1. Üldsätted

1.1 OÜ Kersti Võlu Koolituskeskus poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ (edaspidi koolituskeskus), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, põhikirjast ja õppekorralduse alustest ning ettevõtte ärieetikast.

1.2 Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust ja vabahariduslikku koolitust.

1.3 Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega juhindub koolitaja väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

2.1 Koolitustegevus toimub selle otstarbeks ehitatud koolituskeskuse hoones Jõhvis ning teistes linnades sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitsenõuetele.

2.2 Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad. Põhieesmärgiks on tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

3.2 Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

 1. õppekava nimetus;
 2. õppekavarühm;
 3. õppeesmärk;
 4. õpiväljundid;
 5. õppekava koostamise alus;
 6. sihtgrupp;
 7. õppekeel;
 8. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 9. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 10. õppe sisu;
 11. õppekeskkonna kirjeldus;
 12. õppemeetod;
 13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

3.3 Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

 1. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1 Koolituskeskuse koolitajad peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

4.2 Koolitajate töö tulemuslikkust hinnatakse pärast tagasisidelehtede saamist.Koolituskeskuse juhtkond analüüsib tulemusi ning vajadusel teeb parendusettepanekud koolitajale.

 1. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

5.1 Õppijatelt kogutakse koolituse/kursuse lõpus tagasisidelehed, kus antakse hinnang kursuse sisule, koolitajale, korraldusele ning sh antakse võimalus kursusel/koolitusel osalejal teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii kirjalikult paberkandjal kui ka elektroonsel kujul.

5.2 Koolituskeskuse juhtkond analüüsib tulemusi.

5.3 Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi  tagamise tingimused ja kord

6.1 Kõik kursused/koolitused on üleval koolituskeskuse kodulehel. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud kursuse juurest või telefoni teel.

6.2 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust koolituse korraldaja poolt.

6.3 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne kursuse algust teabe koolituse täpse korraldusliku poole kohta.

6.4 Koolituse jooksul luuakse õppimist toetav ja motiveeriv keskkond.

6.5 Igaks kursuseks on ette valmistatud õppematerjal paberkandjal.

6.6 Kõikidel koolitusest osavõtjatel on võimalus kasutada tasuta internetiühendust.

6.7 Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine.