Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus: Aruannete, prognooside, statistiliste aruannete, analüüside loomine Excel programmi abil

Õppekavarühm: Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus: Kutsestandardid: Ärikorralduse spetsialist tase 5, Väikeettevõtja tase 5, Bürootöötaja, tase 5

 Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                                    26

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                                                4

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                                                  22

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

 Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitus võib toimuda ka veebipõhiselt ZOOM´i keskkonnas.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  arvutikasutajad, kellel on olemas tabelarvutusprogrammiga töötamise kogemus ja kes soovivad õppida juurde uusi võimalusi ja rakendusi, et muuta tabelarvutusprogrammiga töötamine efektiivsemaks.

Õppe alustamise nõuded: MS Office Exceli kasutamine algtasemel.

Õppe eesmärgid: Antud kursus annab võimaluse parandada töö kiirust ja kvaliteeti tabelarvutusprogrammiga töötades.

Õpiväljundid:

  • koostab tasuvuse ja efektiivsuse analüüse, kasutades analüüsi põhimeetodeid;
  • valmistab ette andmeid prognooside ja aruannete koostamiseks, lähtudes ettevõtte vajadustest ja koostab juhendamisel statistilisi aruandeid;
  • oskab töödelda ja analüüsida suuri andmehulki;
  • kasutab erinevaid Exceli funktsioone ning neid kombineerida arvutuste sooritamiseks.

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 4 tundi

Töötamine tabeliga

Sisestuse kontroll, parooliga kaitsmine, valemite varjamine, õigustepõhine piirang

Praktiline osa – 22 tundi

Lahendajad ja analüüsivahend

Eesmärgistatud otsing, õige lähtearvu leidmiseks tabelisse stsenaariumid,  sorteerimine,  filtreerimine, tingimustega filtrid , vahekokkuvõtted tabelis olevatest andmetest, vahekokkuvõtte Subtotal funktsioon, andmete otsimine, parandamine ja lisamine, mitme tabeli kokkuvõte (konsolideerimine), valemite auditeerimine ja jälitamine.

Erinevate funktsioonide kasutamine ja kombineerimine, arvutamine mitme töölehe ja failide piires

Andmebaasifunktsioonid,  Loendus (Count, CountA, CountIF), Ümardamine, Tingimusfunktsioonid (If, SumIF), Mitme tingimuslause kasutamine funktsioonides (AND, OR), Otsingufunktsioon (VLOOKUP, Match, Index jt), Statistilinefunktsioonid, Kuupäevafunktsioonide kasutamine,  Nimeliste piirkondade kasutamine.

Risttabel (Pivot)

Risttabeli (Pivot) koostamine Exceli tabelist, funktsioonid Pivot Table’s, aruande muutmine, kujundamine.

 

Kasutavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õppematerjalid:

 Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. Arvestuslik töö koosneb 6 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja andmed:

Natella Mihhailova – kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 25.a.).