C1-TASEME EKSAMIKS ETTEVALMISTAV EESTI KEELE KURSUS

Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja -kultuurid. Eesti keel võõrkeelena
Õpiväljundid Koolituse lõpuks õppija:

 • Oskab end spontaanselt ja ladusalt mõistetavaks teha, tarvitsemata selleks väljendeid otsida;
 • saab aru keerukatest tekstidest;
 • oskab oma seisukohti selgelt, täpselt ja ladusalt väljendada ning põhjendad, arendada teemat nii kõnes kui kirjas;
 • oskab allikmaterjalidele põhinedes kokkuvõtteid koostada;
 • oskab luua selget, hea ülesehitusega teksti keerukal teemal.
Õpingute alustamise tingimused
 1. B2– taseme oskuse tunnistus (Innoves sooritatud eksam)
 2. koolitusfirmasisene test ja vestlus.
Õppemaht 300 ak.t (220 tundi auditoorset tööd ja 80 tundi iseseisvat tööd)

Õppe sisu

Teemad
1. Isikuandmed ja enesetutvustus ( üksikasjalik enesetutvustamine: pere ja sugulased, rollid ja suhted perekonnas, kodu ja kasvatus, armastus ja abielu, hariduskäik, elukutsevalik, töö ja amet, huvivaldkonnad).
2. Maja ja kodu, ümbruskond ( eluase, ruumid, sisustus, maa- ja linnakodu, kinnisvara, eluaseme üürimine kodu ja turvalisus, kodukoht ja selle ümbrus,kodu- ja lemmikloomad, argipäev kodus, kodune majapidamine ja tööjaotus).
3. Töö ja elukutsevalik (tööjõuturg, elukutsevalik, ametid, erinevad tööolukorrad ja nende kirjeldamine, töötus, töökollektiiv ja suhted kolleegidega, töökoosolekud, ametialased suhted, karjäärivõimalused, töö kui eneseteostus, mees ja naine töökesk-konnas).
4. Vaba aeg ja meelelahutus (meelelahutuse viisid, harrastused, kultuuri- ja spordiüritused, ajalehed ja ajakirjad, telekanalid).
5. Reisimine (reisimisvõimlused Eestis ja välismaal, transport,  reisiteenused, reisibürood ja nende teenused, nõuete esitamine, vaatamisväärsused).
6. Haridus (haridussüsteem, kohustuslik kooliharidus, riiklikud ja eraõppeasu-tused, huviharidus, õppimisvõimlused Eestis ja välismaal, elukestev õpe, koolitused, e-õpe, haridustehnoloogia).
7. Inimsuhted (ühiskonna ja kogukonna struktuurküllakutse ja külaskäik, külaline ja võõrustaja, kohtumised inimestega, sõprus ja tutvus, kirjavahetus, klubitegevus, suhtlemine ja Internet, tähtsad sündmused, vastuvõtud)
8. Igapäevane elu (olmeprobleemid,inimene kui teenindaja, e-kaubandus,pank ja pangateenused (hoiused, liisingud, laenud, maksed) internetipank, post, telefon, mobiilside ja pakutavad teenused, teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne); sisseostude tegemine, ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid jne), reklaam ja tarbimine, hind ja kvaliteet, interneti- ja kataloogikaubandus, soodustused, toitumisharjumused, tervislik toit, e-ained, söögikohad ja väljas söömine, ühissõidukid, isiklikud liiklusvahendid, liikluskorraldus, ohutu liiklemine).
9. Tervis ja heaolu ( enesetunne ja tervislik seisund, arstiabi, ravikindlustus ja haigekassa, haiguste ennetamine, tervisesport, hügieen, õnnetusjuhtumid ja haigused, ravimid, tasuta ja tasuline arstiabi, alternatiivmeditsiin, suitsetamine, alkohol, narkootkumid). 
10. Turvalisus (aktuaalsed sündmused, õigussuhted, kuritegevus ja selle ennetamine, õiguskaitseorganid).
11. Keskkond ja loodus (loodus- ja tehiskeskkond; maa- ja linnaelu;keskkonna-probleemid, keskkonnareostus, keskkonnakaitse; loodushoid; rahvastik; ilmastik, kliima, säästlik eluviis).

