fbpx

Täiskasvanute koolitaja/andragoog tase 5

Дата начала02.02.18 09:00
Дата конца31.05.18 15:00
Продолжительность200 ак. ч.
Цена2,490.00€(с нсо)
ЯзыкPусский
КатегорияОбразование
 1. õppekava nimetus: Täiskasvanute koolitaja/andragoog
 2. õppekava rühm: Kutseõpetajate koolitus
 3. õpiväljundid:

Koolituse lõpetanu:

 • Oskab määratleda ja eesmärgistada tugiiisku/ isikliku abistaja rolli
 • Oskab määratleda Maslow teooriast lähtuvalt kliendi vajadusi
 • Teab kommunikatsiooniprotsessi dünaamikat ja oskab alustada, arendada ja lõpetada kliendisuhet
 • On teadlik ja oskab rakendada tugiisiku/ isikliku abistaja töö eetilistest põhimõtteid
 • Omab ülevaadet teenuse osutaja tegevust reguleerivast seadusandlusest ja teab, kust leida vastavat teavet
 • Omab ülevaadet seadusega pakutud võimalustest kliendi huvide kaitseks ja suudab saadud informatsiooni analüüsida ja edastada
 • Omab ülevaadet peretoimimise mudelist
 • Teab, miks on vaja ja oskab analüüsida peresuhted
 • Teab ja oskab algatada koostööd
 • Teab ja oskab pakkuda abi
 • Teab, miks ja oskab koostada pere genogrammi
 • Omab ettekujutust eesootava töö praktilistest juhtudest
 • Oskab dokumenteerida oma tööd lähtudes andmekaitsenõuetest
 • Suudab juhendada (majanduslikult) mitte toimetulevat peret/klienti igapäeva elus (eelarve koostamisel, enesekehtestamisel, võimaluste realiseerimisel jms)
 • Mõistab võrustikutöö olemust
 • On omandanud võrgustikohtumise eesmärgistamise, planeerimise ja korraldamise alused
 • Suudab kasutada nelja samba mudelilist elulispraktilist nõustamisviisi
 • Suudab analüüsida võlgadesse sattumise põhjused
 • Suudab juhendada pere eelarve koostamist ja sellest kinnipidamist
 • On omandanud suhtlemisprotsessi alused, suudab neid praktilises suhtlemises kasutada
 • Teab erinevaid probleemilahendusmudeleid
 • On võimeline vajadusel valima sobiva mudeli
 • Teab vaimse tervise olukorda ja selle tervendamise vajadust
 • Omab ettekujutust võimalikest psühholoogilistest probleemidest (peredes)
 • Teab ja oskab kasutada (ausaid) mõjutamise ja motivatsiooni võtteid
 • Oskab küsida ja anda mina-võtmes konstruktiivset tagasisidet
 • Oskab märgata ja teab, kuidas olla toeks stressis inimesele
 • Teab ja oskab juhendada lõõgustusharjutusi
 • Omab kogemust supervisiooni ja kovisiooni kogemust
 • Oskab neid töömeetodeid kasutada enda töö analüüsimiseks ja lihtsustamiseks
 • Saab tagasiside kaudu hinnangu oma tööle ja juhised edasiseks
 • Teab täiskasvanute koolitajale esitatavaid nõudeid
 • On kaardistanud oma koolituskogemuse
 • Teab täiendkoolituse olulisust ja võimalusi

4. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel:

 • Minimaalne vanus – 21 eluaastat.
 • Soovitavalt on koolitusel osalejal pedagoogiline, psühholoogiline või sotsiaaltööalane haridus või pedagoogiline või sotsiaaltööalane kogemus (ei ole kohustuslik)
 • Keeleoskus: Emakeel – C1 ja võõrkeel – B1 (võib-olla omandamisel)
 • CV ja avaldus
 • Test ja intervjuu, mis viiakse läbi tugiisiku teenuse ja/või isikliku abistaja teenuse tellija ja kogemustega osutaja poolt

5. õppe kogumaht, sh auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal:

 • Auditoorne koolitus (aktiivõppe meetodil) – 160 tundi + praktika orienteeruvalt al. 40 tunnist (praktika maht ja kestus sõltuvad iga konkreetse osaleja eelnevast vastava valdkonna kogemusest)
 1. õppe sisu:

(I) Tugiiisku/ Isikliku abistaja töö alused, eetika (16 h).

Sisu:

 • 1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja rolli määratlus, ülesanded ja vastutus
 • 2. Tegevuste eesmärgistamine
 • 3. A.Maslow- vajaduste eesmärgistamine
 • 4. Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused
 • 5. Esmakohtumine kliendiga
 • 6. Kliendisuhte lõpetamine
 • 7. Eetilised põhimõtted

(II) Seadusandlus (8 h)

Sisu:

 • 1. Tugiisiku/ Isikliku abistaja tegevusi reguleerivad õigusaktid, lepingud
 • 2.Taotluste vormistamine
 • 3. Perevägivald ja selle vormid (tugiisik)
 • 4. Abipakkuja võimaluste piirid
 • 5. Abisaamise võimalused- spetsialistid

(III) Perekond – vorm, suhted, koostöö (12 h)

Sisu:

 • 1. Kooseluvormi, laiendatud/ kärgpere
 • 2. Perekonna arengu dünaamika
 • 3. Peresuhted, võimusuhted perekonnas
 • 4. Perekonna sotsmaj. ja kultuuriline kontekst
 • 5. Perekonna lähivõrgustik ja füüsiline keskkond
 • 6. Abi andmine ja vastuvõtmine
 • 7. Koostöö pereliikmetega
 • 8. Praktiline perekonna genogrammi koostamine, iseseisev praktiline harjutus

(IV) Tugiisiku/ isikliku abistaja töö praktilised alused (8 h)

Sisu:

 • 1.Tugiisiku/ isikliku abistaja teenuse praktiline kirjeldus (praktilised näited, rollimängud)
 • 2. Tugiisku/ Isikliku abistaja töö dokumenteerimine ja aruandluse koostamine

(V) Praktiline toimetulekuõpetus (16 h)

Sisu:

 • 1. Pere/kliendi vajaduste kaardistamine
 • 2. Pere eelarve ja selle korrigeerimise vajadused (tugiisik)
 • 3. Võlanõustamise neli sammast
 • 4. Elulis-praktilise nõustamise praktiseerimine
 • 5. (Vanemate) enesekehtestamine ja piiride seadmine
 • 6. Praktilised pere eelarve korrigeerimise võtted ja vahendid (tugiisik)
 • 7. Toetuste ja abi taotlemine, suunamine, valik

(VI) Võrgustikutöö (8 h)

Sisu:

 • 1. Võrgustiku mõiste, alused, vajalikkus
 • 2. Praktiline rakendamine, eesmärgistamine, läbiviimine

(VII) Võlanõustamine, majanduslik toimetulematus (8 h) (see moodul ei ole isiklikule abistajale kohustuslik)

Sisu:

 • 1.Võlanõustamise mõiste
 • 2. Nõustamise neli sammast
 • 3. Tugiisiku võimalused nõustamiseks
 • 4. Võlgadesse sattumise põhjuste analüüs

(VIII) Suhtlemisprotsesside alused (8 h)

Sisu:

 • 1.Selge ja ebaselge kommunikatsioon
 • 2. Suhtlemisbarjääride vältimine
 • 3. Aktiivne kuulamine abistamisoskusena
 • 4. Kehtestamisoskused
 • 5. Toimetulek vastupanuga
 • 6. Erinevad probleemilahendusmudelid
 • 7. Probleemide ennetamine
 • 8. Võimupositsioonilt tegutsemise lähi –ja kaugmõjud
 • 9. Vajadus- ja väärtuskonfliktid

(IX) Mõjutamisoskused, motiveerimine, stressijuhtimine (16 h)

Sisu:

 • 1.Vaimse tervise tähtsus, selle olukord Eestis
 • 2. Psühholoogilised probleemid (peredes) – väljendusoskus, suhted, kommunikatsioon, erinevad hoiakud, ootused teiste suhtes, konfliktide allikad, müüdid peredes, pere areng
 • 3. Mõjutamine ja motiveerimine
 • 4. Harjutused tagasiside saamiseks suhtlemisel
 • 5. Stressi äratundmine, toimetulek,
 • 6. Stressis inimese nn. esmaabi
 • 7. Praktilised lõõgastusharjutused

(X) Supervisioon ja kovisioon kui töömeetodid (16 h)

Sisu:

 • 1. Supervisiooni ja kovisiooni süsteem
 • 2. Juhtumite kaardistus ja analüüs
 • 3. Analüüsi tagasiside, lahenduskäigud

(XI) Kutsenõuded ja -tasemed (8 h) Sisu: Kutsestandardi alusel

(XI) Koolituskogemuse kaardistamine (8 h) Sisu: Kutsestandardi alusel

(XII) Täiendkoolituse kaardistamine (8 h) Sisu: Kutsestandardi alusel

7. õppekeskkonna kirjeldus:

 • Hubane, avar ruum loomuliku valgusega.
  Toimiv konditsioneer, mida on võimalik vastavalt vajadusele operatiivselt reguleerida.
  Laud registreerimiseks ja koolitusmaterjalidele.
  Ruum on sobiv data kasutamiseks (piisavalt pime dataprojektsiooni nägemiseks, piisavalt valge õppetööks).
 • Tehnikast:
  – Esitlusarvuti power point ettekannete tegemiseks. Esitlusarvutil on täielik ühilduvus kõikide MS Word ja MS Excel programmidega.
  – Dataprojektor
  – Pabertahvel + töötavad markerid;
  – Ekraan;
  – Hea Wifi ühendus.

      8.õppematerjalide loend, juhul kui õppematerjalid on õppekava läbimiseks ette nähtud:

 • õppematerjalid on tänapäevased, sobiva raskusastmega ja toetavad koolituse eesmärgi saavutamist.
 • loengumaterjal, näidis- ja videomaterjal, tulekustutusvahendid ja nende kasutamine praktilise kustutusharjutuse läbi viimisel.
 1. lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid: 

Koolitusmoodulites osalemine vähemalt 80% ulatuses ja ca. 40 tunnine dokumenteeritud praktika: Enda ettevalmistatud ja läbiviidud teenuse osutamine koos hindamise ja tagasiside protsessiga – praktiline läbiviimine, analüüs ja kaitsmine. Koolituse lõpetanud saavad tunnistuse.

 1. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni,õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 • Natalia Umarova, PhD sotsiaalpedagoogikas
 • Marika Juuse, MA psühholoogias
 • Ene Vinter-van Vierssen, MA psühholoogias
 • Kati Loo, MA pedagoogikas ja filoloogias, suhtekoolitaja ja -nõustaja
 • Ljubov Makušina, andragoog
 • Irina Jelissejeva, pedagoog
Поделись с друзьями