fbpx

Tugiisik lapsele, lastega perele / Опорное лицо ребенку и семье с детьми

Дата начала05.08.19 10:00
Дата конца10.10.19 17:00
Продолжительность160 ак. ч.
Цена2,500.00€(без нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияСоциальная работа
МестоРаквере

Õppekava nimetus: TUGIISIK LAPSELE, LASTEGA PERELE

Õppekava koostamisel on lähtutud Sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tugiisikuteenuse eesmärkidest ja sisust.

Õppekava rühm: Sotsiaal- ja käitumisteadused

Sihtgrupp:

Koolituse sihtgrupp on isikud, kellel on valmisolek ja soov tugiisikuna koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Õpiväljundid: 

Koolituse läbinu:

omandab õpilane spetsiifilisi teadmisi ja oskusi, kuidas töötada erigruppidega nagu disadapteerunud peredega, saab teada lastega töötamise erisustest, oskab toimida leinaolukordade puhul. Õpilased saavad teadmisi grupiprotsessidest ja grupimõjust sotsiaaltöös. Omandavad teadmisi ja oskusi laste kasvatamise Gordoni põhimõtetest.

Kõik moodulid on ülesehitatud arvestades rakendusliku suunda. Olulisel kohal õppekava läbiviimisel on ka osalejate omavaheline kogemuste vahetamine, millega rikastatakse oma toimetuleku- ja juhtimisalaseid teadmisi. Praktikult-praktikule põhimõte on õppetöös väga oluline ka seetõttu, et kõik õppejõud on töötanud organisatsioonisiseste töönõustajate-superviisoritena, sotsiaalsfääritöötajatena ning teinud seal tihedat koostööd , mis on andnud võimaluse praktilist tööalast kogemust analüüsida, efektiivsemaks muuta ning luua selle põhjal uusi lähenemisi, mida kasutada juhtimise ja sotsiaalsfääritöö tõhustamiseks.

Õppekava maht kokku: 160 tundi auditoorset koolitust aktiivõppe meetodil

Õppetöö korraldus:

Reeglina 8 ak tundi päevas 2 – päevaste moodulitena  kolme – nelja kuu jooksul , kusjuures moodulite vaheaeg on soovitavalt 2 nädalat.

Õpingute alustamise tingimused:

–       vormikohase avalduse esitamine, millele on lisatud CV

–       vanus vähemalt 21 eluaastat;

–       omandatud vähemalt keskharidus ja soovitavalt:

–       sotsiaaltöötajad,

–       lastekaitsetöötajad,

–       lasteasutuste pedagoogid,

–       projektide ja ühiskondlike organisatsioonide spetsialistid, kes osutuvad psühhosotsiaalset abi lastele ja peredele,

–       lasteasutuste (varjupaigad, lastekodud) juhid ja töötajad, jne.

Koolitusel osalejatele on eelnev töökogemus soovitatav. Vastuvõtmine ja registreerimine vormistatakse kirjaliku sooviavalduse alusel ning soovitud koolitustsükli eest tasumisel.

Õppe eesmärk:

Õppe eesmärk on sotsiaalsfääris töötavate spetsialistide psühholoogiliste kompetentside suurendamine tööalase koolituse kaudu.

Õppekava eesmärgiks on spetsialistide psühholoogiliste kompetentside arendamine ja professionaalsuse tõstmine tulemaks toime psühholoogiliselt keerulistes situatsioonides. Koolituse tulemusena omab õppija ettevalmistust lapse toetamiseks teda arendavatest tegevustes, juhendamiseks ning motiveerimiseks igapäevaelus toime tulemisel ning abistamiseks suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Tüüpiline seminariruum. Lauad, toolid, vajadusel esitlustehnika.
Valgustus ja sisekliima vastab tervisekaitse nõudmistele.
Ruumis on olemas wc, liikumis- kohvipauside organiseerimise võimalus kohvipauside ajal.

Õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

Lektorite poolt koostatud materjalid edastatakse koolitusel osalejale elektrooniliselt vähemalt 1 päev enne koolitust või erandkorras paberkandjal koolituse käigus

Õpingute lõpetamise nõuded, tulemus: 

õppekava täies mahus läbimine lõpeb teadmiste kontrollimisega.
Õppekava täielikul läbimisel väljastatakse tunnistus. Mittetäielikult läbimisel teadmiste kontrolli ei toimi, seega antakse tõend läbitud ainete kohta.
Kursuse lõpetamisel tehakse kirjalik töö, et hinnata osaleja omandatud teadmisi.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus:

Natalia Umarova
Aleksander Kotsubei
Svetlana Gorbatšova
Eduard East 
Kõik pedagoogid on psühholoogi haridusega, omavad praktilise sotsiaalsfääri kogemuse, on saanud spetsialiseeritud väljaõpe ning on kogenud supervisiooni läbiviijad.

Поделись с друзьями