Sihtgrupp ja õppe alustamise tigimused: Vajalik  B- või, T-või C-kategooria juhiluba

Koolituse eesmärk:

Anda võimalus omandada ekskavaatorijuhi kutsetööks vajalikud  teoreetilised ja praktilised teadmised ja oskused

Õpiväljundid:

  • teab ekskovaatori ehitust, kasutuse korda ja tehnilise teenindamise põhiprintsiipe.
  • oskab teostada põhitööd ning ekskavaatorit  juhtida järgides tööohutuse nõudeid.

Õppekava kogumaht50       

Auditoorse töö maht          26

Praktilise töö maht             24

* (Koolitusfirma korraldab õppekavaga ettenähtud praktika piirkonna tööstusettevõtetes)

Õppe sisu:

Auditoorne töö – 26 ak tundi

  • Kaeve- ja lammutustööd
  • Ekskavaatori ehitus, korrashoid ja hooldustööde teostamine
  • Üldohutusnõuded juhtimisseadmete kasutamisel
  • Kaevetööde ohutus, töökaitse ja ohutustehnika

Praktiliine töö – 24 ak tundi

  • Tööoperatsioonide ja juhtimisvõtete omandamine
  • Kaeve- ja lammutustööde teostamine
  • Ekskavaatori hooldustööd.

Õppemeetodid: Loeng ja praktika

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Õppe lõpetamiseks on nõutav õppekava vähemalt 80% läbimine ja arvestusliku töö tegemine, vastavalt hindamiskriteeriumitele.

Hindamismeetodid. Arvestuslik töö

Hindamiskriteeriumid. Arvestuslik töö koosneb 4 praktilisest ülesandest kursusel läbitud teemade seast. Positiivseks soorituseks on vaja nelist ülesandest täita vähemalt koolm veatult.

Koolitaja : Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee