fbpx

Tugiisiku-isikliku abistaja (kogemusjuhendaja) koolitus

Algus26.01.18 09:00
Lõpp31.05.18 14:00
Kestvus180 ak. t.
Hind2,490.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaSotsiaaltöö

Õppekava nimetus: Tugiisik, isiklik abistaja (kogemusjuhendaja)

Õppekava annab võimaluse spetsialiseerumiseks tugiisikuna ja/või isikliku abistajana ning arvestab-arendab osaleja eelnevat kogemust vastavas tegevusvaldkonnas (sotsiaaltöö, pedagoogiline, psühholoogiline vms.)

Õppekava rühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused

Õpiväljundid: 

Osaleja:

 • Oskab määratleda ja eesmärgistada tugiiisku/ isikliku abistaja rolli
 • Oskab määratleda Maslow teooriast lähtuvalt kliendi vajadusi
 • Teab kommunikatsiooniprotsessi dünaamikat ja oskab alustada, arendada ja lõpetada kliendisuhet
 • On teadlik ja oskab rakendada tugiisiku/ isikliku abistaja töö eetilistest põhimõtteid
 • Omab ülevaadet teenuse osutaja tegevust reguleerivast seadusandlusest ja teab, kust leida vastavat teavet
 • Omab ülevaadet seadusega pakutud võimalustest kliendi huvide kaitseks ja suudab saadud informatsiooni analüüsida ja edastada
 • Omab ülevaadet peretoimimise mudelist
 • Teab, miks on vaja ja oskab analüüsida peresuhted
 • Teab ja oskab algatada koostööd
 • Teab ja oskab pakkuda abi
 • Teab, miks ja oskab koostada pere genogrammi
 • Omab ettekujutust eesootava töö praktilistest juhtudest
 • Oskab dokumenteerida oma tööd lähtudes andmekaitsenõuetest
 • Suudab juhendada (majanduslikult) mitte toimetulevat peret/klienti igapäeva elus (eelarve koostamisel, enesekehtestamisel, võimaluste realiseerimisel jms)
 • Mõistab võrustikutöö olemust
 • On omandanud võrgustikohtumise eesmärgistamise, planeerimise ja korraldamise alused
 • Suudab kasutada nelja samba mudelilist elulis-praktilist nõustamisviisi
 • Suudab analüüsida võlgadesse sattumise põhjused
 • Suudab juhendada pere eelarve koostamist ja sellest kinnipidamist
 • On omandanud suhtlemisprotsessi alused, suudab neid praktilises suhtlemises kasutada
 • Teab erinevaid probleemilahendusmudeleid
 • On võimeline vajadusel valima sobiva mudeli
 • Teab vaimse tervise olukorda ja selle tervendamise vajadust
 • Omab ettekujutust võimalikest psühholoogilistest probleemidest (peredes)
 • Teab ja oskab kasutada (ausaid) mõjutamise ja motivatsiooni võtteid
 • Oskab küsida ja anda mina-võtmes konstruktiivset tagasisidet
 • Oskab märgata ja teab, kuidas olla toeks stressis inimesele
 • Teab ja oskab juhendada lõõgustusharjutusi
 • Omab kogemust supervisiooni ja kovisiooni kogemust
 • Oskab neid töömeetodeid kasutada enda töö analüüsimiseks ja lihtsustamiseks
 • Saab tagasiside kaudu hinnangu oma tööle ja juhised edasiseks
 • Suudab kõrvalvaatajana erapooletult märgata sõltuvust
 • Suudab jagada adekvaatset elementaarset informatsiooni alkoholi mõju kohta
 • Teab enda kui kõrvalseisja võimalusi aidata alkoholisõltlase peret/ klienti
 • Suudab kõrvalvaatajana märgata sõltuvusprobleemi
 • Teab tugiisikuna oma võimalusi
 • .Suudab kõrvalvaatajana märgata vägivallatunnuseid
 • Teab, kuhu ja kuidas pöörduda füüsiliselt vägivalla korral lapse/kliendi huvide kaitseks

