Õppekava – Soome keel edasijõudnutele

1. moodul – Isikuandmed ja enesetutvustus

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • päritolu, rahvus, keeled, kodakondsus
 • kontaktandmed
 • sünnikoht ja –aeg
 • elukoht
 • tegevusala, amet, töökoht
 • haridustee
 • huvivaldkonnad
 • iseloom, kalduvused, välimus, hoiakud
 • perekonnaseis, pereliikmed, sugulased
 • rollid ja suhted perekonnas
 • kodu ja kasvatus
 • armastus ja abielu
 • lapsed ja perekond
 • end võrdlemisi põhjalikult tutvustada ja samastest tutvustustest aru saada
 • esitleda teisi sobival viisil, kasutades tiitleid, nagu oludes viisakas, ning mõista sarnaseid esitlusi, osates kuulda ja kasutada enamikku inglise nimesid
 • rääkida endast ja teistest olukorras sobival määral ja viisil ning asjakohaseid fakte esitada või küsida
 • kirjeldada perekonna koosseisu
 • jutustada oma perekonnast
 • kirjeldada oma haridust, elukutset, ametit, hoiakuid, huvivaldkondi ja –alasid, samuti neid hinnata
 • küsida vestluskaaslase hariduse ja koolitee kohta ning vastata ise küsimustele
 • jutustada oma kooliajast, õppimisest

2. moodul – Kodu ja elamine

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • eluase, ruumid, sisustus
 • maa- ja linnakodu
 • kinnisvara
 • eluaseme üürimine
 • kodu ja turvalisus
 • kodukoht ja selle ümbrus
 • kodu- ja lemmikloomad
 • argipäev kodus
 • kodune majapidamine ja tööjaotus
 • kirjeldada oma pere elu kodus, küsida samasugust infot teistelt ja mõista vastuseid
 • hankida teavet elamistingimuste, elulaaadi, jms kohta ning vastata ise küsimustele
 • väljendada oma arvamust kodu ja kodukoha plusside ja miinuste kohta
 • kirjeldada oma kodukohta ja selle ümbrust, kodu ja majapidamist, tööjaotust, argipäeva kodus
 • jutustada oma kodu- ja lemmikloomadest, -tegevustest

3. moodul – Töö ja elukutsevalik

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • tööjõuturg, töötus
 • töö otsimine ja pakkumine
 • töökeskkond ja –tingimused
 • töökohustused
 • töökollektiiv ja suhted kolleegidega
 • ametialased suhted, karjäärivõimalused
 • töö kui eneseteostus
 • mees ja naine töökeskkonnas
 • kirjeldada oma elukutset, ametit, hoiakuid, samuti neid hinnata
 • jutustada oma elukutsevalikust
 • hankida ja anda infot enda või teiste ameti ja töökoha kohta, esitada vestluspartnerile küsimusi töö ja elatise teenimise kohta ja vastata samalaadsetele küsimustele
 • kirjeldada oma tööpäeva või mingit juhtumit selles
 • eesmärgipäraselt rääkida ja kirjutada rutiinse tööülesandega seotud teemadel
 • kirjeldada oma töökollektiivi, suhteid kolleegidega, karjäärivõimalusi

4. moodul – Vaba aeg ja reisimine

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • harrastused ja huvialad
 • vaba aja veetmise võimalused
 • kultuuri- ja meelelahutusüritused
 • kirjandus, muusika, kunst, teater, kontserdid, näitused, muuseumid, sport, televisiooni- ja raadiosaated
 • arvuti ja Internet
 • sõbrad ja tuttavad
 • aktiivne puhkus
 • matkamine
 • reisivõimalused
 • matka- ja reisikaaslased
 • reisiks ettevalmistumine
 • reisibürood ja pakutavad teenused
 • majutus
 • reisielamused ja vaatamisväärsused
 • kodupaiga vaatamisväärsused
 • võõrad maad ja rahvad
 • kirjeldada oma huvivaldkondi ja –alasid, samuti neid hinnata
 • küsida teistelt vaba aja sisustamise viise ja konkreetseid plane, meelelahutuslikke, kultuurilisi, tervislikke harrastusi, vastata ise samadele küsimustele
 • hankida teavet oma vaba aja sisustamise üldiste ja kohalike võimaluste kohta
 • jutustada lõõgustushetkest
 • kirjeldada vaba aja veetmisega seotud sündmusi
 • hankida ning anda infot ja soovitusi reiside ja matkade kohta
 • kasutada ühistransporti, teha end arusaadavaks liikluses, töö- ja turismireisil ning riigipiiri ületamisel
 • kirjeldada kohta, piirkonda või vaatamisväärsust ja küsida sellekohast infot
 • jutustada reisielamusest või reisikirjast

