ÕPPEKAVA

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus:   Elektrikute täiendkoolitus

Õppekavarühm:        Elektrienergia ja energeetika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Sisetööde elektrik, tase 4.

Eesti Elektritööde Liidu kutse andmise kord elektritöö ja automaatika kutseala kutsetele

kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 10.11.2021 otsusega nr 24 (viimati muudetud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 02.06.2023 otsusega nr 31).

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides: 40

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õpeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiklassiga.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:

Elektritöid teostavates ettevõtetes töötavad või töötanud erialase hariduseta isikud, kes on huvitatud lisateadmiste ja oskuste omandamisest ning elektrikud, kes on huvitatud taastõendada sisetööde elektriku 4. taseme kutset (Sisetööde elektrik tase 4 kutsetunnistus kehtib 5 aastat).

Õppe alustamise nõuded: Vähemalt 3-aastane töökogemus kutsealal viimase 5 aasta jooksul, 4. taseme Sisetööde elektriku kehtiv või kehtetu kutsetunnistus.

Õppekava eesmärgid: Erialaste teadmiste ja oskuste täiendamine. Tutvustada seaduse ja eeskirja muudatusi ning standardite muudatusi ja uusi standarte

Õpiväljundid:

 • paigaldab nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste elektritarvikuid, -juhistikke ja -seadmeid ning kontrollib nende korrasolekut, järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid;
 • paigaldab ja hooldab oma pädevuse piires lihtsamaid kuni 50 V vahelduv- ja kuni 120 V alalispinge seadmeid (sh automaatikaseadmeid), tagades paigaldise tehnilise korrasoleku ja kasutamise ohutuse;
 • viib läbi nõuetekohaselt hoone elektripaigaldiste ja tarvitite käidutoiminguid, järgides etteantud käidukava ning tööohutus- ja elektriohutusnõudeid;
 • töötab iseseisvalt ja töörühma liikmena, täites tööülesandeid muutuvates olukordades, vastutab tööülesannete nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest. 

Õppe sisu:

 • Hoone elektripaigaldiste ehitamine – 10 tundi
 • Hoone elektripaigaldiste käit – 6 tundi
 • Kutsealaga seotud normdokumendid – 4 tundi
 • Elektripaigaldistööd – 8 tundi
 • Elektrikilbi kooste tööd – 6 tundi
 • Hoonesisesed automaatikatööd- 6 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelu.

Vajalike õppematerjalide loend:

 1. Elamute elektripaigaldised. EETEL-Ekspert, 2004.
 2. Elektriohutusseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/125032011033
 3. “Nõuded elektriseadmele- ja paigaldisele, nende elektromagnetilisele ühilduvusele, märgistuse ja teabega varustamisele ning vastavushindamise kord“. Majandus– ja kommunikatsiooniministri määrus.
 4. „Elektripaigaldiste kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord“. Majandus– ja kommunikatsiooniministri määrus.
 5. “Käidukorraldusele ja elektritööle esitatavad nõuded“. Majandus– ja kommunikatsiooniministri määrus.
 6. Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

 

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Mürsep –  elektriinsen, erialane kõrgharidus, töökogemus  üle 25 aastat.

Jelena Juhkova – kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja  tehnoloogia valdkonnas.

 

Lisainfo ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016