Koolitus on abiks eesti keele (tase A2,B1) õppijale.

Õppekavarühm:   Arvutikasutus 

Õppekava koostamise alus:  Kutsestandardid: Sekretär, tase 5, Väikeettevõtja tase 5, Bürootöötaja, tase 4.

Õppekava eesmärgid ja ülesanded: Eesmärk on anda osalejatele paremad ja terviklikumad arusaamad dokumentidega töötamisel. Võimalust täiendada teadmisi ja oskusi, mis aitab paremini püsida ja konkureerida tööturul.

Lisaks erialastele oskustele annab koolitus võimaluse harjutada eesti keeles arusaamist.

Sihtrühm: Alustavale ettevõtjale ja väikeettevõtjatele (s.h FIE-d), projektijuhile, kursuste korraldajatele, korteriühistu esimehele ja raamatupidajatele, klienditeenindajatele, bürootöötajatele (juhiabid, sekretärid, kontoriassistendid, kantseleitöötajad)  jt, kes puutuvad kokku dokumentide koostamise ja vormistamisega  arvutil. 

Õpiväljundid:

  • Teab dokumentide vormistamise põhimõtteid
  • Koostab ja vormistab arvutil keeleliselt ja vastavalt standarditele haldusdokumente

Nõuded õpingute alustamiseks: Vajalik arvuti kasutamise oskus vähemalt algtasemel (tekstitöötlus, internet ja tabelarvutus)  ja minimaalne oskus eesti keeles

Koolituse kogu maht ak. tundides : 32       

Teooriatundide maht   16

Praktilise töö maht      16       (praktika toimub ettevõttes, kust on kursusele osaleja suunatud)

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud audio-videotehnika ja dataprojektoriga.

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

Kasutatavad õppemeetodid: Loengud ja praktika

Õppe sisu

  1. auditoorse töö teemad -16 tundi
  • Ametikeele kasutamise eripärad.
  • Ülevaade riiklikest normdokumentidest.
  • Dokumentide vormistamise põhiprintsiibid (dokumendi rekvisiidid, rekvisiitide vormistamise nõuded).
  • Organisatsioonis kasutusel olevad dokumendiliigid, nende vormistamine ja kohustuslikud rekvisiidid (ametikiri, volikir, ikäskkiri, protokoll, akt).
  1. praktilise töö lühikirjeldus

Arvutikasutamise põhitõdede osa – 4 tundi

Tekstitöötlus: teksti sisestamise põhimõtted, sümbolite lisamine, kiirkäsud. Fontide kasutamine. Otsimine ja asendamine tekstis. Teksti formaatimine laadide kasutamisega. Lehe defineerimine ja veeriste määramine. Õigekirjakontroll ja poolituse kasutamine. Päised ja jalused. Tabelite kasutamine tekstis. Dokumendi printimine.

Haldusdokumentide vormistamine arvutil  – 12 tundi

Ametikiri, käskkiri, protokoll, akt, volikiri

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks:

Vähemalt 70% õppekava läbimine ja praktilise ülesande sooritamine vähemalt 80% ulatuses.

Praktiline ülesanne: ametikirja, käskkirja  ja protokolli koostamine ja vormistamine arvutil keeleliselt ja  vastavalt standarditele.

Hindamine toimub õpetaja ja õppija ühistööna arutelu käigus.

 

Lektor: Irina Linde – kõrgharidus, omab töökogemust, on olemas kogemus pedagoogilisel tööl (täiskasvanute koolitaja staaž – 15.a.).

 

Lisainfo:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016