Õppekava nimetus: Soome keel algajatele
Õppevaldkond: Humanitaaria ja kunstid
Õppekavarühm: Võõrkeeled ja – kultuurid
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud nendele, kellel puudub varasem kokkupuude soome keelega.
Õppekeel: eesti  keel
Koolituse läbiviimise koht ja õppekeskkonna kirjeldus:  Kersti Võlu Koolituskeskus OÜ, Kooli 7, Jõhvi.

Koolituskeskuses (valminud 2010.a) on 7 õpperuumi, puhkeala, 2 tualetti ja  inva-WC, sissepääs liikumispuudega isikutele, parkla. Ruumid vastavad tervisekaitsenõuetele. Mööbli ümberpaigutamise võimalus rühmatööks.

Koolituskeskusel on olemas kõik vajalikud tehnilised vahendid (magnettahvel, televiisor, 12 arvutid, igas ruumis dataprojektor, dokumendikaamera, digitahvel, video-kaamera, CD-mängija, videomagnetofon, paljundusmasin, tasuta WiFi ).

Õppe maht: 50 akadeemilist tundi (tunnid toimuvad üks või kaks korda nädalas)
Õpieesmärgid Õppija mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Oskab ennast ja  teisi tutvustada ning pärida elukoha, tuttavate inimese ja asjade järele ning vastata sama ringi küsimustele.

Suudab suhelda lihtsas keeles.

  • Õpiväljundid:
  • Mõistab ja kasutab igapäevaseid väljendeid ja lihtsamaid fraase, et oma vajadusi rahuldada. Suudab suhelda lihtsas keeles.
  • Oskab esitada küsimusi teiste kohta ja vastata enda kohta esitatud küsimustele.
  • Mõistab lühikesi, lihtsaid tekste.
  • Oskab kirjutada lühikesi lauseid igapäevastel teemadel.
Õppe sisu: Isikuandmed ja enesetutvustus. Kodu ja elamine.

Töö:  tööjõuturg, töö otsimine ja pakkumine. Vaba aeg ja reisimine. Info hankimine.  Inimsuhted. Igapäevane elu.

Grammatika: hääldusalused; -ko/-kö-küsimus, kuka? ketkä?; ainsuse omastav kääne; mitmuse nimetav ja osastav kääne; isikulised asesõnad; käänded; järgarvud; astmevaheldus; näitavad asesõnad; possessiivsufiksid; nimisõnatüübid; tegusõnatüübid; pööramine; täytyy/pitää- laused.

Sõnavara: teemadega seotud sõnavara.

Kõnelemine: tutvumine; tervitused, hüvastijätud ja viisakusväljendid; nädalapäevad; arvsõnad; keeled, rahvused ja isikuandmed; ilm, aastaajad, kuud ja kuupäevad; kellaajad; päevaplaan;

omadused ja värvid; perekond ja kodu; tee juhatamine; toidud ja joogid; töö ja ametid.

Kirjutamine: lünktekstide täitmine; lausepoolte kokkuviimine, aadressi ja isiklikke andmeid nõudva ankeedi kirjutamine; küsimuste ja vastuste koostamine.

Õpingu alustamise tingimused: Vastuvõtt toimub registreerimistaotluste alusel.
Õppeprotsessi kirjeldus/kasutatavad meetodid: Erinevate aktiivõppemeetodite kasutamine,  rollimängude läbimängimine, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused.
Õppematerjalide loend: Mai Frick. Soome keel iseõppijale. Algajale ja taasalustajale. Tallinn: TEA Kirjastus.
Hindamine, nõuded lõpetamiseks:  Kursuslane osaleb vähemalt 80% auditoorsetes tundides, sooritab iseseisvad tööd.