fbpx

SOTSIAALHOOLDAJA KOOLITUS

Õppekava nimetus: SOTSIAALHOOLDAJA KOOLITUS

Õppekava koostamise aluseks on „ Sotsiaalhooldaja I” kutsestandard, mis on kinnitatud Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu  poolt.

Õppevaldkond: Tervis ja heaolu
Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Sihtgrupp: vähemalt keskharidusega  isikud, kes soovivad töötada sotsiaalhooldajatena või sooritada Sotsiaalhooldaja I kutseeksami.
Õppekeel: eesti  keel või vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks. Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppe maht:    360  akadeemilist tundi, millest 200 akadeemilist tundi on kontakttundi, 80 tundi on erialane eesti keel ja 80 tundi on praktika.
Õpieesmärgid: tagada õppijatele sotsiaalhooldaja kutsepädevus, mis annab õiguse töötada sotsiaalhooldajana hoolekandeasutuses või avahoolekandetöödel.
Õpiväljundid:
 • Kursuse läbinu:
 • •teab ja tunneb klienditeeninduse põhimõtteid, teenindushoiakuid ja nendel põhinevaid käitumisviise;
  • oskab teenindada klienti keskkonda ja ennast säästvalt,
  • oskab leida kliendile sobivat suhtlemiskeelt vastavalt kliendi arengule ja suhtlemiskeelele,
  • teab kutsealast tegevust puudutavaid Eesti Vabariigi õigusakte,
  • •teab inimese füüsilise, psüühilise ja sotsiaalse tervise ning heaolu aluseid;
  • •oskab juhendada, abistada ja toetada klienti inimväärse elu korraldamisel, tema füüsiliste ja psühhosotsiaalsete vajaduste rahuldamisel, kaasates vajadusel võrgustikku;
  • •oskab korrektselt suhelda eesti keeles B1 tasemel ja vene keeles B1 tasemel.
 

Õppe sisu:

 I moodul: Suhtlemine ja klienditeeninduse alused.

II moodul:  Kutse-eetika.

III moodul: Erialane eesti keel (B1).

IV moodul: Töökeskkond.

V moodul: Arengupsühholoogia.

VI moodul: Sotsiaalpoliitika ja inimõigused.

VII moodul: Rahvatervise, tervisedenduse ja sotsiaaltervishoiu alused.

VIII moodul: Suhtlemis-psühholoogia ja eripedagoogika alused.

IX moodul: Hoolduse alused, tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenused.

X moodul: Sotsiaaltervishoid.

XI moodul: Laste hoolekanne.

XII moodul: Gerontoloogia ja eaka hooldus.

XIII moodul: Erivajadustega inimeste hooldus.

XIV moodul: Hooldus-abivahendid.

XV moodul:  Ergonoomika.

XVI  moodul: Toitumisõpetuse alused.

XVII moodul: Ravimiõpetuse alused.

XVIII  moodul: Aktiviseerivad tegevused

XIX moodul:  Kodumajandus ja korrastustööd.

XX moodul:  Praktika.

 

Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Õpe sisaldab nii teoreetilist, praktilist kui ka iseseisvat tööd. Iseseisvaks tööks on ettevalmistus jooksvateks arvestusteks ja eksamiks.

Kasutatavad meetodid: loengud, arutelud,  seminarid,   rühmatööd

Koolituse praktikabaasid:

1)SA Jõhvi Hooldushaigla –  Jaama 34, 41532 Jõhvi.

2) SA Jõhvi  Hooldekeskus, Kaare tn 3, Jõhvi.

Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Kursuse lõpuks on igal koolitataval personaalne õpimapp.

Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Loengutes osalemine, praktika, iseseisev töö, eksam.
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviijad: Lektoriteks on oma valdkonna spetsialistid (psühholoogid, sotsiaaltöötajad, töökeskonnaspetsialist, eesti keele kui teise keele õpetaja jt.)