Õppekava maht kokku: Auditoorne koolitus (aktiivõppe meetodil) – 140 tundi + praktika orienteeruvalt al. 40 tunnist (praktika maht ja kestus sõltuvad iga konkreetse osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest). Iseseisva töö osakaal:kuni 10 % (mõeldud on iseseisvat nn. kodutööd)

Õpingute alustamise tingimused:

 • Minimaalne vanus – 21 eluaastat.
 • Soovitavalt on koolitusel osalejal pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane haridus või pedagoogiline või sotsiaaltööalane kogemus 3.
 • Keeleoskus: Emakeel – C1 ja võõrkeel – B1 (võib-olla omandamisel)
 • CV ja avaldus
 • Test ja intervjuu, mis viiakse läbi tugiisiku teenuse ja/või isikliku abistaja teenuse tellija ja kogemustega osutaja poolt

Õppe sisu:

(I) Tugiiisku/ Isikliku abistaja töö alused, eetika (16 h).

Sisu:

 • 1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja rolli määratlus, ülesanded ja vastutus
 • 2. Tegevuste eesmärgistamine
 • 3. A.Maslow- vajaduste eesmärgistamine
 • 4. Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused
 • 5. Esmakohtumine kliendiga
 • 6. Kliendisuhte lõpetamine
 • 7. Eetilised põhimõtted

(II) Seadusandlus (8 h)

Sisu:

 • 1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja tegevusi reguleerivad õigusaktid, lepingud
 • 2.Taotluste vormistamine
 • 3. Perevägivald ja selle vormid (tugiisik)
 • 4. Abipakkuja võimaluste piirid
 • 5. Abisaamise võimalused- spetsialistid

(III) Perekond – vorm, suhted, koostöö (12 h)

Sisu:

 • 1. Kooseluvormi, laiendatud/ kärgpere
 • 2. Perekonna arengu dünaamika
 • 3. Peresuhted, võimusuhted perekonnas
 • 4. Perekonna sotsmaj. ja kultuuriline kontekst
 • 5. Perekonna lähivõrgustik ja füüsiline keskkond
 • 6. Abi andmine ja vastuvõtmine
 • 7. Koostöö pereliikmetega
 • 8. Praktiline perekonna genogrammi koostamine, iseseisev praktiline harjutus

(IV) Tugiisiku/ isikliku abistaja töö praktilised alused (8 h)

Sisu:

 • 1.Tugiisiku/ isikliku abistaja teenuse praktiline kirjeldus (praktilised näited, rollimängud)
 • 2. Tugiisku/ Isikliku abistaja töö dokumenteerimine ja aruandluse koostamine

(V) Praktiline toimetulekuõpetus (16 h)

Sisu:

 • 1. Pere/kliendi vajaduste kaardistamine
 • 2. Pere eelarve ja selle korrigeerimise vajadused (tugiisik)
 • 3. Võlanõustamise neli sammast
 • 4. Elulis-praktilise nõustamise praktiseerimine
 • 5. (Vanemate) enesekehtestamine ja piiride seadmine
 • 6. Praktilised pere eelarve korrigeerimise võtted ja vahendid (tugiisik)
 • 7. Toetuste ja abi taotlemine, suunamine, valik

(VI) Võrgustikutöö (8 h)

Sisu:

 • 1. Võrgustiku mõiste, alused, vajalikkus
 • 2. Praktiline rakendamine, eesmärgistamine, läbiviimine

(VII) Võlanõustamine, majanduslik toimetulematus (8 h) (see moodul ei ole isiklikule abistajale kohustuslik)

Sisu:

 • 1.Võlanõustamise mõiste
 • 2. Nõustamise neli sammast
 • 3. Tugiisiku võimalused nõustamiseks
 • 4. Võlgadesse sattumise põhjuste analüüs

(VIII) Suhtlemisprotsesside alused (8 h)

Sisu:

