1. Üldsätted

1.1. OÜ Kersti Võlu Koolituskeskuse õppekorralduse alused on OÜ Kersti Võlu Koolituskeskuse (edaspidi Koolituskeskus) täienduskoolituste valdkondi, vorme ja korraldamist reguleeriv dokument. Kord lähtub Täiskasvanute koolituse seadusest, Koolituskeskuse põhimäärusest ja teistest õigusaktides sätestatud põhimõtetest.

1.2. Täienduskoolituste vormid:

1)  tööalane täiendusõpe on  kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ja täiendamiseks, sh ümberõppele suunatud täiendusõpe;

2) vabahariduslik koolitus on isiksuse, tema loovuse, annete, initsiatiivi ja sotsiaalse vastutustunde arengut ning elus vajalike teadmiste, oskuste ja võimete lisandumist võimaldav täiendusõpe.

1.3. Koolituskeskus korraldab täiendusõpet järgmistest valdkondades:

1.3.1.Haridus: õpetajakoolitus ja kasvatusteadused.

1.3.2. Humanitaaria ja kunstid: võõrkeeled ja –kultuurid, emakeel.

1.3.3. Sotsiaalteadused, ärindus ja õigus: sotsiaal- ja käitumisteadused, ärindus ja haldus.

1.3.4. Loodus- ja täppisteadused: arvutiteadused (arvutikasutus).

1.3.5. Tehnika, tootmine ja ehitus: tootmine ja töötlemine (toiduainetöötlus, veterinaaria)

1.3.6. Tervis ja heaolu: tervis ja sotsiaalteenused (tervis, meditsiiniline teenindamine, õendus, lastehooldus ja noorsotöö, sotsiaaltöö ja nõustamine).

1.3.7. Teenindus: isikuteenindus, turvamine (isikuteenindus, majutamine ja toitlustamine, koduteenindus, töökaitse).

1.4. Õppetöö toimub koolituskeskuse koolituskalendri ja ajakava alusel.

1.5. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit).

1.6. Koolituse korralduse, õppekavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.kvkoolitus.ee

1.7 Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Kliendil on võimalik õppida individuaalõppena.

1.8 Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.

1.9 Individuaalne õppekava koosneb kinnitatud õppekava ühest või mitmest moodulist lähtuvalt õppija vajadustest.

  1. Täienduskoolituste korraldamine

2.1. Koolitusele registreerimine toimub vastava registreerimise vormi täites kodulehel www.kvkoolitus.ee  või telefoni teel (+372 33 52 137, +372 55 83 410), ning koolituskeskuses kohapeal: Kooli 7, 41533 Jõhvi.

2.2. Koolitusel osaleja täidab koolituse alguses vastava registreerimislehe.

2.3. Õppetöös osalemine fikseeritakse koolitatava allkirjaga vastaval allkirjalehel.

2.4. Koolitus loetakse läbituks, kui õppekava mahust on täidetud vähemalt 80% ja teised õppekavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö vms).

2.5. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.

2.6. Kui koolitataval ei ole võimalik mõjuvatel põhjustel koolitusest osa võtta, tuleb sellest koheselt teavitada e-kirja: info@kvkoolitus.ee või telefoni teel.

2.7. Koolituskeskusel on õigus koolitusgrupi mittetäitumisel koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasi lükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.

2.8. Koolitusele registreerunuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel.

III. Õppemaksu tasumise kord ja tähtaeg

3.1. Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud rekvisiitidele. Arve saadetakse e-mailiga või postiga. Üldjuhul tasutakse arve enne koolituse algust või arve tasutakse arvel märgitud tähtajaks.

3.2. Arve tasumise tähtaeg on reeglina 7 päeva pärast kursuse esimest toimumiskorda.

Maksetähtaja ületamisel 45 päeva ja/või hoolimata koolituskeskuse poolt saadetud meeldetuletustest, antakse tasumata arve inkassofirmale edasiseks käsitlemiseks.

