fbpx

Eesti keele suhtlemiskursus

Дата начала12.08.19 17:30
Дата конца21.11.19 19:00
Продолжительность60 ак. ч.
ЦенаБесплатно
ЯзыкЭстонский
КатегорияХимия
МестоJõhvi

Vabu kohti enam pole!

Õppekava nimetus: Eesti keele suhtlemiskursus
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja- kultuurid
Täiendkoolitusasutus MTÜ Võluvõru
Sihtrühm:
Madalama haridustaseme ja/või erialase ettevalmistuseta vene keelt kõnelevad täiskasvanud ja teised elukestvas õppes vähem osalevad grupid.
Piirkondade lõikes võib esineda sihtrühmades erinevusi.
Õppe kogumaht:
60 AK tundi (sh praktilist tööd 8 AK tundi)
Õppe alustamise tingimused:
Puuduvad
Õppe eesmärk:
Tagada eesti keele oskuse tase, mis võimaldab saada aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sõnadest, mis on vahetult seotud eluliselt oluliste valdkondadega
Õpiväljundid:
Kursuse tulemusel õppija:
On omandanud ja kinnistanud eesti keeles suhtlemiseks vajalikku sõnavara;
Saab aru põhilisest infost selges tavakõnes või raadio- ja telesaadetes;
Mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest ja fraasidest;
Oskab vestelda tuttavatel ja end huvitavatel teemadel;
Oskab suhelda erinevates suhtlussituatsioonides nii vahetus kontaktis kui telefoni teel;
Oskab end lühivestluses mõistetavaks teha sh tööintervjuul;
Õppesisu:
1. Isikuandmed. Enda ja oma perekonna esitlemine;
2. Õpingute lühitutvustus;
3. Oma töökoha lühitutvustus ja kirjeldamine;
4. Oma ameti lühitutvustus ja tööülesannete kirjeldamine. Soovitud töökoha ja ameti kirjeldamine;
5. Töö ja palk. Töökoha plussid ja miinused. Töö, töötasu ja töökoha kirjeldamine;
6. Töökuulutuse lugemine, mõistmine. Tööintervjuu küsimused, vastused.
7. Klientide lühikirjeldus ja üldiseloomustus;
8. Pakutava toote või teenuse põhiparameetrid (hind, säilivus, kvaliteet, valmimisaeg jm);
9. Reageerimine probleemses olukorras, abi kutsumine
10. Vaba aeg- oma huvialade, tegevuste kirjeldamine;
11. Transport. Liiklusmärgid- sõnavara, mis on seotud sõiduvahendite, liiklusmärkidega ning liiklemisega;
12. Kaaskirja ja motivatsioonikirja kirjutamine;
13. Helistamine ja vastamine;
14. Suhtlemine ametiasutuses- vajalik sõnavara, mis on seotud dokumentide, arstiabi, kooli jt kohtades suhtlemisel.
Õppemeetodid:
Interaktiivne loeng, arutelud, kuulamine, rääkimine, tõlkimine, kirjutamine. Koduste tööde iseseisev lahendamine tunnis õpitu kinnistamiseks.
Õppematerjalid:
Koolitaja poolt koostatud õpimaterjalid.
Valdkondlikud juhendid ja materjalid eesti keele õpetamiseks.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid:
Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 75 %, sh grupitöödes osalemine ja praktiliste ülesannete lahendamine.
Teema loetakse arvestatuks, kui õppija on harjutuse sooritanud positiivselt vastavalt teoreetilises ja praktilises osas antud juhistele (Suuline vestlus õppija räägib, kasutades lihtlauseid, kursusel läbitud teemadest vastavalt õpiväljunditele. Kirjutamisülesanne)
Kursuse läbimisel väljastatav dokument (tunnistus või tõend)
Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend kui õppija võttis osa õppetööst, kuid õpiväljundid jäid omandamata. Või kui õppija osales õppetööl osaliselt- tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus
Koolitaja omab filoloogiaalast kõrgharidust ja keeleõpetamise kogemust. Soovituslik on täiskasvanute koolitamise kogemus.
Õppekeskkonna kirjeldus:
Koolitusklass, mis on sisustatud vajaliku tehnika ja vahenditega (tahvel, ekraan, projektor, vajadusel CD mängija vm)

Lisainformatsioon:
tel 33 52 707 ; 53 475 016
tel 33 52 137 ; 555 83 410
E-post: info@kvkoolitus.ee

Поделись с друзьями