Veebikoolitus: Täiskasvanute koolitaja digiõpe

Algus19.05.21 10:00
Lõpp24.09.21 13:15
Kestvus160 ak. t.
Hind1,500.00€(km-ga)
KeelEesti
KategooriaKasvatusteadus
KohtVeebikeskkond

Eesmärk:

Koolituse tulemusel on õppija omandanud täiskasvanute koolitaja praktilise ja teoreetilise ettevalmistuse iseseisvaks tegutsemiseks täiskasvanute koolitajana digi- ja paindõppe keskkonnas ning täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks.

NB! Koolitustunnistus ei anna automaatselt kutsetunnistust. Täiskasvanute koolitaja kutseid väljastab Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS, vaata lisa www.andras.ee)

Sihtgrupp:

Koolitus sobib:

  • inimestele, kellel puudub varasem koolituskogemus ja kes soovivad alustada koolitamisega, s.h. digiõppe keskkonnas;
  • neile, kes omavad praktilist kogemust, kuid soovivad arendada oma täiskasvanute koolitaja kompetentse terviklikult ning täiustada digiõppes koolitamiseks vajalikke kompetentse;
  • neile, kes vajavad teoreetilist ja praktilist ettevalmistust täiskasvanute koolitaja kutsete taotlemiseks.

Õppekeskkond ja vahendid:

Koolitus toimub täismahus veebikeskkonnas. Koolituse edukaks läbimiseks on õppijal vajalik süle- või lauaarvuti olemasolu, mis on ühendatud stabiilse ja video edastamiseks piisavalt kiire internetiühendusega. Edukaks õppes osalemiseks peab arvuti olema varustatud m.h. töötava videokaamera, kõlarite ja mikrofoniga ning õppijal peab olema valmisolek neid kasutama kogu õppeprotsessi vältel.
Parima praktika tagamiseks viiakse õppekavas ettenähtud mikrokoolitused läbi kutsutud täiskasvanud õppijate osalusel. Lisaks juhtivkoolitajale vajaduse tekkimisel võivad koolitusele olla kaasatud teised kompetentsed koolitajad külaliskoolitajate rollis.
Õppijad saavad koolitajalt kirjalikku tagasisidet üks kord iga hindamismeetodi kohta koolituse ajal või kolm kuud pärast koolituse lõppu. Suulist tagasisidet koolitajalt ja kaasõppijatelt saab õppija iga kursuse käigus läbi teostatud ja esitletud hindamismeetodi kohta.

Õppeprotsessi kirjeldus:

Koolitus koosneb seitsmest moodulist ja õppetöö toimub veebikeskkonnas neljatunniste kohtumiste kaupa. Koolituse fookuses on läbivalt praktilisus ja tuginemine õppija seatud eesmärkidele. Koolituse ülesehitus hõlmab lühiloenguid, arutelusid, iseseisvat tööd, paaris- ja rühmaülesandeid, praktilisi ülesandeid, juhtumite lahendamist ja kogemusõpet.  Materjalid ja ülesanded on koostatud erinevate õpistiilidega osalejate toetamiseks. Koolituse kogumaht on 160 akadeemilist tundi, millest 120 toimub veebipõhise kontaktõppena ja 40 tundi on praktilist iseseisvat tööd. Iseseisva töö ülesanded on kirjeldatud hindamismeetodite osas.

Moodulid:

MOODULID

 

Maht ak.t.

auditoorne

1.       TÄISKASVANUD ÕPPIJA ERIPÄRAD JA TÄISKASVANUÕPPE PRINTSIIBID

 

Õpiväljundid: Lähtub täiskasvanuõppe printsiipidest ja õppija eripäradest õppeprotsessi erinevatel etappidel, väärtustades täiskasvanud õppijat ja kavandades talle tagasiside andmist kogu koolitusprotsessi vältel.
Teemad: Kogemus ja grupp kui õppematerjal. Eesmärkide seadmine. Andragoogika, täiskasvanud õppija. Õppimisvõime. Elukestev õpe. Õppimine ja aju. Täiskasvanuhariduse ja e-õppe terminoloogia.

 

12
2.       IKT VAHENDID ÕPPEPROTSESSIS

 

Õpiväljundid: Kasutab asjakohaseid IKT vahendeid õppeprotsessi kõikidel etappidel ja enesearengu toetamisel.
Teemad: Kogemus ja grupp kui õppematerjal. Eesmärkide seadmine. Andragoogika, täiskasvanud õppija. Õppimisvõime. Elukestev õpe. Õppimine ja aju. Täiskasvanuhariduse ja e-õppe terminoloogia.

