B2-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV EESTI KEELE KURSUS

Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

 1. Väljendub ladusalt ja korrektselt; mõistab suhteliselt pika ja keeruka sisuga juttu, oskab väljendada oma teadmisi, mõtteid, arvamusi ja seisukohti.
 2. Oskab arutleda, oma mõttekäiku selgitada ning oma seisukohta põhjendada;
 3. Loeb erinevat liiki tekste, saab aru keerulisemate tekstide põhisisust ning suudab sisu kokkuvõtet edasi anda;
 4. Oskab kirjutada üksikasjalikke tekste, pidada kirjavahetust, väljendada oma seisukohti ning kommenteerida enda ja teisteseisukohti.
Õpingute alustamise tingimused
 1. B1-taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam)
 2. Koolitusfirmasisene test ja vestlus.
Õppemaht 450 akadeemilist tundi: 250 tundi auditoorset tööd ja 200 tundi iseseisvat tööd.

Õppe sisu

Teemad Ak/tundide arv
1. Isikuandmed ja enesetutvustus (enda selge ja üksikasjalik tutvustamine: päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus, pere, haridustee, töökoht, iseloom, välimus hoiakud).

Iseseisev töö:

11

8

2. Kodu ja elamine (eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, kodukoht ja selle ümbrus, kodu- ja lemmikloomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja peresisene tööjaotus).

Iseseisev töö:

17

13

3. Töö ja elukutsevalik(tööjõuturg, töötus,töö otsimine ja pakkumine, töökesk-kond ja –tingimused, töökohustused, töökollektiiv ja suhted kolleegigidega, ametialased suhted, karjäärivõimalused, töö kui eneseteostus).

Iseseisev töö:

32

25

4. Vaba aeg ja reisimine (huvid ja harrastused, meelelahutus, kultuuri- ja spordiüritused, televisiooni- ja raadiosaated,  arvuti ja Internet, sõbrad ja tuttavad;
Reisimisvõimalused, reisibürood ja pakutavadteenused, aktiivnepuhkus, matkamine, vaatamisväärsused).Iseseisev töö:
31

24

5. Ühiskond (ühiskonna ja kogukonna struktuurettevõtlustüübid, toimetamine, ajalehe keel, ilmateade, uudised , meedia, elektrooniline meedia, internet, arvutid, koduleheküljed, infoühiskond ja selle probleemid, sotsiaalne turvalisus, asjajamine asutustes; haridussüsteem ja õppimisvõimalused; täiendusõpe; õpingud välisriigis, tasuline haridus).

Iseseisev töö:

31

25

6. Keskkond ja geograafia ( loodus- ja tehiskeskkond; maa ja linn; keskkonna-probleemid; loodushoid; rahvastik; ilmastik, kliima, aastaajad, kohalikud olustikud).

Iseseisev töö:

31

25

7. Inimsuhted (küllakutse ja külaskäik, külaline ja võõrustaja, kohtumised inimestega, sõprus ja tutvus, kirjavahetus, klubitegevus, suhtlemine ja Internet, tähtsad sündmused, inimsuhted).

Iseseisev töö:

31

25

8. Igapäevane elu (olmeprobleemidelamistingimused ja elulaad, kommunaalteenused, elamisega seotud teenused: pangateenused, hoiused, laenud,  internetipank, interneti- ja kataloogikaubandus , ühissõidukid ja isiklikud liiklusvahendid, KÜ korraldus).

Iseseisev töö:

34

27

9. Tervis ja heaolu (tervishoidu puudutavad aktuaalsed probleemidtervislik eluviis, toitumine, ravimtaimed, tervisekindlustus, arstiabi, alternatiivmeditsiin, vigastused ja esmaabi, haigused, nende sümptomid ja ravi, kutsehaigused; sisseostud, söök, teenendus ja suhtlemine).

Iseseisev töö:

32

25

Omandatavad keeleteadmised

Nimisõna Nimisõnade käänamine.Antonüümid ja sünonüümid.
Omadussõna Käänamine ja võrdlusastmed.
Tegusõna Tegusõnade pööramine.
Muutumatud sõnad: Kaas- ja sidesõnad. Määr-, kaas- ja sidesõnad.
Arvsõna Põhi- ja järgarvsõna käänamine.
Rektsioon Enamkasutatavate verbide rektsioonid ja ühendverbid.
Rektsioon Rektsioon: käima kus?, aitama/abistama keda?, mängima mida? küsima kellelt?
Lause ehitus Otsekõne, kaudkõne. Lisand. Ühildumine. Sõnajärg.Liht ja liitlause (koond-, rind- ja põimlause). Täiend..
Õigekiri Suur ja väike algustäht; kokku- ja lahkukirjutamine; jutumärkide kasutamine; ilukirjanduslike ja tarbetekstide ümberjutustused; poolt- ja vastuargumentide sõnastamine, arutluste kirjutamine. Kirjavahemärgid lauses. Kirjalike tekstide vormistamine.

Osaoskuste arendamine

Kuulamine Õppija:

 • mõistab suheliselt pika dialoogi või monoloogi vormis esitatud kõnet;
 • mõistab meedias edastatavat teavet;
 • eristab kuulatud teadus-, tarbe-, aime- ja meediatekstis, lühiloengus detaile ja fakte.
Kõnelemine Õppija:

 • teab kõne- ja kirjakeele stiilierinevusi;
 • tuleb sobivat stiili kasutades toime igapäevastes ja ametlikes suhtlusolukordades;
 • arutleb probleemide üle, avaldab arvamust ja kaitseb oma seisukohti;
 • kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid mitmekesiseid keelestruktuure;
 • kasutab fraseologisme;
 • edastab kirjaliku ja suulise teksti sisu;
 • jutustab loetud ja kuulatud teksti ning pildi(seeria) järgi;
 • teeb kokkuvõtet kuulatust, loetust, kogetust; oskab esitada kõnet.
Lugemine Õppija:

 • loeb eesmärgipäraselt, mõistab loetu sisu;
 • eristab teadus-, meedia-, aime- ja ilukirjandustekstis olulist teavet ebaolulisest;
 • leiab teavet teatest, juhisest, eeskirjast, seadusest, kuulutusest;
 • loeb tundmatut teksti sõnaraamatu abil.
Kirjutamine Õppija:

 • teab kirjaliku teksti vorminõudeid;
 • kasutab omandatud sõnavara, grammatiliselt õigeid ja mitmesuguseid keelemalle;
 • kirjutab sidusalt, loogiliselt ja arusaadavalt tarbe- ja teadusteksti, loovtööd;
 • kirjutab lühikonspekti, kokkuvõtet suulise ja kirjaliku teksti põhjal.
Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend
 • „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.
 • Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus
 • Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Valmis, Aavo; Valmis, Lembetar. Eesti keele harjutusvara koos võtmega. Tallinn: Kirjastus TEA.
 • A.-R. Hausenberg, M. Ilves „Iseseisev keelekasutaja. B1- ja B2 – taseme eesti keele oskus“, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus, 2008.
 • Sirje Rammo, Maarika Teral, Birute Klaas-Lang, Mari Allik.  Õppekomplekt „Keel selgeks!“ Tallinn: Avita Kirjastus.
 • Pesti, Mall; Ahi, Helve. T nagu Tallinn. Eesti keele õppekomplekt kesktasemele. Tallinn : Tea Kirjastus, 2006
 • Mare Kitsnik. Eesti keele õpik B1,B2 + CD.
 • Maie Sooneste. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn: Kirjastus Varrak, 2005.
 • Mare Kitsnik; Leelo Kingisepp,. Avatud uksed. Eesti keele õpik.
 • https://www.keeleklikk.ee
 • http://www.efant.ee
 • http://www.innove.ee/et/eesti-keele-tasemeeksamid
 • http://www.eki.ee/dict/psv/
 • http://www.keeleveeb.ee/
 • https://annaabi.ee/vene-eesti/
 • www.kutsekeel.ee
 • http://els.leveranse.com/
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.

Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.

Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi– või töökogemuse kirjeldus Kursuse viivad läbi eesti keele kui võõrkeele õpetajad ning pikaajalise töökogemusega kõrgharidusega spetsialistid:

 • Ulvi Vilumets– eesti keele ja kirjanduse õpetaja, eesti keele õpetaja vene õppekeelega koolis; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1999.aastast.
 • Kersti Kuslap – eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2009.aastast.
 • Jelena Ohakas – vene kooli eesti keele õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2007.aastast.
 • Tiia Võhma – põhikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1988.aastast
 • Eva Suitsmart – eesti keele ja kirjanduse õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2001.aastast.
 • Viiv Treier – eesti keel teise keelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1998.aastast.
 • Natalja Kahur – eesti keele kui võõrkeele, eesti kirjanduse ja kultuuriloo õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2002.aastast.
 • Ülle Tõnurist (Lebreht) – eesti keele ja kirjanduse õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1996.aastast.
 • Anne Keedus (Laanekask) – eesti keele ja kirjanduse õpetaja, täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2001.aastast.
 • Erika Lättemaa – eesti keel teisekeelena; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2006.aastast.
 • Marge Mägi-Puss (Mägi) – vene filoloog, õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 1989.aastast.
 • Erika Lindsalu– vene filoloog, õpetaja; täiskasvanute õpetamise kogemus alates 2002.aastast.