ÕPPEKAVA

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Õppekava nimetus:   Ettevalmistus 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks

Õppekavarühm:        Elektrienergia ja energeetika

Õppekava koostamise alus: Kutsestandard Sisetööde elektrik, tase 4.

Eesti Elektritööde Liidu kutse andmise kord elektritöö ja automaatika kutseala kutsetele

kinnitatud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 10.11.2021 otsusega nr 24 (viimati muudetud Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu 02.06.2023 otsusega nr 31).

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 80

Auditoorse töö maht 60

Praktilise töö maht  20

 

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöö toimub õppeklassis, mis on varustatud dataprojektori ning arvutiga.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 

Sihtrühm:

Elektritöid teinud inimesed, kellel puudub erialane haridus või kelle haridus on aegunud ja kes vajavad ettevalmistust 4. taseme sisetööde elektriku kutseeksamiks.

Õppe alustamise nõuded: eelnev elektrialane töökogemus

Õppe eesmärgid: Valmistada ette elektrikud või inimesed, kellel ei ole elektriku eriala lõputunnistust, kuid on olemas elektriku töökogemus   “Sisetööde elektrik” 4 tase kutseeksamiks.

Õpiväljundid:

 • loeb paigaldusskeeme ja -plaane
 • rakendab alalisvoolu-, vahelduvvoolu elektriahelate teisendamise põhimõtteid ja seoseid
 • valib juhtide ristlõiget, kaitseaparaate, tunneb nende ehitust ja otstarvet
 • mõistab elektrimasina ehitust, töötamispõhimõtteid ja omadusi
 • mõistab valgusallikate ehitust, lülitusi ja omadusi
 • teab elektripaigaldiste käidu üldnõudeid
 • suudab rakendada oma teadmisi ja oskusi järgides töötervishoiu-, tööohutus-, elektriohutus- ja keskkonnaohutusnõudeid

 Õppe sisu:

Auditoorne töö – 60 tundi (sh testi sooritamine 2 h)

 1. Elektrotehnika alused, 14 tundi
 2. Elektrimõõtmised, 6 tundi
 3. Elektervalgustus, 4 tundi
 4. Elektriaparaadid, 6 tundi
 5. Paigaldustehnoloogia alused, 4 tundi
 6. Elektrivarustus, 4 tundi
 7. Elektrikomponendid ja –lülitused, 4 tundi
 8. Elektrimasinad, elektriajamid, elektriajamite juhtimine, 12tundi
 9. Elektripaigaldiste käidu alused, 4 tundi
 10. Kutsealaga seotud normdokumendid, 2 tundi

Praktiline töö – 20 tundi

 1. Elektrotehnika alused, 5 tundi
 2. Elektrimõõtmised, 5 tundi
 3. Elektrimasinad, elektriajamid ja elektriajamite juhtimine, 5 tundi
 4. Sisetööde erioskused ja teadmised, 5 tundi

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, praktiline töö.

Vajalike õppematerjalide loend:

 • Elektripaigaldiste ABC; 1999 EETEL
 • Kaitseviisid elektriohutuse tagamisel; Autor Risthein 2002
 • Maandamine ja potentsiaaliühtlustus ; Autor Risthein 2004
 • Elektriohutus madalpingepaigaldistes; Autor: Risthein E 1999
 • Elektripaigaldiste elektromagnetiline keskkond ja seadmete ühilduvus; Autor Loorens

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

Praktilise töö läbimine, kus etteantud ülesannete järgi õppija koostab elektriskeemi järgides tööohutus-, elektriohutusnõudeid, alalisvoolumootori ja asünkroonmootori töötava käivitus- ja kiiruse reguleerimise skeemi, leiab vead ja kõrvaldab neid.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Juri Mürsep –  elektriinsen, erialane kõrgharidus, töökogemus  üle 25 aastat.

Jelena Juhkova – kõrgharidus, insener-automaatik, õpetaja  tehnoloogia valdkonnas.

Lisainfo ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016