fbpx

Tõstukijuhi kursus

Algus13.03.18 08:30
Lõpp14.03.18 16:00
Kestvus16 ak. t.
Hind132.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaTehnoloogia
KohtKooli 7, Jõhvi (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Maksumus (teooria): 110 EUR + 20% käibemaks
Maksumus (teooria + praktika): 1072.50 EUR + 20% käibemaks
Praktikakoht on koolituskeskuse poolt.

 1. õppekava nimetus: Tõstukijuhi kursus
 2. õppekava rühm: Tehnikaalad
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • Tunneb tõstukijuhi koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid liikurmasinate liike;
 • Oskab valida tööks sobiva tõstuki;
 • Teab liikurmasinatega liiklemisele kehtivaid liiklusseaduse nõudeid;
 • Järgib tööterritooriumil liiklemise reegleid;
 • Eristab liiklemist avalikus liikluses ning tööterritooriumil;
 • Rakendab tõstuki tööeelset kontrolli;
 • Rakendab tööterritooriumi tööeelset kontrolli;
 • Teab tõstukitega töötamise ohtusid;
 • Mõistab tõstukitel kasutatavaid ohutusmärgiseid;
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 • Tunneb signaliseerimise põhimõtteid;
 • Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
 • Ennetab tööõnnetusi;
 • Teab isikukaitsevahendeid;
 • Oskab kasutada isikukaitsevahendeid;
 • Jälgib tõstuki tehnilist seisukorda;
 • Tunneb masina rikete korral tegutsemise korda
 • Teab tõstukitega töötamise levinumaid õnnetusi;
 • Oskab tegutseda tööõnnetuse korral;
 • Eristab tõstmiseks kõlblikke ja kõlbmatuid laste;
 • Rakendab esmaabivõtteid;
 • Teab töötaja õiguseid ja kohustusi;
 • Teab tööandja õiguseid ja kohustusi;
 • Tunneb tõstuki ehitust;
 • Tunneb sisepõlemismootori tööpõhimõtet;
 • Tunneb elektriajamiga tõstuki tööpõhimõtet;
 • Tunneb tõstuki tõstemehhanismi tööpõhimõtteid;
 • Tunneb erinevate tööseadmete kasutusalasid;
 • Kasutab erinevaid tööseadmeid;
 • Kasutab tõstuki juhtimisseadmeid;
 • Oskab nõuetekohaselt teostada virnastamist;
 • Tagab inimeste turvalisuse töökeskkonnas;
 • Tagab tõstuki heaperemeheliku kasutamise;
 • Väldib varalise kahju tekitamist;
 • Analüüsib ennast tööalaselt;
 • Julgeb vajadusel abi paluda;
 • Oskab iseseisvalt tõstukitega töötada

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

põhiharidus, vanus vähemalt 18 aastat
5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • 80 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorset loengut ja 64 praktikat (praktikat võib sooritada omas ettevõttes ning praktika läbimisena võetakse arvesse ka varasema töö käigus omandatud kogemus).
 • Praktika-toendi-vorm-laadur
 1. õppe sisu:
 • Liikurmasinatele kehtivad liiklusseaduse nõuded;
 • Liikurmasinate liiklemise kord tööterritooriumil;
 • Liiklusskeem;
 • Liiklemiskiiruse valik;
 • Aeglase sõiduki teel liiklemise reeglid;
 • Juhtimisõigus;
 • Nõuded tõstuki tehnoseisundile;
 • Ohtutusvahendid;
 • Enamlevinud liiklusreeglite rikkumised;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuded tõstukijuhile;
 • Erinevad tõstukite tüübid;
 • Tõstukitel kasutatavad tööseadmed;
 • Tõstuki juhtimise eripärad;
 • Tõstukitega sagedamini asetleidvad tööõnnetused;
 • Tööõnnetuste analüüsimine;
 • Õiged juhtimisvõtted;
 • Tõstetööde metoodika;
 • Elektriajamitega tõstukite tööpõhimõtted ja hooldamine;
 • Sisepõlemismootoriga tõstukite tööpõhimõtted ja hooldamine;
 • Tõstukite erinevad tööseadmed ja nende kasutamine;
 • Tööohutusreeglistikuga tutvumine;
 • Tõstuki tööeelse kontrolli teostamine;
 • Tööterritooriumi tööeelne kotroll;
 • Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.
 • Teooriaõpe toimub õppeklassides. Teooriaõppe raames praktilised harjutused tehakse õppeklassides. Tööpraktika läbitakse ettevõttes.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • Liiklusseadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Tõstuki kasutusjuhendid;
 • Tõstuki ohutusjuhendid;
 • Koolituskeskuse koostatud õppematerjalid.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:
  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 24 tunnisel teooriakoolitusel ning praktika läbimine mahuga vähemalt 64 tundi.

          Tööpraktika (8 päeva)
Nõutud 8-päevane laadurijuhi dokumenteeritud tööpraktika omas ettevõttes. Juhul kui praktika on läbitud enne                          kursusele tulekut, esitab õppija sellekohase tõendi tööandjalt.

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus

 1. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast. Oskus ja soov oma teadmisi õpilastele edasi anda.

NB! Kaasa võtta 1 pilt tunnistusele (3×4 vm).

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Jaga sõpradega