Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise kursus

Algus01.06.18 08:30
Lõpp01.06.18 16:00
Kestvus8 ak. t.
Hind132.00€(km-ga)
KeelEesti, Vene
KategooriaTöökeskkond
KohtMustamäe tee 5, III korrusel, Tallinn (Tallinn, Mustamäe)

Õppekava nimetus: Tellingutel töötamise ja nende paigaldamise koolitus

Õppekavarühm:Ehitus ja tsiviilrajatised

Sihtgrupp:Inimesed, kes soovivad töötada tellingutel, neid paigaldada, demonteerida või muuta.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Tunneb tellingu koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid tellingute liike;
 • Tunneb tellingute kasutusvaldkondi;
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud;
 • Täidab tööohutusalaste õigusaktide nõudeid;
 • Tunneb kriitiliste olukordade lahendamise võtteid;
 • Rakendab tööterritooriumi tööeelset kontrolli;
 • Rakendab töövahendite tööeelset kontrolli;
 • Teab tellingute monteerimisega seotud ohtusid;
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 • Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
 • Ennetab tööõnnetusi;
 • Kasutab isikukaitsevahendeid;
 • Jälgib tellingute tehnilist seisukorda;
 • Teab kõrgustes töötamise levinumaid õnnetusi;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral;
 • Tunneb tellingute koostisosi;
 • Teab tellingute paigaldamise metoodikat;
 • Teab tellingute demonteerimise metoodikat;
 • Tunneb tellingutel töötamise ohutusnõudeid;
 • Kasutab esmaabivõtteid;
 • Teab töötaja õiguseid ja kohustusi;
 • Teab tööandja õiguseid ja kohustusi;
 • Tagab inimeste turvalisuse töökeskkonnas;
 • Tagab tõstuki heaperemeheliku kasutamise;
 • Väldib varalise kahju tekitamist;

 

Õpingute alustamise tingimused: põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat

Õppe kogumaht: 8 akadeemilist tundi, millest 8 on auditoorset loengut

Õppe sisu:

 • Tellingu koolituse seaduslik alus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuded tellingutte paigaldajatele ja nendel töötajatele;
 • Erinevad tellingute tüübid;
 • Tellingute erinevused;
 • Eritüüpi tellingute kasutusalad;
 • Tellingu koostisosad;
 • Tellingu paigalduseelne kontroll;
 • Tellingute paigalduskoha ettevalmistamine;
 • Monteerimise- ja demonteerimise plaan;
 • Ankurdamine, seinakinnitused;
 • Tugijalad;
 • Aluspõhja ettevalmistamine;
 • Tellingute koormusklassid;
 • Ülekoormuse vältimine;
 • Piirded ja kaitsesirmid;
 • Ligipääsuteed;
 • Tellingutega sagedamini asetleidvad tööõnnetused;
 • Tellingutel esinevad vigastused
 • Ilmastikust tingitud tööõnnetused;
 • Tööõnnetuste analüüsimine;
 • Õiged monteerimisvõtted;
 • Demonteerimise metoodika;
 • Inimeste ohutuse tagamine;
 • Kukkumiste ja varisemiste ennetamine;
 • Tööpiirkonna tähistamine;
 • Tellingutel kasutatavad erinevad märgised;
 • Tellingute kasutuseelne kontroll;
 • Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe raames praktilised harjutused tehakse õppeklassides. Ettevõttesisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija ruumides, mis on sobivad õppe läbiviimise korraldamiseks. Tööpraktika läbitakse ettevõttes. Õppeklassid on varustatud dataprojektoritega ja arvutitega, mis võimaldavad kasutada aineõpetajate poolt koostatud digitaalseid esitlusprogramme. Olemas on audio- ja videotehnika õppefilmide esitamiseks. Õppeklassides on õppijal

võimalik kasutada avalikku internetti. Samuti on olemas sisustus ja vahendid vahepauside läbiviimiseks (vee- ja kohviautomaadid jms). Praktika viiakse läbi reaalses töökeskkonnas tellingutega tegelevas ettevõttes.

Õppematerjalide loend:

 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses;
 • Tellingute kasutusjuhendid;
 • Tõstuki ohutusjuhendid.
 • Soovituslik häid tavasid hõlmav juhend (kõrgustes töötamine)

Lõpetamise tingimused: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 8 tunnisel teooriakoolitusel.

Hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:

Hindamismeetod – kirjalik valikvastustega test; praktika läbimine.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus: Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

Jaga sõpradega