Omandatavad keeleteadmised

Hääldus Vajaduse korral häälduse korrigeerimine: rõhk, palatalisatsioon, intonatsioon.
Nimisõna Süvendatud käsitlus.
Omadussõna Süvendatud käsitlus.
Tegusõna Pöördsõna muutmine oleviku ja mineviku liht- ja liitaegades, eitavas ja jaatavas kõnes, kindlas, käskivas, tingivas ja kaudses kõneviisis; infinitiivide süvendatud käsitlus; rektsioon, umbisikulise tegumoe oleviku ja mineviku süvendatud käsitlus; ühend- ja väljendverbide süvendatud käsitlus.
Muutumatud sõnad Määr-, kaas- ja sidesõnad.
Lause struktuur Liitlause süvendatud käsitlus, lisand, üte, lauselühend; ühildumine, sõnajärg, kaudkõne. Kõne- ja kirjakeele stiilierinevused.

Osaoskuste arendamine

Kuulamine
 • saab aru pikemast jutust abstraktsel ja keerukal teemal, mis ei pruugi olla tuttav;·         mõistab idiomaatilisi ja argiväljendeid; tunneb ära stiilitasandid;
 • mõistab erinevat laadi salvestatud materjali ja saateid, sealhulgas keelekasutuse poolest ebatavalisi, tabades ka peenemaid nüansse nagu varjatud hoiakud ja kõnelejate omavahelised suhted.
Kõnelemine
 • väljendub ladusalt ja oskab rääkida korrektselt peaaegu kõikidel teemadel;
 • valdab idioome ja argikeelt;
 • kasutab sobivat suhtlemisstiili ja täpseid väljendeid.
Lugemine
 • mõistab üksikasjalikult pikki ja keerukaid tekste olenemata sellest, kas need kuuluvad tema asjatundmuse valdkonda või mitte, kui vaid on võimalik raskeid kohti üle lugeda;·         valdab rikkalikku sõnavara ja oskab sõnavaralünkadest üle saada kaudse väljenduse abil;
 • suudab kiiresti hõlmata pikki ja keerukaid tekste, keskendu-des asjakohastele detailidele;
 • tabab kiiresti laia erialast teemaderingi käsitlevate uudiste, artiklite, ülevaadete sisu ja asjakohasuse ning oskab otsustada, kas tasub süveneda.
Kirjutamine
 • oskab keerukal teemal kirjutada selgeid, hea ülesehitusega tekste, rõhutada seejuures olulist, toetada oma seisukohti selgituste, põhjenduste ja asjakohaste näidetega ning lõpetada sobiva kokkuvõttega;·         oskab kirjutada selgeid, üksikasjalikke, hea ülesehitusega ja väljaarendatud kirjeldusi või loovtekste isikupärases ja loomulikus stiilis, mis arvestab lugejat;
 • oskab kirjutada selgeid hea ülesehitusega tekste keerukatel teemadel;
 • kasutab grammatiliselt õiget keelt, vigu esineb harva ja neid on raske märgata.
Õppekeskkonna kirjeldus Koolituse läbiviimise koht: Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010. a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, teler, 12 arvutit, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, videokaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppematerjalide loend
 • „Euroopa keeleõppe raamdokument: õppimine, õpetamine ja hindamine“.Katrin Juurvee. Eesti keele C1-taseme eksam. Kirjastus Argo, 2011
 • Mare Kitsnik. Praktiline eesti keel teise keelena B2,C1. Õpikukirjastus Künnimees, 2013.
 • Piret Kärtner. Kuulamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Piret Kärtner. Kirjutamisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Piret Kärtner. Lugemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Piret Kärtner. Kõnelemisoskuse arendamine. Tallinn: TEA Kirjastus.
 • Maie Sooneste. Eesti keele harjutusvara kesk- ja kõrgtasemele. Tallinn: Kirjastus Varrak,  2005.
 • Mare Kitsnik; Leelo Kingisepp,. Avatud uksed. Eesti keele õppekomplekt kesk- ja kõrgtasemele. TEA kirjastus.

Veebipõhised õppematerjalid:

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuslane osaleb vähemalt 75% auditoorsetes tundides, sooritab arvestuslikud ja iseseisvad tööd.Lõputest (suuline ja kirjalik) loetakse sooritatuks positiivsele tulemusele, kui õigete vastuste arv on 60–100% maksimaalsest punktide arvust.

Väljastatav dokument: Kersti Võlu Koolituskeskuse OÜ tunnistus.

Juhul kui õppija ei ole testi sooritanud, kuid on osalenud auditoorses õppetöös, väljastatakse tõend osaletud kontaktõppetundide ja neis läbitud teemade kohta.