fbpx

Õppekava:

1.moodul Isikuandmed ja enesetutvustus
Sisu:päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus

kontaktandmed

sünnikoht ja –aeg

elukoht

tegevusala, amet, töökoht

haridustee (kool)

huvivaldkonnad

iseloom, välimus

perekonnaseis, pereliikmed, sugulased

rollid perekonnas

keelekasutaja suudab:-esitada oma isikuandmeid (nimi, aadress, sünnikoht ja –aeg, telefoninumber, vanus), jm endaga seotud faktiteavet (elukutse, haridus, keeleoskus) ning mõista sellekohaseid küsimusi või plangilahtreid;

-ennast ja oma lähedasi lühidalt tutvustada ja samasugusest lühitutvustusest aru saada;

– esitleda ennast ja teisi päheõpitud teksti toel;

– kirjeldada põhijoontes isikute välimust;

– nimetada oma pereliikmeid; kirjeldada oma perekonda päheõpitud teksti toel;

– nimetada põhijoontes oma hobisid ja huvisid

– esitada lihtsaid küsimusi vestluskaaslasele isikuandmete, hariduse ja hariduskäigu, elukoha ja pereliikmete kohta

2.moodul Kodu ja elamine
Sisu:eluase, ruumid, sisustus

maa- ja linnakodu

kodukoht ja selle ümbrus

kodu- ja lemmikloomad

argipäev kodus

kodune majapidamine ja tööjaotus

keelekasutaja suudab: vastata lihtsatele küsimustele elukoha asukoha (kus elab – maal/linnas, majas/korteris) ja eluaseme kohta (kirjeldada sisustust – värvid, mööbel, mööbli asukoht);

– kirjeldada lühidalt ja lihtsalt oma tavalist argipäeva ning esitada sellekohaseid küsimusi

– nimetada majapidamises tehtavaid töid ning seda, kes milliseid töid peres teeb

– kirjeldada lühidalt enda või lähedaste lemmiklooma, -eset, -toimingut, vms.

3.moodul Töö ja elukutsevalik
Sisu:tööjõuturg, töötus

töö otsimine ja pakkumine

töökeskkond

töökollektiiv

ametialased suhted, karjäärivõimalused

keelekasutaja suudab: vastata lihtsatele küsimustele oma ameti ja töökoha kohta ning esitada samalaadseid küsimusi

-väljendada lihtsate lausetega töökoha puudumist (Mul ei ole tööd. Ma otsin tööd.)

– kirjeldada lühidalt oma tavalist tööpäeva vm töörutiini ning esitada sellekohaseid küsimusi

– tutvustada lühidalt oma tööga seotud kavatsusi (n Tahan töötada Tallinnas. Tahan töötada Soomes.)

– nimetada tavalisemaid asutusi, institutsioone, ameteid (n haigla, pood, juuksur, pank, arst, õpetaja, juuksur, sekretär, jne) ja mõista samalaadseid nimetusi

4.moodul Vaba aeg ja reisimine
Sisu:harrastused ja huvialad

vaba aja veetmise võimalused

kultuuri- ja meelahutusüritused

kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, televisiooni- ja raadiosaated

arvuti ja Internet

sõbrad ja tuttavad

reisivõimalused

majutus

reisielamused ja vaatamisväärsused

kodupaiga vaatamisväärsused

võõrad maad ja rahvad

keelekasutaja suudab:– rääkida lühidalt oma huvidest või hobidest ja ise samalaadseid küsimusi esitada

– nimetada vaba aja tegevusi (nt I read books. I watch TV.)

– hankida ja edastada lihtsat faktiinfot kultuuri- või meelelahutusürituste piletihindade või algusaegade kohta;

– valida teatri- või kinokavast meelepärase etenduse või filmi ning kutsuda kaaslast endaga kaasa valitud üritusele;

– nimetada huvipakkuvaid spordialasid või sportlikke tegevusi

– nimetada võõraid rahvaid ja maid (Soome – soomlane)

– nimetada erinevaid transpordiviise (lennuk, rong, auto, jalgratas, jne),

– nimetada erinevaid majutusasutusi (hotell, motell, jne) ja vaatamisväärsuseid (muuseum, kirik, jne)

– kirjeldada lühidalt ja lihtsalt kodupaiga vaatamisväärsuseid päheõpitud teksti toel

5.moodul Ühiskond
Sisu:info hankimine ja edastamine

asjaajamine asutuses

kohalikud omavalitsused

Töötukassa

maksuamet

politsei

ajakirjandus, raadio, televisioon

kool ja kodu

haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendusõpe, õpingud välisriigis

keelekasutaja suudab:– nimetada tavalisemaid asutusi, institutsioone, ameteid (s.h Töötukassa, maksuamet, politsei, haridusasutused, KOV-id)

