Kersti Võlu Koolituskeskus pakub haridusasutuste töötajatele erinevaid avalikke kursuseid, sisekoolitusi ja õppereise.

Pane tähele! Koolitusi on võimalik tellida sisekoolitustena Teile sobival ajal ja kohas!

Koolitused haridusjuhtidele, pedagoogidele, haridusvaldkonna spetsialistidele jne

 1. ERIPEDAGOOGIKA valdkonna koolitused
 2. PEDAGOOGIKA valdkonna koolitused
 3. PSÜHHOLOOGIA valdkonna koolitused
 4. ARENDUSTEGEVUS haridusasutustes
 5. KOOLITUSED LASTEAIAÕPETAJATELE
 6. Kaugõppe korraldamine koolis

Eripedagoogika valdkonna koolituste teemad:

Koolituste sisu ja täpsem kirjeldus ERIPEDAGOOGIKA valdkonna koolitused

 1. Autism – tundmatu, kuid maailmas üha sagenev erivajadus. Autistlik käitumine.
 2. Õpilase individuaalsuse toetamine. Õpiabisüsteemid ja IÕK koostamine.
 3. Tugisüsteemid ja toetav õpe hariduslike erivajadustega õpilastele.
 4. Käitumisravi hariduslike erivajadustega õpilastele.
 5. Kaasava hariduse müüdid
 6. HEV õpilane tavakoolis
 7. HEV õpilased koolis. Töö printsiibid, alused, meetodid. Iseloomustus, eripärad, abi osutamise võimalused. Individuaalne õppekava.
 8. Hariduslike erivajadustega lapsed tavakoolis, sh autismispektri häirega lapsed (HEV)
 9. Eripedagoogilised võtted õpetaja igapäevatöös
 10. Teraapilised töövõtted lasteaias ja koolis. Ülevaade erinevatest teraapiatest.
 11. Toimetulek probleemse käitumisega lastega/noortega
 12. Kognitiivse ja sensoorsete iseärasuste väljaselgitamine. Keele ja kõne arengutasemete määratlemine, hindamiskriteeriumid selles valdkonnas. Kognitiivsed uurimused – õppijate erivõimete ja andekuse välja selgitamine.
 13. Õppimis- ja käitumisraskuste määratlemine. Laste agressiivsus.
 14. Hüperaktiivne laps. Hüperaktiivse lapsega töötamise iseloomustus, eripära, printsiibid ja meetodid, abi osutamise võimalused. MBD-ga (minimaalse ajutegevuse disfunktsiooniga) lapsed.
 15. Andekas laps. Andeka lapse töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid. Andekuse liigid. Andekuse kontseptsioon.
 16. Õpiabisüsteemid üldhariduskoolis, seadusandlus ja töökorraldus. Koostöö pere, sotsiaal- ja meditsiini ning haridussüsteemi vahel: võrgustikutöö. Spetsiifilised õpiraskused.
 17. Vasakukäeline laps. Temaga töötamise iseloomustus, eripärad, printsiibid ja meetodid.
 18. Poisid ja tüdrukud – kaks erinevat maailma.
 19. Kujundav hindamine.
 20. Varajane sekkumine. Eripärad, printsiibid ja meetodid.
 21. Funktsionaalne lugemine
 22. Piltide ja ajakirjade kasutamine koolitunnis
 23. Eesti keele õpiabi
 24. Matemaatika õpiabi

Pedagoogika valdkonna koolituste teemad:

 1. Desmos ja TeacherDesmos matemaatikaõpetajatele
 2. Õuesõppe võimalused
 3. Arenguvestlus koolis
 4. Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis/lasteasutuses
 5. Õpetaja eneseanalüüsi läbiviimine
 6. Kuidas mõista ja aidata uue ajastu õpilast
 7. Õpikeskkonna kujundamine. Mitteformaalne õpe.
 8. Koostöövõimalused lapsevanemaga
 9. Väärtuskasvatus koolis ja lasteaias
 10. Väärtusõpetus – väärtuste kujunemine ja kujundamine
 11. Lapse motiveerimine ja tunnustamine
 12. Kiusamine ja lapsevanema roll selles
 13. Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste õpetamine koolieelikule
 14. Koolieelik ja meediakasvatus
 15. Lapse üldoskuste arengut soodustava keskkonna loomine koolieelses lasteasutuses
 16. Digiajastu noor – kas õpetaja õudusunenägu?
 17. MÕK ( muutunud õpikäsitlus) ja muutunud õpikäsitluse üldpädevused
 18. Aktiivõppeteooria ja aktiivõppemängud muutunvas õpikäsitluses
 19. Kutse-eetika töös lastevanematega
 20. Soodsa õpikeskkonna loomine
 21. Innovatiivsete protsesside loomine haridussüsteemis ja stereotüüpide muutumine
 22. Tähtis tähestik
 23. Piltide ja ajakirjade kasutamine lasteaias
 24. Piltide ja ajakirjade kasutamine koolitunnis

Psühholoogia-alasete koolituste teemad põhikooli ja gümnaasiumi töötajatele:

 1. Mina ja mina
 2. Mina ja Minu lähisuhted
 3. Mina ja töö
 4. Väärtuspõhine kasvatus
 5. Sõltuvused: tõed, müüdid ja praktilised lahendused

Arendustegevus haridusasutustes koolituste teemad:

 1. Arendustegevuse terviklik süsteem koolis – õppekavast sisehindamise, arengukava ja eelarvestamiseni
 2. Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis
 3. Muutuste juhtimine ja meeskonna kaasamine koolis
 4. Enesehindamise praktiline kursus üldhariduskoolidele
 5. Enesejuhtimine ja pedagoogiliste ressursside kasutamine
 6. Supervisioon ja coaching isiksuse ja organisatsiooni arenguvahendina
 7. Gümnaasiumi, põhikooli õpetajate toetamine kutsestandardi nõuetega kurssi viimisel
 8. Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus I
 9. Õpetaja efektiivne suhtlemisoskus II
 10. Psühholoogia valdkonna koolitused
 11. Eripedagoogika valdkonna koolitused
 12. Pedagoogika valdkonna koolitused
 13. Kaugõppe korraldamine koolis

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Koolituse tellimiseks saatke päring e-postile või täitke ära allolev vorm:

Saada koolitussoovi päring siit või vaata koolituskalendrit