fbpx

Hooldustöötaja koolitus

Õppekava nimetus: Hooldustöötaja koolitus
Õppevaldkond: Tervis ja heaolu
Õppekavarühm: Meditsiiniline teenindamine
Sihtgrupp: vähemalt keskharidusega  isikud, kes soovivad töötada sotsiaalhooldajatena või sooritada Sotsiaalhooldaja I kutseeksami.
Õppekeel: eesti  keel või vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks. Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppe maht:  320  akadeemilist tundi,  millest 200 akadeemilist tundi,  40 akadeemilist tundi on erialane eesti keel ning 80 tundi on ettevõtepraktika.
Õpieesmärgid: Koolituse läbinu on ettevalmistatud hooldustöötajana töötamiseks.
Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

 • teab erivajadustega klientide teenindamise eripära,
 • kasutab kaasaegseid suhtlemismeetodeid (kontakti loomine, aktiivne kuulamine, enesekehtestamine),
 • oskab oma tegevusi eetilisest aspektist hinnata ja analüüsida;
 • oskab hinnata töökeskkonna ohutegureid, neid vältida ja nende mõju vähendada;
 • oskab kasutada esmaabivahendeid;
 • teab inimese arengu seaduspärasusi lapsest eakaks;
 • oskab hinnata inimese arengu vastavust tema bioloogilisele vanusele,
 • mõistab sotsiaalseid probleeme ja nende leevendamise võimalusi;
 • oskab juhendada klienti/patsienti lähtuvalt tervisedenduse põhimõtetest;
 • oskab oma tööd korraldada, lähtudes abivajaja vajadustest;
 • oskab  oma pädevuse piires hooldada haiget klienti,
 • oskab  anda esmaabi haigushoogude korral;
 • oskab koostada hooldusplaani;
 • oskab jälgida rehabilitatsiooniplaani täitmist;
 • oskab abistada patsienti/klienti ergonoomiliste töövõtetega,
 • teab ohutustehnika nõudeid kodumajanduses,
 • oskab toetada kliendi füüsilist ja psüühilist turvalisust;
 • oskab suhelda kliendiga ja edastada teavet, abistada asjaajamisel;
 • oskab korrektselt suhelda eesti keeles B1 tasemel ja vene keeles B1 tasemel.
 

Õppe sisu:

 I moodul: Suhtlemine ja klienditeeninduse alused.

II moodul:  Kutse-eetika.

III moodul: Erialane eesti keel (B1).

IV moodul: Töökeskkond.

V moodul: Arengupsühholoogia.

VI moodul: Sotsiaalpoliitika ja inimõigused.

VII moodul: Rahvatervise, tervisedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused.

VIII moodul: Suhtlemispsühholoogia ja eripedagoogika alused.

IX moodul: Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused.

X moodul: Sotsiaaltervishoid.

XI moodul: Laste hoolekanne.

XII moodul: Gerontoloogia ja eaka hooldus.

XIII moodul: Erivajadustega inimeste hooldus.

XIV moodul: Hooldusabivahendid.

XV moodul:  Ergonoomika.

XVI  moodul: Toitumisõpetuse alused.

XVII moodul: Ravimiõpetuse alused.

XVIII  moodul: Aktiviseerivad tegevused

XIX moodul:  Kodumajandus ja korrastustööd.

XX moodul:  Praktika.

Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Õpe sisaldab nii teoreetilist, praktilist kui ka iseseisvat tööd. Iseseisvaks tööks on ettevalmistus jooksvateks arvestusteks ja eksamiks.

Kasutatavad meetodid: loengud, arutelud,  seminarid,   rühmatööd

Koolituse praktikabaasid:

1)SA Jõhvi Hooldushaigla –  Jaama 34, 41532 Jõhvi.

2) SA Jõhvi  Hooldekeskus, Kaare tn 3, Jõhvi.

Õppematerjalide loend: Koolitajate poolt koostatud õppematerjalid.

Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp.

Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Hindamine toimub nii jooksvalt koolituse kestel kui ka koolituse lõpus. Hinnatakse õppuri üldist edasijõudmist ja õpitu omandamist 5 palli süsteemis.

 • Toimub protsessi hindamine, testide ja ülesannete hindamine.
 • Kursuse lõpus hinnatakse õpilase oskuseid nii suulise (rollimäng) kui ka kirjaliku tööga.
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviijad: Lektoriteks on oma valdkonna spetsialistid (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, töökeskonnaspetsialist, eesti keele kui teise keele õpetaja jt.)