3.3. Pikemate kursuste puhul on kokkuleppel koolitusjuhiga võimalik tasuda õppetöö eest ka osade kaupa.

3.4. Koolitusele mitteilmumisel ja sellest mitteteatamisel, koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

3.5. Osaliselt tagastatakse õppetasu juhul, kui osaleja teavitab loobumisest mitte hiljem kui 14 päeva enne koolituse algust ja kui koolituskeskus on teinud eelnevaid kulutusi (ostnud materjale  vmt.)

3.6. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

3.7. Reeglina ei vabasta õppemaksust. Erandjuhul võib osalejat õppemaksust vabastada juhatuse otsusel.

  1. Täienduskoolituse osaleja

4.1. Täienduskoolituse osaleja on isik, kes õpib koolituskeskuses täienduskoolituse õppekava alusel.

4.2. Täienduskoolituse osalejal on koolituskeskuses järgmised õigused ja kohustused.

4.2.1. Osaleja õigused:

1) enne kursusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse, õppekavaga ning saada täiendavat infot koolituse kohta;

2) valida vastavalt oma huvidele, võimetele ja võimalustele vastav õppekava;

3) osaleda täienduskoolituse õppekava kirjelduses ettenähtud õppetegevuses;

4) saada täienduskoolituse õppekava  kirjelduses ettenähtud õppematerjale;

5) lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;

6) saada täienduskoolituse osalemist ja/või täiendusõppe läbimist tõendavaid dokumente.

4.2.2 Osaleja kohustused:

1) täita täienduskoolituse läbimiseks õppekavas ettenähtud nõudeid­;

2) järgida üldtunnustatud käitumisnorme;

3) täitma koolituskeskuse poolt kehtestatud sisekorra eeskirju;

4) vältida koolituskeskuse vara rikkumist või hävimist ning selle juhtumisel hüvitada täielikult tekitatud kahju;

5) koolitusest osalemisest loobumisel teatada sellest  esimesel võimalusel.

  1. Täiendkoolitus, täienduskoolituse õppekava.

5.1. Täienduskoolitus võib koolituskeskuses toimuda koolitusena või koolituste tsüklina.

5.2.  Täienduskoolituse  alusdokumendiks on  täienduskoolituse õppekava.

5.3.  Täienduskoolituse õppekava kirjeldus sisaldab järgmiseid andmeid:

1) õppekava nimetus;

2) õppekavarühm;

3) õppekava eesmärk ja õpiväljundid;

4)õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;

5) õppekava kogu maht ja struktuur (akadeemiline tund);

6) õppe sisu;

7) õppekeskkonna kirjeldus;

8) õppematerjalide loend, juhul kui need on ette nähtud;

9) lõpetamise tingimused ja väljastavad dokumendid;

10) koolitaja kompetentsi tagava kvalifikatsiooni või õpi- ja töökogemuse kirjeldus.

5.4. Kinnitatud täienduskoolituse õppekavad avalikustatakse koolituskeskuse kodulehel.

  1. Väljastatavad dokumendid

6.1. Igale täiendkoolituses osalenule väljastatakse tõend või tunnistus.

6.2. Tõendi väljastamise kord:

täiendkoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse täienduskoolituses osalenud isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid.

6.3. Tunnistuse väljastamise kord:

tunnistus täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.

6.4. Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse  järgmised andmed:

1) õppija nimi ja isikukood;

2) koolituskeskuse nimi ja registrinumber;

3)vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis või tegevusloa number;

4) õppekava nimetus;

5) täienduskoolituse toimumise aeg ja maht;

6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev;

7) tõendi või tunnistuse number;

8) koolitajate nimed.

6.5. Tunnistusel või selle lisas märgitakse omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.

6.6. Tunnistuse või tõendi allkirjastab koolituskeskuse tegevjuht.

6.7. Tunnistused ja tõendid kinnitatakse koolituskeskuse pitseriga.

6.8. Tunnistusi ja tõendeid võib väljastada ka elektrooniliselt.

6.9.Tunnistuse kaotamisel, hävimisel või rikkumisel väljastatakse koolituskeskuses täienduskoolituse läbinud isikule tema avalduse alusel vastav duplikaat.

6.10. Tunnistuse duplikaat vormistatakse ja väljastatakse samaselt  originaaltunnistusega. Plangi paremasse ülanurka trükitakse täiendavalt sõna  „DUPLIKAAT“

6.11. Duplikaadi väljastamise hind on 5 eurot.

VII. Kvaliteeditagamine

Kvaliteeditagamise aluseks on võetud “Täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise  juhendmaterjal täiskasvanute  täienduskoolitusasutustele“ :

7.1. Süsteemne sisehindamine ja ülevaade oma tegevustest;

7.2. Tulemuste  võrdlemine enda eesmärkidega ja võrdlusuuringute tegemine;

7.3. Parendustegevuste väljaselgitamine  ja nende kasutamine arendustegevuses; .

7.4. Kvaliteedi hindamiseks (sisehindamiseks) olemasolevate mudelite rakendamine; Ÿ keskenduses organisatsiooni pidevale parendamisele ja õppivaks organisatsiooniks kujunemisele.

7.5. Koolituskeskuse hea käekäigu kujundamine:Ÿtöötajate omavahelise koostöö parendamine; valdkonnapõhine hindamine, õppeprotsessi uuendamine sh õppemeetodid; Ÿ  organisatsiooni arendadamine, sh iga selle liikme kui organisatsiooni terviku toimimine; Ÿ tunnustussüsteemi rakendamine.

7.6. Koolituste sisulise ja korraldusliku kõrge kvaliteedi tagamine:

1) Tagasisideküsitluste läbiviimne: klientide ja partnerite rahulolu küsitlus (suuline e. intervjuu , kirjalik vorm)  ning analüüsi tegemine

7.7. Õppejõudude kvaliteedi tagamine.

VIII. Vaidluste lahendamise kord

8.1. Ettepanekute ja kaebuste esitamise õigus on kõigil koolituskeskuse klientidel, nende seaduslikel esindajatel,  koostööpartneritel ja külastajatel.

8.2. Konfliktid  ning arusaamatused lahendatakse läbirääkimiste teel.

8.3. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada ainult kirjalikult.

8.4. Suuliselt võib kaebust  esitada vahetule spetsialistile eeldusel, et ei soovita kirjalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja edasist käsitlemist. Suulisi kaebusi ei registreerita.

8.5. Kõigile kirjalikele ettepanekutele ja kaebustele vastatakse mõistliku aja jooksul, kuid mitte hiljem kui 15 päeva möödudes ettepaneku või kaebuse registreerimisest, avaldajale sobival viisil. Kirjalikke ettepanekuid ja kaebusi menetleb koolitusekeskuse tegevjuht , kaasates asjasse puutuvaid isikuid.

8.6. Tegevjuht teeb üks kord kvartalis üldkoosolekul lühikokkuvõtte esinenud kaebuste kohta ning kaebuste lahendite kohta.

8.7. Kõik  esitatud kaebused kogutakse lahendamise järgselt kaebuste lahendamise kausta.

8.8. Kaebuste lahendamise kaust asub tegevjuhi kabinetis.

8.9. Ettepanekud ja kaebused võetakse arvesse asutuse töö korraldamisel ning tegevusplaanide koostamisel.

8.10. Anonüümseid ettepanekuid ja kaebusi ei registreerita ega menetleta üldises korras. Kui ettepanek või kaebus on arusaadav ja põhjendatud, siis antakse see tutvumiseks ja arvestamiseks asjasse puutuvale spetsialistile.

8.11. Vaidlused, mida pole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse seaduses ettenähtud korras.

  1. Rakendussätted

9.1. Koolituskeskuse õppekorralduse kord  kehtib alates 01.08.2015.