fbpx

Tegevusjuhendaja koolitus

Õppekava pealkiri: Tegevusjuhendaja koolitus

Õppekava on koostatud Sotsiaalministri 25.03.2009 määruse nr 24 „Tegevusjuhendajate koolituse ja täienduskoolituste kavade kehtestamine“ alusel.

Õppevaldkond: Tervis ja heaolu
Õppekavarühmad: Sotsiaaltöö ja nõustamine
Sihtgrupp: vähemalt keskharidusega inimesed, kes töötavad või plaanivad hakata töötama psüühilise erivajadusega inimestega;

erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenust osutavate asutuste töötajad.

Õppekeel: eesti  keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Maht: 260  akadeemilist tundi, millest 180 on kontakttunnid,  praktilise väljaõppe ja iseseisva töö maht on 80 tundi, sealhulgas lõputöö maht on 10 tundi.
Õpieesmärgid: Kursusel osalenu on omandanud teadmised ja oskused psüühiliste erivajadustega inimestega töötamiseks, nende tegevusvõime hindamiseks vastavalt nende erivajadustele, tegevusplaani koostamiseks ning selle alusel igapäevase töö organiseerimiseks.
Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

  • teab oma töörolle,
  • oskab hinnata psüühilise erivajadusega inimese tegevusvõimet,
  • oskab koostada psüühilise erivajadusega inimestele tegevusplaani,
  • kasutab erinevaid spetsiifilisi klienditöö meetodeid,
  • juhendab tegevusi rühmas,
  • kasutab klienditöös erinevaid loovtegevusi.
 

Õppe sisu:

Psüühilise erivajadusega inimese hoolekanne. Arengupsühholoogia alused. Psüühikahäired. Vaimupuue. Liitpuue. Suhtlemise eripärad suhtlemisel psüühikahäiretega inimestega. Tegevusjuhendaja töövaldkond. Tegevuse analüüs, kohandamine ja  hindamine. Klienditöö meetodid. Töövõtted  igapäevases hoolduses. Terviseseisundi jälgimine ja ravimiõpetuse alused. Rühmatöö klienditöös. Probleemse käitumise juhtimine. Seksuaalsus. Teraapilised ja arendavad tegevused klienditöös.
Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid:   loeng, arutelud, gruppitööd,  treeningsessioonid praktiliste näidissituatsioonide läbimängimisega erinevate tehnikate harjutamiseks ja kinnistamiseks.
Õppematerjalide loend: Koolitajate poolt koostatud õppematerjalid.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Koolitusel  osalemine, praktilises väljaõppes osalemine  ja lõputöö  kaitsmine.
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviijad: Lektoriteks on oma valdkonna spetsialistid (psühhiaatrid, psühholoogid, tegevusjuhendajad, sotsiaaltöötajad jt)