fbpx

Erivajadustega inimeste isikliku abistaja koolitus

Õppekava nimetus: Erivajadustega inimeste isikliku abistaja koolitus
Õppevaldkond: Tervis ja heaolu
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Sihtgrupp: vähemalt keskharidusega  isikud, kes soovivad töötada erivajadustega inimeste isikliku abistajana
Õppekeel: eesti  keel või vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks. Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppe maht:    220 akadeemilist tundi, millest
Õpieesmärgid: koolitatavad omandavad teadmised ja oskused töötamiseks erivajadustega inimese isikliku abistajana
Õpiväljundid: Koolituse läbinu:

  • teab kuidas abistada erivajadustega inimest tema igapäevastes tegevustes, toetades seeläbi isiku võimalikult iseseisvat toimetulekut ühiskonnaelu erinevates valdkondades, juhindudes sealjuures konkreetse isiku erivajadusest ja tema antavatest tööjuhistest;
  • oskab abistada erivajadustega inimest lähtuvalt tema erivajadustest nt liikumisel, söömisel, riietumisel, suhtlemisel, hügieeniprotseduuride sooritamisel, kirjutamisel, lugemisel, samuti majapidamistöödes ja teistes toimingutes, milles isik erivajaduse (puude) tõttu abi vajab;
  • oskab aidata erivajadusega inimesel endal tegutseda;
  • oskab teha koostööd isiku lähedastega ja vajadusel neid nõustada.
Õppe sisu:

 

 I moodul: Suhtlemine ja klienditeeninduse alused (12 ak.tundi)

II moodul:  Kutse-eetika (6 ak.tundi)

III moodul: Üldoskused (48 ak.tundi)

IV moodul: Töökeskkond (12 ak.tundi)

V moodul: Psühholoogia ja eripedagoogika (60 ak.tundi)

VI moodul: Sotsiaalpoliitika ja inimõigused (3 ak.tundi)

VII moodul: Rahvatervise, tervisedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused (3)

VIII moodul: Suhtlemispsühholoogia ja eripedagoogika alused (32 ak.tundi)

IX moodul: Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused (8 ak.tudi)

X moodul: Sotsiaaltervishoid (6 ak.tundi)

XI moodul: Erivajadustega inimeste hooldus ( 6 ak.tundi)

XII moodul: Hooldusabivahendid (6 ak.tundi)

XIII moodul: Ergonoomika (6 ak.tundi)

XIV moodul: Toitumisõpetuse alused (6 ak.tundi)

XV moodul:  Ravimiõpetuse alused (3 ak.tundi)

XVI  moodul: Aktiviseerivad tegevused (6 ak.tundi)

XVII moodul: Kodumajandus ja korrastustööd (3 ak.tundi)

Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Õpe sisaldab nii teoreetilist, praktilist kui ka iseseisvat tööd.

Kasutatavad meetodid: loengud, arutelud,  seminarid,   rühmatööd, õppekäigud (SA Jõhvi Hooldushaigla, SA Jõhvi  Hooldekeskus), praktilised ülesanded.

Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp.

Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Loengutes osalemine, praktika, iseseisev töö, arvestus .
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviijad: Lektoriteks on oma valdkonna spetsialistid (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, töökeskonnaspetsialist  jt.)