B1-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV EESTI KEELE KURSUS

Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

 • mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, vaba aeg jne;
 • oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal;
 • oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada ja selgitada oma seisukohti ja plaane;
 • oskab kirjutada tuttaval teemal üldsõnalisi seotud tekste.
Õpingute alustamise tingimused
 1. A2-taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam) või
 2. algtaseme eksami tunnistus või
 3. koolitusfirmasisene test ja vestlus.
Õppemaht 300 ak.t (220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu

Teemad
1. Isikuandmed ja enesetutvustus (päritolu, rahvus, keelteoskus, kodakondsus,kontaktandmed, sünnikoht ja -aeg, elukoht, tegevusala, amet, töökoht,

Haridustee (koolid), huvivaldkonnad, iseloom, välimus, hoiakud,

Perekonnaseis, pereliikmed, sugulased, rollid ja suhted perekonnas,

Kodu ja kasvatus, armastus ja abielu, lapsed ja perekond

2. Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, kodukoht ja selle ümbrus, kodu- ja lemmikloomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus).
3. Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, töötus; töö otsimine ja pakkumine; töökeskkond ja -tingimused; töökohustused; töökollektiiv ja suhted kolleegidega; ametialased suhted, karjäärivõimalused; töö kui eneseteostus; mees ja naine töökeskkonnas.
4. Vaba aeg ja reisimine (harrastused ja huvialad; vaba aja veetmise võimalused;kultuuri- ja meelelahutusüritused; kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid; sport; tele- ja raadiosaated; arvuti ja interneti kasutamine; sõbrad ja tuttavad; aktiivne puhkus, matkamine, reisimisvõimalused, matka- ja reisikaaslased, reisiks valmistumine, reisibürood ja nende pakutavad teenused, majutus, reisielamused ja vaatamisväärsused; kodupaiga vaatamisväärsused; võõrad maad ja rahvad).
5. Ühiskond (ettevõtlus, tööstus ja põllumajandus, infoühiskond; inimene ja tehnika areng; info hankimine ja edastamine; õigused ja kohustused;poliitiline maastik; aktuaalsed sündmused; rahvastikuküsimused; keelepoliitika;

Sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed rühmad; asjaajamine asutuses, kohalikud omavalitsused; töötukassa, maksu- ja tolliamet, politsei ja kohtusüsteem, õigusabi; ajakirjandus, raadio, televisioon; kool ja kodu, haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendõpe, õpingud välisriigis, tasuline haridus).

6. Keskkond ja geograafia (loodus- ja tehiskeskkond, maa ja linn, keskkonnaprobleemid, ilmastik).
7. Inimsuhted (küllakutsed ja külaskäigud, kohtumised inimestega,sõprus ja tutvus, kirjavahetus, suhtlemine ja internet, olulised sündmused).
8. Igapäevane elu (olmeprobleemid, inimene kui teenindaja, pank ja pangateenused (hoiused, laenud, maksed), internetipank, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused; teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne); sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne); toiduained, tarbekaubad; reklaam ja tarbimine; hind ja kvaliteet; interneti- ja kataloogikaubandus; soodustused; liisimisvõimalused; toitumisharjumused, tervislik toit, söögikohad ja väljas söömine, lauakombed.
9. Tervis ja heaolu (enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, ravikindlustus ja haigekassa, haiguste ennetamine, tervisesport, hügieen, õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, tasuta ja tasuline arstiabi, suitsetamine, alkohol, narkootikumid).

Omandatavad keeleteadmised

Nimisõna Käänded ainsuses ja mitmuse nimetav, sünonüümid ja antonüümid, liitsõnad.
Omadussõna Käänamine, võrdlusastmed.
Tegusõna
 • Tegusõna põhivormid, nendest tuletatavad vormid. Lõpetamata ja lõpetatud tegevus.Tegusõna käändelised vormid.
 • Tingiva ja käskiva kõneviisi süvendatud käsitlus.
 • ma– ja da-infinitiivi süvendatud käsitlus.
 • Astmevahelduslike tegusõnade nõrk ja tugev aste.
 • tud– ja mata-vorm.
 • Ühendtegusõnade kasutamine. Umbisikulise tegumood.
Määrsõnad lihtsalt, alati, mõnikord, väga
Arvsõna Põhi- ja järgarvsõna käänamine. Kuupäevad.
Rektsioon Enamkasutatavate verbide rektsioon eesti ja vene keeles.
Õigekiri Võõrsõnade ja võõrnimede õigekirjutus; suur ja väike algustäht;kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine.

Osaoskuste arendamine

Kuulamine
 • saab aru põhilisest infost selges kirjakeeles tuttaval teemal esitatud tekstist,
 • saab aru aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust õppijale tuttavatel teemadel;
 • mõistab igapäevaelus regulaarselt korduvate teemade peamist mõtet ja olulisemaid üksikasju.
Kõnelemine  Suhtlemisel on vestluspartnerina aktiivne.
Lugemine Loeb ja mõistab tekste, mis koosnevad sagedamini esinevatest või õppija tööga seotud sõnadest.
Kirjutamine Tüüpavalduse kirjutamine. Tarbekirjade, olmeteksti, ümberjutustuse kirjutamine. Märkmete tegemine kirjutamine loetud või kuuldud teksti kohta. Elamuste kirjeldamine.Järgib teadlikult keelereegleid ja põhilisi õigekirjareegleid.
Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla.

Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend
 • „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.Marju Ilves. Algaja keelekasutaja. A2- taseme eesti keele oskus. HTM ja Eesti Keele Sihtasutus.
 • Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus
 • Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik. Keel selgeks! Eesti keele õpik täiskasvanutele. Tallinn: AVITA Kirjastus.
 • Pesti, Mall; Ahi, Helve. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. Tallinn : Tea Kirjastus, 2006
 • Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.
 • A.-R. Hausenberg, M. Ilves. Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2-taseme eesti keele oskus, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008.
 • Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1, B2 + CD.
 • Maie Sooneste. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn: Kirjastus Varrak, 2005
 • Mare Kitsnik; Leelo Kingisepp,. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA kirjastus.
 • https://www.keeleklikk.ee
 • http://www.efant.ee
 • http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
 • http://www.eki.ee/dict/psv/
 • http://www.keeleveeb.ee/
 • https://annaabi.ee/vene-eesti/
 • www.kutsekeel.ee
 • http://els.leveranse.com/
 • http://www.ut.ee/keeleweb2/
 • http://kohanemisprogramm.tlu.ee/?page_id=134
 • Õpetajate poolt koostatud lisamaterjalid.
 • Pildimaterjalid ajalehtedest, Internetist, YouTube`ist.
 • Kuulamisülesanded raadiost, CDlt.
 • Eksamimaterjalid.
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.