fbpx

Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus

Algus02.05.18 09:00
Lõpp04.05.18 16:00
Kestvus24 ak. t.
Hind198.00€(km-ta)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtA. Puškini 28, Narva (Narva – Hotell Inger)

NB! Kui ühest ettevõttest on 3 ja enam osalejat siis on soodustus 5% 

Igas ettevõttes ja asutuses, sõltumata selle suurusest, peab olema määratud töökeskkonnaspetsialist, kelle ülesandeks on korraldada organisatsiooni töötervishoiu ja tööohutusalane tegevus vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Kui organisatsioonis töötab kümme või enam töötajat, siis tuleb töötajatel endi hulgast valida ka töökeskkonnavolinik. Organisatsioonis kus töötab 50 või enam töötajat tuleb moodustada lisaks ka töökeskkonnanõukogu ja valida sinna liikmed. Tööandja kohustuseks on korraldada nii töökeskkonnaspetsialistile,  töökeskkonnavolinikule kui ka töökeskkonnanõukogu liikmetele töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe.

Sihtgrupp: töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnanõukogu liikmed, töökeskkonna spetsialistid, personali- ja koolitusjuhid

Koolituse eesmärk:
• saada ülevaade olulistest töökeskkonna õigusaktidest;
• saada töötervishoiu- ja tööohutusalast teavet;
• mõista õppija töökeskkonnast tulenevaid ohtusid;
• omandada uusi oskuseid ning õppida neid kasutama igapäevatöös.

 1. õppekava nimetus: Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõppekursus
 2. õppekava rühm: Töötervishoid ja -kaitse
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:
• teab töötervishoiu ja tööohutuse korralduse nõudeid riigi ja ettevõtte tasandil;
• orienteerub tööseadusandluses, töökeskkonna süsteemis ning riikliku järelevalve tavades;
• tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
•  selgitab tööõnnetuse ja kutsehaigestumise põhjuseid, nende ennetamise võimalusi;
• kirjeldab riskianalüüsi olemust, riskide hindamise meetodeid ning nende ohjamiseks kasutatavaid abinõusid;
• oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
• kirjeldab sisekontrolli läbiviimist, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava ning töötajate sisekontrolli kava koostamist.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

Eelnevad baasteadmised ja oskused koolituse teemal ei ole nõutavad.
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Maht 24 ak. tundi.
 • Auditoorne loeng
 1. õppe sisu:

•  töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused;
• töökeskkonna-alased mõisted;
• tööandja ja töötaja õigused ja kohustused;
• töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte ülesanded;
• ettevõtte tööohutuse  ja töötervishoiu korraldus;
• töötaja ja tööandja koostöö;
• töökeskkonna füüsikalised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;
• õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused;
• töötajate tervisekontrolli korraldus;
• töökeskkonna füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia;
• töökeskkonna keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele;
• töökeskkonna bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele;
• isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord;
• ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal;
• töökeskkonna riskianalüüs, terviseriskide hindamise erinevad meetodid;
• sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava;
• riskide ohjamise abinõud;
• tööõnnetus ja kutsehaigestumine (registreerimine, teatamine, uurimine).

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.
 • Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga (valikvastustega test). Testi edukale sooritajale väljastatakse esmaabiandja täiendõppe tunnistus.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • töökeskonnaspetsialist

Koolitaja: MA Jüri Kuzmin, töökeskonnaspetsialistide koolitaja

NB! Koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena asutusse kohapeale!

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega