Veebikoolitus: Tööohutuse väljaõppe koolitus (vene keeles)

Algus19.04.21 10:00
Lõpp21.04.21 17:00
Kestvus24 ak. t.
Hind210.00€(km-ga)
KeelVene
KategooriaTöökeskkond
KohtVeebikeskkond

Õppekava nimetus: Töötervishoiu- ja tööohutuse väljaõppe koolitus

Õppekavarühm: 1022 Töötervishoid ja –kaitse

Õppekava koostamise alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse paragrahv 2 lõige 3

Õppe eesmärk: Anda teadmised töötervishoiu- ja tööohutuse korraldamisest organisatsioonis.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab tööohutuse üldnõudeid
  • Mõistab töötervishoiu– ja tööohutuse korraldust erinevatel tasanditel
  • Teab, kuidas käituda tööõnnetuse puhul
  • Oskab koostada riskianalüüsi

Koolituse sihtgrupp: Töökeskkonnavolinikud, töökeskkonnaspetsialistid, -nõukogu liikmed, tööandjad.

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, tööandja poolt valitud/kinnitatud volinik/ spetsialist, teised huvilised. Veebikoolitusel osalemiseks on vajalik internetiühendus, arvuti, kaamera ja mikrofoni olemasolu.

Õppe kogumaht: 24 akadeemilist tundi

Õppekeskkond: Tööohutustingimustele vastav koolitusruum. Koolitusruum on varustatud koolituse tarbeks vajamineva tehnikaga. Veebikoolitus toimub veebikeskkonnas zoom, mis võimaldab edukaks koolituse läbimiseks kõiki võimalusi.

Õppevahendid: koolitaja poolt jaotatavad õppematerjalid paberkandjal või digi-materjalid.

Õppeprotsess: Auditoorne ja praktiline töö. Õpe toimub üldjuhul äripäeval algusega kell 10 kuni 17, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Õppesisu:
Koolituse teemade jaotus sõltub koolitaja poolt üles ehitatud koolituskavast. Täpne koolituskava on välja toodud valitud koolituspäeva juures.
Koolitusel läbitavad teemad:

1. Päev

1. Töökeskkonna-alased mõisted

2. Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus riigi tasandil, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja seonduvad määrused. Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve.

3. Tööandja ja töötaja õigused, kohustused ja vastutus

4. Töökeskkonna struktuurid (spetsialist, volinik, nõukogu), erinevate osapoolte roll ülesanded. Töötaja ja töötajaskonna töökeskkonnaalane koostöö

5. Töötajate juhendamine, väljaõpe ja nende registreerimine
6. Tööga seotud haigused. Statistika ja peamised põhjused. Tervisekontrolli korraldus ettevõttes

7. Esmaabi korraldus ettevõttes

2. Päev

1.Töökeskkonnas esinevad ohutegurid
– füüsikalised ohutegurid (müra, vibratsioon, kiirgused, valgustus,  sisekliima) ning nende mõju töötaja tervisele

– õnnetusoht ja peamised õnnetuste põhjused
– keemilised ohutegurid ning nende mõju töötaja tervisele

– bioloogilised ohutegurid ja nende mõju töötaja tervisele

– füsioloogilised ohutegurid, ergonoomia, töö kuvariga/töö kontoris, raskuste käsitsi teisaldamine ja nende mõju töötaja tervisele. Töökohtade kohandamine
Tööandja ennetustegevus töökeskkonna ohutegurite võimaliku tervistkahjustava mõju  ohjamiseks

2. Nõuded töökohale. Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord. Ohumärguannete kasutamise nõuded töökohal. Tööolme.

3. Päev

Töökeskkonnas esinevad ohutegurid

– psühhosotsiaalsed ohutegurid, töökeskkonna stressifaktorid. Tervisekahjustuse ennetamiseks rakendatavad abinõud

2.  Töökeskkonna riskianalüüs, sealhulgas ohutegurite tuvastamine ja nende parameetrite mõõtmine, terviseriskide hindamise ja dokumenteerimise erinevad meetodid. Töökeskkonna riskide ohjamise abinõud. Tegevuskava koostamine.

Töötajate riskigruppidega (alaealised, rasedad, puudega töötajad) arvestamine töökeskkonnas riskianalüüsi läbiviimisel.
4. Sisekontrolli korraldus ettevõttes

5. Tööõnnetused ja õnnetusoht. Tegutsemine õnnetusohu ja õnnetusjuhtumi korral

6. Tööõnnetuste ja kutsehaiguste teatamine, uurimine ja registreerimine

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 24 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Õppematerjalide loend:

Kohustuslik õppematerjal: koolitaja poolt välja töötatud õppematerjalid, mis jagatakse õppijatele koolituse käigus või saadetakse digitaalselt.

Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused:

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Sooritama peab kirjaliku testi (positiivne tulemus on kui õigeid vastuseid on vähemalt 80% ulatuses).

Hindamine on mitteeristav.

Hindamismeetod: Kirjalikult esitatud või suuliselt esitatud testi kontroll ja tagasisidestamine. Kui on ettenähtud siis lisaks praktilise ülesande sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õppija on sooritanud kirjaliku testi ja praktilised ülesanded.

Koolitajate kvalifikatsioon:

Natalia Andreitšenko omab kõrgemat tehnilist haridust. Alates aastast 1974 on töötanud erinevates asutustes insenerina. Alates 1996 on töötanud erinevates asutustes tööohutuse spetsialistina. Täiskasvanuid koolitab juba 15 aastat. On läbinud erinevaid valdkonda puudutavaid koolitusi.

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.

TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

 

Jaga sõpradega

Koolituse Registreerimine

Sinu e-postiaadressi ei avaldata.
Soovin saada infot minu ala kursuste kohta
Soovin saada infot eripakkumiste, soodustuste ja uudiste kohta


Kinnitan, et olen tutvunud Õppetöö korraldusega ja võtan enesele kõik sellest tulenevad kohustused

Teie registreering on jõudnud kohale. Täname!