– hankida konkreetset laadi infot asutuste asukoha ja lahtiolekuaegade kohta

– hankida konkreetset laadi infot meediast (kuulutuste lugemine, ilmateade, jmt)

– täita isikuandmetega ankeeti, esitada lihtsat faktiteavet enda ja haridustee kohta

6.moodul Keskkond ja geograafia
Sisu:loodus- ja tehiskeskkond

maa ja linn

keskkonnaprobleemid

ilmastik

keelekasutaja suudab:-nimetada tavalisemaid keskkonna objekte (linn, maa, järv, meri, mets, jne) ning kirjeldada neid objekte päheõpitud teksti toel

– aru saada lihtsamast keskkonnaprobleemidega seotud sõnavarast (n Linnas on palju autosid. Meres on vesi must.)

– hankida ja edastada lihtsat faktiinfot ilmastiku kohta

7.moodul Inimsuhted
Sisu:küllakutse ja külaskäik

kohtumised inimestega

sõprus ja tutvus

kirjavahetus

suhtlemine ja internet

tähtsad sündmused

keelekasutaja suudab:-tervitada, tänada, hüvasti jätta, vabandust paluda

-kutsuda kaaslasi koos aega veetma, nt endale külla, parki jooksma, jalgrattaga sõitma, sünnipäevale

-vastata lihtsatele küsimustele enda kohta ning ise samalaadseid küsimusi esitada

-rääkida lühidalt oma huvidest või hobidest ja ise samalaadseid küsimusi esitada

-nimetada oma sugulasi, lähedasi, sõpru ja kolleege

– edastada lihtsat faktiinfot tähtsamate sündmuste kohta (sünnipäev, jõulud, jne)

8.moodul Igapäevane elu
Sisu:olmeprobleemid

inimene kui teenindaja

post

telefon, mobiilside ja pakutavad teenused

teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus jne)

sisseostude tegemine

ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne)

toiduained

tarbekaubad

hind ja kvaliteet

interneti- ja kataloogikaubandus

soodustused

toitumisharjumused

söögikohad ja väljas söömine

ühissõidukid

isiklikud liiklusvahendid

keelekasutaja suudab:-nimetada tavalisemaid asutusi, institutsioone ja ameteid

– hankida konkreetset laadi infot teenindusasutuse asukoha, lahtiolekuaegade ja teenusehindade kohta

-kirjeldada lühidalt teenuse kvaliteeti (n Juuksur oli hea.)

-tellida põhiteenuseid, esitada soove teenindajale

-küsida kaupade/teenuste hinda

-vastata teenindaja abipakkumisele

-teavitada teenindajat oma makseviisieelistusest

-nimetada tavalisemaid sööke ja jooke, toiduaineid, tarbekaupu

-rääkida lihtsalt ja üldiselt oma toitumiseelistustest (mis meeldib, mis ei meeldi)

-lugeda lihtsaid retsepte, mõista retsepti koostisosi

-anda teavet selle kohta, kuidas toit maitses

-paluda endale söögilauas igapäevaseid asju ulatada

-nimetada lihtsamaid transpordivahendeid

9.moodul Tervis ja heaolu
Sisu:enesetunne ja tervislik seisund

arstiabi

tervisesport

õnnetusjuhtumid ja haigused

ravimid

suitsetamine, alkohol, narkootkumid

keelekasutaja suudab:teatada lühidalt oma halvast enesetundest

-küsida lähedase tervise kohta ning ise samalaadsetele küsimustele vastata

– nimetada igapäevasemaid haiguseid (mul on nohu, mul on palavik)

-nimetada huvipakkuvaid spordialasid või sportlikke tegevusi

Keeleoskus

ÕPIVÄLJUNDID:

Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi

rahuldada. Oskab ennast ja teisi tutvustada ning pärida elu koha, tuttavate inimeste

ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele. Suudab suhelda lihtsas

keeles, kui vestlus partner räägib aeglaselt ja selgelt ning on valmis aitama.

KEELEPAGASI ULATUS – teab lihtsamaid põhiväljendeid iseenda ja mõne konkreetse olukorra kohta.

GRAMMATILINE KORREKTSUS – kasutab vaid üksikuid meeldejäetud tarindeid ja lausemalle.

KÕNE LADUSUS – tuleb toime väga lühikeste sidumata valmisfraasidega. Teeb sageli pause, et otsida väljendeid, hääldada võõramaid sõnu või korrigeerida sõnastust.

SUHTLUS – oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele. Suudab suhelda väga lihtsas keeles.

TEKSTI SIDUSUS – oskab siduda sõnu ja fraase põhisidesõnade abil.

 

Koolitatava lõputunnistuse liik/vorm: tunnistus