fbpx

Meediakasvatus ja koolieelik

Õppekava nimetus: Meediakasvatus ja koolieelik
Õppevaldkond: Haridus
Õppekavarühm: Koolieelikute õpetajate koolitus
Sihtgrupp:  lasteaedade koolieelsete rühmade õpetajad, juhatajad
Õppekeel: eesti keel või  vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Maht:  24 akadeemilist tundi, millest 20 on kontaktõpe ja 4 tundi iseseisev töö
Õpieesmärgid: õpetaja meediateadlikkuse arendamine igapäevatöös kasutamiseks.
Õpiväljundid: Kursuse lõpetaja:

  • omab ülevaadet meediaeetikast;
  • teab meediatekstide loomise alustõdesid;
  • oskab valmistuda intervjuuks/avalikuks esinemiseks (ka kaamera ees);
  • kasutab erinevaid meediatekste (nii audio-, video- kui digitekste) õppematerjalina.
Õppe sisu: 1.meediaeetikast,

2.ajakirjandusliku teksti koostamise alustõed,

3.ajakirjandusega suhtlemine (intervjuu andmine ka kaamera ees),

4.  meediatoodetest ülesannete ja harjutuste loomine.

Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine: ajurünnak, paarisarutelu , harjutused,  rühmatööd, loovkirjutamine.
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Osavõtt koolitusest , iseseisva töö täitmine.
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviija: Erika Prave,  ajakirjanduses teadusmagistrikraadiga pikaajalise kogemusega meediaõpetaja, vanemõpetaja,  ajalehe „Jõhvi Teataja“ toimetaja ja TV3 Ida-Virumaa reporter, koolitaja.
Õppekava koostaja: Erika Prave