fbpx

Veebikoolitus! Tööks sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutega koolitus

Algus27.08.21 09:00
Lõpp17.09.21 16:00
Kestvus40 ak. t.
Hind569.00€(km-ta)
KeelEesti
KohtVeebikeskkond

Õppekava koostamise alus: Sotsiaalkaitseministri määrus 21.12.2015 nr 71„Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade, koolituse täpsustatud mahtude ja sisu, praktilise väljaõppe läbimise ja lõputöö koostamise kohustuse ning õppe lõpetamise tingimuste kehtestamine“ (lisa 2)
Sotsiaalkaitseministri 21. detsember 2015. a määrus nr 71

Koolituse sihtgrupp: Tegevusjuhendajad, kes osutavad teenust sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikutele ja teised soovijad

Õppe eesmärk: Anda esmased teadmised sügava liitpuudega ja ebastabiilse remissiooniga isikute eripärast ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel

Koolitusel läbitavad teemad:

 • Sügav liitpuue ja sellest tingitud tegevusvõime probleemid
 • Teenust saava isiku toetamine igapäeva põhitegevuste sooritamisel
 • Asendravi
 • Ergonoomika
 • Abivahendid ja nende kasutamine
 • Keskkonna kohandus vastavalt teenusel viibiva isiku vajadustele
 • Tegevuste planeerimine ja läbiviimine
 • Alternatiivsed kommunikatsiooni vormid
 • Probleemne käitumine
 • Psüühikahäire ja ebastabiilne remissioon

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab sügava liitpuude olemust ja sellest tingitud tegevusvõime eripärasid ja kasutab töötavaid probleemse käitumise vähendamise võtteid.
 • Rakendab meetmeid ebastabiilse remissiooniga isiku toimetuleku säilitamiseks.
 • Järgib töös ja isikute juhendamisel ergonoomilisi võtteid ning vahendeid, teostab asendravi.
 • Hindab abivahendite ja tugiteenuste vajadust lähtuvalt tegevusvõime eripärast.
 • Arvestab isiku tegevusvõimet ning sellele tuginedes loob toetava keskkonna.
 • Valib isikule sobivad alternatiivse kommunikatsiooni vahendid.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, omandatud alusteadmised tegevusjuhendajale või hooldustöötajale. Veebikoolituspäevadel osalemiseks on vajalik arvuti, kaamera, mikrofoni ning interneti olemasolu.

Õppe kogumaht: 40 akadeemilist tundi, millest 32 akadeemilist tundi on veebikeskkonnas ja 8 akadeemilist tundi kontaktõppes.

Õppemeetodid: Loeng, kaasuste arutelud, grupitööd, praktilised ülesanded

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud digi-õppematerjalid saadetakse õppijatele enne koolitus või koolituse järgselt.

Soovituslik lisamaterjal:
Sotsiaalhoolekande seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005
Juhtumikorralduse käsiraamat, 2006, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž.Klaassen A. Tegevusjuhendaja käsiraamat, 2010.Paavel V.
Psüühilise erivajadusega inimeste hoolekanne Eestis, 2001.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Hindamismeetod        Hindamiskriteeriumid

Praktiline töö nr 1            tegevusplaani koostamine liitpuudega kliendile

Praktiline töö nr 2           sooritab ergonoomikavõtted

Praktiline töö nr 1 tuleb esitada kirjalikult ning kaitsta suuliselt. Praktiline töö nr 2 tuleb sooritada tegevusi selgitades ja põhjendades.

Koolitus algab kell 9.00 ja kestab kella 16.00-ni (v.a. 31.08 algab ergonoomka koolitus kell 10)

Koolituse kuupäevad: 27.08./31.08. Ergonoomika koolitus kontaktõppena Tallinnas Retke tee 1- algus kell 10:00/03.09./10.09./17.09.2021.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

DIGI-TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

DIGI-TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Koolitajad: Angelika Armolik, Kaido Voogla

Angelika Armolik –  on aastaid töötanud sotsiaalhoolekande valdkonnas. Täiskasvanuid on koolitanud aastaid. Hingeabi Assotsiatsioon USALDUS on talle väljastanud Telfor III taseme tunnistus.

Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht.  Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Koolitus toimub koostöös MTÜ-ga Täienduskeskus.

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!