 

20
3.       ÕPPEPROTSESSI ETTEVALMISTAMINE

 

Õpiväljundid: Õppeprotsessi ettevalmistamisel koostab täienduskoolituse õppekava, valmistab ette (digi)koolituse sisu ja (veebipõhised)õppematerjalid, arvestades õpperühma õppevajadusi ning järgides täiskasvanukoolituse valdkonda reguleerivat seadusandlust.
Teemad: Õigusaktid täiendõppe, eetika ja täiendusõppe kvaliteedi valdkonnas. Treeningprogramm. Koolituse eelarve planeerimine ja rahastamisvõimalused. Keskkonnasõbralikkuse põhimõtted haridusprotsessi kavandamisel.

 

24
4.       ÕPPEPROTSESSI LÄBIVIIMINE

 

Õpiväljundid: Õppeprotsessi läbiviimisel toetab õppijaid õpieesmärkide seadmisel, kujundades õppekeskkonda ja arvestades grupiprotsessidega, s.h. veebipõhises keskkonnas.
Teemad: Toetava õpikeskkonna loomine, sh. kasvumõtlemine, tagasiside, kriitiline mõtlemine. sotsiaalne ja füüsiline keskkond e-õppes. Toetus erivajadustega õpilastele. Toetus madala haridustasemega õpilastele. Õpilaste koostöö. Rasked õppijad ja grupidünaamika e-õppes. Aktiivõppe meetodid elektroonilises ja kombineeritud keskkonnas. Õpetaja suhtlemisoskus täiskasvanutega. Avalik esinemine. Praktiline õpetamine koos õpilastega. 44
5.       ÕPPEPROTSESSI ANALÜÜS JA TULEMUSTE HINDAMINE

 

Õpiväljundid: Kavandab sobivaid informatsiooni kogumise ja analüüsi, õpiväljundite hindamise ning huvitatud osapoolte teavitamise viise õppe tulemuste hindamiseks.
Teemad: Õpitulemuste hindamine. Haridusprotsessi hindamine. Hindamismeetodid. Õpitulemuste analüüsi koostamine ja teostamine. Seotud pooltele teatamine. 8
6.       TÄISKASVANUTE KOOLITAJA PROFESSIONAALSUS JA PRAKTIKAKOGUKOND
Õpiväljundid: Osaleb aktiivselt täiskasvanute koolitajate võrgustikes ja kogukonna tegevustes, avaldades arvamust ja tehes ettepanekuid täiskasvanuõppe valdkonnas.

Seab kutse- ja erialase enesetäiendamise eesmärke, tuginedes enda tegevuse refleksioonile ja oma füüsilise, vaimse ning emotsionaalse tervise hoidmise analüüsile.

Teemad: Õpetaja koostöö, loovus ja enesearendamine. Õpetajate pädevuste arendamine täiskasvanutele. Refleksioon.

 

12
KONTAKTÕPE KOKKU

 

120 ak.t.
ISESEISEV TÖÖ: 40 ak.t.
KOOLITUSE MAHT KOKKU 160 ak.t.
s.h. millest haridusprotsessi ettevalmistamise, läbiviimise ja hindamise praktika, täiskasvanute õpetaja enesearendamine ja loov tegevus

 

80 ak.t.

Koolitust on võimalik läbida mitte täismahus vaid moodulite kaupa!

Lõpetamisel väljastav dokument:

Õppijale, kes on edukalt sooritanud kõik hindamismeetodid ja täitnud vähemalt 90% hindamiskriteeriumidest  väljastatakse tunnistus koolituse lõpetamise kohta.

Õppijale, kes ei osalenud hindamisel või ei sooritanud edukalt kõiki hindamismeetodeid väljastatakse soovi korral tõend õppes osalemise kohta vastavalt tema tegelikule osalusele.

Koolitaja: Georgi Skorobogatov on omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi (Cum Laude) andragoogika erialal ning praktiseerib täiskasvanute koolitamist alates 2006. aastast. Tema koolitaja kogemus põhineb peamiselt andragoogide, täiskasvanute koolitajate, koolitusjuhtide, sisekoolitajate ja erinevate õppeasutuste liikide õpetajate arengu toetamisel m.h. avalikus- ning erasektoris, MTÜdes ja ülikoolide. Viimastel aastatel on ta omandanud suure kogemuse madalate oskuste ja haridusega õppijate õppimisoskuste arendamisel.

Koolitaja põhjalik tutvustus

Õppekava

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!