 • 1.Selge ja ebaselge kommunikatsioon
 • 2. Suhtlemisbarjääride vältimine
 • 3. Aktiivne kuulamine abistamisoskusena
 • 4. Kehtestamisoskused
 • 5. Toimetulek vastupanuga
 • 6. Erinevad probleemilahendusmudelid
 • 7. Probleemide ennetamine
 • 8. Võimupositsioonilt tegutsemise lähi –ja kaugmõjud
 • 9. Vajadus- ja väärtuskonfliktid

(IX) Mõjutamisoskused, motiveerimine, stressijuhtimine (16 h)

Sisu:

 • 1.Vaimse tervise tähtsus, selle olukord Eestis
 • 2. Psühholoogilised probleemid (peredes) – väljendusoskus, suhted, kommunikatsioon, erinevad hoiakud, ootused teiste suhtes, konfliktide allikad, müüdid peredes, pere areng
 • 3. Mõjutamine ja motiveerimine
 • 4. Harjutused tagasiside saamiseks suhtlemisel
 • 5. Stressi äratundmine, toimetulek,
 • 6. Stressis inimese nn. esmaabi
 • 7. Praktilised lõõgastusharjutused

(X) Supervisioon ja kovisioon kui töömeetodid (16 h)

Sisu:

 • 1. Supervisiooni ja kovisiooni süsteem
 • 2. Juhtumite kaardistus ja analüüs
 • 3. Analüüsi tagasiside, lahenduskäigud

(XI) Alkoholism ja/kui puue (8 h)

Sisu:

 • 1.Alkohol kui keemiline ühend ja füüsiline mõju
 • 2. Alkohol ja inimesed, alkohol ja kltuur, alkohol ja meedia
 • 3. Psühhiaatrilise abi seadus
 • 4. Sõltuvuse kolm komponenti
 • 5. Alkohol ja naised, mehed, noorukid, lapsed
 • 6. Alkoholismi tekkemehanism
 • 7. Alkoholijoobe hindamine
 • 8. Motiveeriv intervjuu

(XI) Narkomaania (8 h)

Sisu:

 • 1.Narkomaania erinevad vormid- nikotiini-, alkoholi- ja narkootilise ainete sõltuvused
 • 2. Sõltuvuse olemus ja tekkemehhanism 3. Kõrvalseisja võimalused aidata

(XII) Laste väärkohtlemine (8 h)

Sisu:

 • 1.Kaudsed ja otsesed märgid lapse füüsilisest või seksuaalsest kuritarvitamisest
 • 2. Tegevusjuhised selliste märkide ilmnemisel
 • 3. Seadusandlus

Õppekeskkonna kirjeldus:

Hooned asuvad ühiskondliku transpordi peatuste vahetus läheduses, hea ühendus kõigi linnaosadega. Ruumid asuvad esimesel korrusel. Klassiruumid on ehituslikult korralikud ja sisustatud koolituseks vajaliku mööbliga (lauad, toolid), kaasaegsete õppevahendite ja seadmetega (projektor, arvutid, interneti ühendus, paber/magnettahvlid jms.) ning võimaldavad läbi viia nii teoreetilist koolitust kui praktilisi tegevusi ja grupitööd. Kõigile osalejatele on tagatud tool ja koht laua ääres ning ruumides on piisavalt ruumi grupitööde läbiviimiseks ka ringis või teatri stiilis. Ruumides on olemas arvutite ja interneti kasutamise võimalus. Ruumide läheduses on kätepesuvõimalus ja koridoris korralikult remonditud tualetid. Ruumis on võimalik organiseerida kohvipause. Ruumid, tehnika ja vahendid vastavad töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetele.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.

Õpingute lõpetamise nõuded, tulemus: Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses ja ca. 40 tunnine dokumenteeritud praktika: Enda ettevalmistatud ja läbiviidud teenuse osutamine koos hindamise ja tagasiside protsessiga – praktiline läbiviimine, analüüs ja kaitsmine. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus:

 • Natalia Umarova, PhD sotsiaalpedagoogikas
 • Marika Juuse, MA psühholoogias
 • Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias
 • Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja
 • Ljubov Makušina, andragoog

 

Jaga sõpradega