Õppekava kinnitamise aeg: 19.06.2024

Õppekava nimetus: Arvuti kasutamine instrumentaalanalüüsi katsetulemuste töötluseks keemialaborites

Õppekavarühm: Keemiatehnoloogia  ja-protsessid

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard „Laborant, tase 4“

 Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:                                                    26

sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides:                                                                8

(õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis)

sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:                                                                   18

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele. Koolitus võib toimuda ka veebipõhiselt ZOOM´i keskkonnas.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  

Õppima võivad asuda täiskasvanud, kes töötavad või töötasid  keemia-, põlevkivitöötlemis- ja puidutöötlemise ettevõtetes, laborandid jne.

Õppe alustamise nõuded: arvuti kasutamise oskus algtasemel.

Õppe eesmärgid: Tutvustada uusi metodikaid. Õpetada arvuti kasutamist lahuste valmistamiseks arvuti abil ja katsetulemuste töötluseks.

Õpiväljundid:

  • arvutab ja töötleb analüüsi tulemusi; arvutuste käigus arvestab paranduskoefitsiente mõõteriistade kalibreerimistunnistustest
  • katsetulemuste töötluseks kasutab arvutit

 Õppe sisu:

Auditoorne töö – 8 tundi

Kemikaalide ohutu käitlemine: kemikaalide klassifitseerimine, märgistamine; kemikaalide ohutunnused ja piltsümbolid; kemikaalide pakendamise nõuded.

Praktiline osa – 18 tundi

Arvuti kasutamine katsetulemuste töötluseks. Arvutite kasutamine analüüsi optimeerimiseks ja täpsuse tõstmiseks.

 Kasutavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend: Koolitaja poolt koostatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja arvestusliku töö sooritamine. Arvestuslik töö koosneb 6 praktilises ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja kuuest ülesandest täita vähemalt viis veatult. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja andmed:

Inga Lazarenko- kõrgharidus, bakalaureus, bio-ja toiduainete tehnoloogia; õpetaja keemia ja tehnoloogia valdkonnas.