fbpx

Курс по пожарной безопасности при выполнении огневых работ (на эстонском языке)

Дата начала20.02.20 10:00
Дата конца20.02.20 17:00
Продолжительность8 ак. ч.
Цена86.00€(без нсо)
ЯзыкЭстонский
КатегорияРабочая среда
МестоKooli 7, Йыхви (Kersti Võlu Koolituskeskus)

Õppe eesmärk: Anda tuletöö tegemiseks vajalikud teadmised ja tuleohutusalased teadmised.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab kuidas ohutult tuletöid teostada
  • Oskab hinnata tule kasutamisega seotud riske
  • Tunneb erinevaid liike tulekustuteid, oskab kasutada tulekustutit
  • Orienteerub seotud õigusaktides

Koolituse sihtgrupp: Tuletöödega kokkupuutuvad inimesed
Täpsustus: Tuletöödeks nimetatakse töid, mille käigus tekivad sädemed, samuti mille käigus kasutatakse leeki, erinevad keevitustööd (gaasiga, elektriga), ketaslõikurite või põlevvedelikega metalli lõikamine, gaasleegi kasutamine, bituumeni, muu põlevmastiksi kuumutamine ja kasutamine ning muud tegevused,   mille mõjul võib süttida ümbritsev põlevmaterjal, tekitades sellega reaalse tuleohu.

Õppesisu:

1.Tuletöö ja selle tuleohtlikkus
– Tuletöö olemus ja liigid.
– Tuletööga kaasnevad riskid.
– Tulekahju olemus ja selle levik.
– Tuletööst tingitud tulekahjud ja nende tekkepõhjused.
2. Ohutus tuletöö tegemisel
– Tulekahjude ennetamine ja tuleohutusnõuded.
– Nõuded tuletöö tegemiseks.
– Vajalikud tingimused tuletööks.
– Tuletöö koht, selle valik ja ettevalmistamine.
– Tulekustutusvahendid tuletöö kohas.
– Töövahenditega kaasnevad riskid ning nende ohutu kasutamine.
3. Tulekahju korral tegutsemine
– Käitumine tulekahju korral.
– Tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.
– Tulekustutusvahendite kasutamine.

Õppemeetodid: Auditoorne õpe 8 akadeemilist tundi: loeng, praktilised ülesanded ja harjutused, õppevideo(de) vaatamine

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides. Õpiväljundite kontroll toimub kirjaliku testi ja praktilise tulekustutiharjutuse käigus.

Hindamismeetod: Kirjalik test (valikvastustega küsimused). Praktiline kustutiharjutus.

Koolitaja: Andreas Pertelson on tuleohutusvaldkonna konsultant. Andreas on lõpetanud Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Väike-Maarja Päästekooli päästemeeskonna juhi erialal. 2012. aastal andis siseminister Andreasele teenete eest Päästeteenistuse Medali. Andrease igapäevatöö on korraldada evakuatsiooniõppusi ja tuleohutuskoolitusi ning koostada asutustele/ettevõtetele tuleohutusalast dokumentatsiooni. Lisaks tegutseb Andreas Viljandimaa Päästeteenistuse operatiivkorrapidajana. Tal on kümneaastane koolitaja kogemus.

Поделись с друзьями