fbpx

Toiduhügieenikoolitus

Õppekava nimetus: Toiduhügieenikoolitus

Toiduhügieeni koolitus on ette nähtud toidukäitlejatele Toiduseadusega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega nr. 852/2004 (29.04.2004) toiduainete hügieeni kohta.

Õppevaldkond: Tehnika, tootmine ja ehitus
Õppekavarühm: Toiduainetöötlus ja – tootmine
Sihtgrupp: Toitlustus-, tööstus-, kaubandusettevõtete töötajad, toidukäitlejad, klienditeenindajad, koolide ja lasteaedade majandusalajuhatajad, kokad, köögipersonal, õpetaja abid ja kõik, kes tegelevad või alustavad tegevust toidukäitlejana.
Õppekeel: eesti  keel või vene keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas auditooriumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppe maht:   6 akadeemilist tundi, millest kõik on kontaktõpe.
Õpieesmärgid: Teadmiste omandamine toidukäitlemise valdkonnale esitatavate seadusandlike nõuete täitmiseks.
Õpiväljundid: Kursuse läbinu:

1) tunneb toiduhügieeni ja HACCP põhimõtteid;

2) oskab vältida toidu füüsikalist, keemilist ja mikrobioloogilist saastumist;

3) jälgib isikliku hügieeni reegleid.

 

Õppe sisu:

 1) toiduhügieeni põhimõtted;

2) mikroorganismid ning nende kasvu ja paljunemist mõjutavad tegurid;

3) toiduainete kaudu levivad haigused, toidumürgistused ja -infektsioonid;

4) toidu füüsikaline, keemiline ja mikrobioloogiline saastumine ja selle vältimine;

5) toidu säilitamise viisid ja tingimused ning temperatuuri kontroll;

6) käitlemisettevõtte struktuur, tehnoloogia ja seadmed;

7) puhastamine ja desinfitseerimine;

8) kahjuritõrje;

9) isiklik hügieen;

10) enesekontrolli põhimõtted;

11) toitu käsitlevad õigusaktid;

12) toitu käitleva töötaja kohustused ja vastutus toiduhügieeninõuete täitmise eest vastavalt tööülesannetele.

Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid:
  • PowerPoint esitlus,
  • loeng,
  • arutelud,
  • igale osaleja  trükitud õppematerjalid.
Õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Loengus osalemine, teoreetiliste teadmiste  kontrollimine testi abil.
Väljastav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse tunnistus.
Koolituse läbiviijad: Mare Hiiemäe, MA, Ida-Virumaa Veterinaarkeskuse peaspetsialist.