fbpx

Использование лесов в строительных и ремонтных работах

Дата начала11.09.18 10:00
Дата конца11.09.18 17:00
Продолжительность8 ак. ч.
ЯзыкPусский
КатегорияРабочая среда
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Sihtrühm:

 • ehituse valdkonnas töötavaid inimesed, kes vajavad tellingute paigaldaja õpet;
 • ettevõtete töötajad, kelle ametijuhendis on ette nähtud tellingute paigaldamise tööde teostamine.
 1. õppekava nimetus: Tellingute kasutamine ehitus- ja remonditöödes
 2. õppekava rühm: Ehitus
 3. õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

 • Täidab tööohutusalaste õigusaktide nõudeid;
 • Tunneb tellingu koolituse seaduslikke aluseid;
 • Eristab erinevaid tellingute liike;
 • Tunneb tellingute kasutusvaldkondi;
 • Oskab valida tööks sobivad tellingud;
 • Ennetab tööõnnetusi;
 • Kasutab isikukaitsevahendeid;
 • Teab tellingute monteerimisega seotud ohtusid;
 • Tunneb töökeskkonnas esinevaid ohutegureid;
 • Analüüsub ohuolukordade tekkimise võimalust;
 • Tunneb tellingute koostisosi;
 • Teab tellingute paigaldamise metoodikat;
 • Teab tellingute demonteerimise metoodikat;
 • Tunneb tellingutel töötamise ohutusnõudeid.

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel: Töökogemus vähemalt 1 aasta.

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal: 8 ak.t auditoorset tööd

 1. õppe sisu:
 • Tellingu koolituse seaduslik alus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuded tellingutte paigaldajatele ja nendel töötajatele;
 • Erinevad tellingute tüübid;
 • Tellingute erinevused;
 • Eritüüpi tellingute kasutusalad;
 • Tellingu koostisosad;
 • Tellingu paigalduseelne kontroll;
 • Tellingute paigalduskoha ettevalmistamine;
 • Monteerimise- ja demonteerimise plaan;
 • Ankurdamine, seinakinnitused;
 • Tugijalad;
 • Aluspõhja ettevalmistamine;
 • Tellingute koormusklassid;
 • Ülekoormuse vältimine;
 • Piirded ja kaitsesirmid;
 • Ligipääsuteed;
 • Tellingutega sagedamini asetleidvad tööõnnetused;
 • Tellingutel esinevad vigastused
 • Ilmastikust tingitud tööõnnetused;
 • Tööõnnetuste analüüsimine;
 • Õiged monteerimisvõtted;
 • Demonteerimise metoodika;
 • Inimeste ohutuse tagamine;
 • Kukkumiste ja varisemiste ennetamine;
 • Tööpiirkonna tähistamine;
 • Tellingutel kasutatavad erinevad märgised;
 • Tellingute kasutuseelne kontroll;
 • Praktiliste töövõtete harjutamine töökeskkonnas.

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seadus;
 • Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses;
 • Tellingute kasutusjuhendid.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine 8 tunnisel teooriakoolitusel. Väljastatakse tunnistus.
 2. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus. Koolitaja praktilise töö kogemus lähtuvalt koolituse spetsiifikast.

Lisainformatsioon:
OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus
tel 33 52 707; 53 475 016
tel 33 52 137; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями