Õppeprotsess on ülesehitatud  nelja 2 päevase moodulina(11.-12.04, 25.-26.04, 9.-10.05, 27.-28.05),  vahepeal on iseseisev töö.

SISU:

 1. Moodul: Positiivse sideme kujunemine partneriga – kontakti loomise ja hoidmise viisid ning võimalused ja selle sõltuvus  õpetaja isiksuslikest ressurssidest. Millest räägib partnerile Sinu “keha keel”?   Kuidas halvad kuulamisharjumused takistavad dialoogi tekkimist auditooriumis?  Efektiivse kuulamise oskus õppimisel ja õpetamisel. Empaatia arendamise võtted.

         Meetodid: miniloeng, otsingumäng, rollimäng, grupiarutelu. Video-tagasisidestusega analüüs.

2. Moodul: Grupiprotsesside arenguloogika ja andragoogilised sekkumisviisid. Konfliktsituatsiooni areng ja            selle lahendamise  teed.  Kommunikatiivselt rasked tüübid. Eneseregulatsioon.  Koosoleku tüübid` ja dialoogi                            saavutamine. Küsimustele vastamine. Mõjutamisvõtted ja nendega toimetulek. Veenmisvõtted. Diskussiooni juhtimine.

         Meetodid: miniloeng, rollimäng, diskussioon, juhtumi analüüs, lugu.

3. Moodul: Avalik esinemine – sõnumi kujunemine. Millest peaks lähtuma loengu ettevalmistamisel ja mida peaks                teadma auditooriumist? Mille poolest erineb informatiivse, piduliku ja veenva kõne sõnum? Millest juhinduda, kui                    esineda tuleb ootamatult?  Efektiivne argumenteerimine.  Demokraatlik arutelu ja ülesannete delegeerimine.

        Meetodid: miniloeng,  grupitööd, ajurünnak, oponeerimine, debatt, dispuut.

4. Moodul: Läbirääkimine – jäik, järelandlik ja konstruktiivne läbirääkimine. Kuidas valmistuda  läbirääkimisteks?               Kuidas partnerit oma lainele häälestada? Kuidas esitada küsimusi, nii, et oponent neile ka vastata tahab? Miks on                     oluline elada sisse vastaspoole tunnetesse ja hoiakutesse? Mida peab teadma „ruumi vallutamisest”? Mis on                                 positsioonilised läbirääkimised? Kuidas töötada välja „musta stsenaariumi” ja „parimat alternatiivi”? Läbirääkimine                 kui strateegia edasise tegevuse kavandamiseks.

        Meetodid: lugu, rollimängud, miniloeng, sotsiodraama

Iseseisev lõputöö: koolituse portfoolio   1) metoodilistest võtetest ja eneseanalüüsist

2) ülevaade õppimisvõimalustest EVs

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend:

 • Koolitaja käsiraamat (2011) Toim T. Märja. Tln .Andras
 • Täiskasvanute koolitaja kutse taotlemine. http://andras.ee/client/default.asp
 • Spetsialistist koolitajaks. Alustavale ja arenevale koolitajale (2012).Tallinn. Tervise arengu instituut
 1. Hindamine ja lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

Õpingute lõpetamise eelduseks on vähemalt 75% osalemine auditoorsetes tundides.

Lisaks tuleb esitada kaks  iseseisvat kirjalikku tööd ja portfoolio.

            Hindamismeetod           Hindamiskriteeriumid
1.  Esitab kaks iseseisvat tööd.

2.  Kaaslase iseseisva töö tagasiside

 

3.  Portfoolio

 

1.  Vastavalt valitud meetodi kavale

2. Analüüsib tugevusi ja teeb põhjendatud täiendusettepanekuid

3. Nõuetekohane vormistus

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Kui õppija ei ole iseseisvat tööd sooritanud ja esitanud portfooliot, väljastatakse talle tõend osaletud kontakttundide ja            neis läbitud teemade kohta.

10.koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.

 • Reet Valgmaa

Ph. D. kasvatusteadustes, töötanud Nõo Keskkoolis, Tartu Ülikooli Pedagoogika kateedris ja Viljandi Kultuuriakadeemias ja MTÜ õppekeskus Tõrus. Täiskasvanute koolitamisega tegelenud 27 aastat, saanud väljaõppe Inglismaal, Rootsis. Osalenud paljudes rahvusvahelistes projektides koolitajate koolitajana, Eestis PRIMUS- projektis kõrgkooli õppejõudude täienduskoolituses koolitajana.

Projekti teemas  on varasematel aastatel koolitanud kooliõpetajaid, noorsootöötajaid, ettevõtjaid, poliitikuid. Kolme õppevahendi autor (Kuidas küsida raha 1994, Grupiprotsesside juhtimine1996, Õpetamisest: eesmärgist teostuseni.2008,2012)

Aasta koolitaja 2003

 

 • Erle Nõmm

MA kasvatusteadustes, töötanud Viljandi Kultuurikolledzis ja MTÜ õppekeskus Tõrus täiskasvanute koolitajana 26 aastat. Saanud väljaõppe Taanis ja Rootsis. Osalenud rahvusvahelistes projektides koolitaja ja õppematerjalide koostajana.  Olnud ka mitmeaastase PRIMUS projektis koolitaja. Paljude haridusalaste õppematerjalide tõlk (R.Säljö.Õppimine tegelikkuses 2003, W.Leirmann Neli hariduskultuuri 2003, P.Jarvis Praktik-uurija 2004  ja originaalõpikute  Õpetamisest: eesmärgist teostuseni  ja Grupiprotsesside juhtimine üks autoreid.

Avatud Hariduse Liidu tublim tegija aastal 2010.

11. õppekava kinnitamise aeg

10.mai.2018

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!