5. moodul – Ühiskond

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • ettevõtlus
 • tööstus ja põllumajandus
 • infoühiskond
 • inimene ja tehnika areng
 • info hankimine ja edastamine
 • õigused ja kohustused
 • poliitiline maastik, aktuaalsed sündmused, rahvastikuküsimused, keelepoliitika
 • sotsiaalne turvalisus, sotsiaalsed rühmad
 • asjaajamine asutuses
 • kohalikud omavalitsused
 • Töötukassa
 • maksuamet
 • politsei ja kohtusüsteem
 • õigusabi
 • ajakirjandus, raadio, televisioon
 • kool ja kodu
 • haridussüsteem ja õppimisvõimalused, täiendusõpe, õpingud välisriigis, tasuline haridus
 • kirjeldada oma haridust, haridusasutusi, õppimisvõimalusi, küsida vastavaid küsimusi
 • hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja Interneti teel infot erinevate asutuste kohta, anda seda infot teistele edasi või aidata seda saada
 • selgitada oma pöördumise põhjust
 • jutustada oma organisatsiooni eesmärkidest, tegevustest ja meeldejäävatest sündmustest
 • aru saada lihtsamatest ja enamlevinud sõnavarast ja väljenditest ettevõtluses, poliitikas ja majanduses, seejuures süvitsi teemadesse minemata

6. moodul – Keskkond ja geograafia

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • loodus- ja tehiskeskkond
 • maa ja linn
 • keskkonnaprobleemid
 • loodushoid
 • rahvastik
 • ilmastik
 • hankida infot piirkonna, asula, koha, loodusobjekti kohta, samuti looduse, keskkonnakaitse, ilmaolude, jms kohta ning kõnealust infot jagada
 • kirjeldada oma kodukohta, selle loodust ja vaatamisväärsusi, jutustada enda jaoks oluliste paikade geograafilistest ja kultuurilistest iseärasustest ning selgitada suhtumist neisse
 • kirjeldada olusid, ilmastikku, kliimat, kohalikule aastaajale tüüpilist või konkreetse ajahetke ilma
 • aru saada ilmateatest nii suulist kui kirjalikult
 • lugeda kaarte, skeeme, infovoldikuid, jms

7. moodul – Inimsuhted

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • küllakutse ja külaskäik
 • külaline ja võõrustaja
 • kohtumised inimestega
 • sõprus ja tutvus
 • kirjavahetus
 • klubitegevus
 • suhtlemine ja Internet
 • tähtsad sündmused
 • kirjeldada oma sõpra või sõpruskonda
 • jutustada meeldejäävatest sündmustest
 • kutsuda külalisi ning külaskäigul nendega viisakusveslust arendada
 • kirjeldada klubitegevusi ja sündmuseid
 • kirjutada lihtsamaid kirju

8. moodul – Igapäevane elu

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • olmeprobleemid
 • inimene kui teenindaja
 • pank ja pangateenused (hoiused, laenud, maksed) internetipank
 • post
 • telefon, mobiilside ja pakutavad teenused
 • teenindusasutused (juuksur, ilusalong, kingaparandus, jne)
 • sisseostude tegemine
 • ostukohad (lahtiolekuajad, hinnad, makseviisid, jne)
 • toiduained
 • tarbekaubad
 • reklaam ja tarbimine
 • hind ja kvaliteet
 • interneti- ja kataloogikaubandus
 • soodustused, liisimisvõimalused
 • toitumisharjumused
 • tervislik toit
 • söögikohad ja väljas söömine
 • lauakombed
 • ühissõidukid
 • isiklikud liiklusvahendid
 • liikluskorraldus
 • ohutu liiklemine
 • kirjeldada oma pere elu kodus, tööl ja koolis, küsida samasugust infot teistelt ja mõista vastuseid
 • jutustada oma päevast ja küsida samasugust infot teistelt
 • hankida nii vahetult suheldes kui ka telefonitsi ja Interneti teel infot teenindusasutuste kohta, anda seda infot edasi või aidata seda saada
 • hankida ja jagada infot poodide, nende asukoha ja lahtiolekuaegade, seal pakutavate kaupade, nende hinna ja maksetingimuste kohta
 • kirjeldada kaupa ja selle osutvõimalusi, jutustada ostudest
 • hankida ja anda infot igasuguste söögi- ja joogikohtade asukoha, lahtiolekuaegade, stiili, hinnaklassi, klientuuri, jms kohta
 • küsida, tellida pakkuda teenuseid, sööki ja jooki
 • küsida teenindajalt, müüjalt või vestluskaaslaselt infot mingi kindla toidu või joogi kohta ning anda ise sellist infot
 • aru saada viitadest, siltidest, soodustustest, reklaamist
 • kirjeldada eelistusi toitumisel, söögikohtade valikul
 • hankida infot ühistranspordi kohta, kirjeldada eelistusi transpordivahendite valimisel
 • rääkida lühidalt, kuidas ohutult liigelda

9. moodul – Tervis ja heaolu

Sisu: Edasijõudnud keelekasutaja suudab:
 • enesetunne ja tervislik seisund
 • arstiabi
 • ravikindlustus ja haigekassa
 • haiguste ennetamine
 • tervisesport
 • hügieen
 • õnnetusjuhtumid ja haigused
 • ravimid
 • tasuta ja tasuline arstiabi
 • suitsetamine, alkohol, narkootkumid
 • teatada oma halvast enesetundest
 • kirjeldada abistajale oma enesetunnet või teise abivajaja seisundit
 • kirjeldada isikliku tervisega seotut -osta apteegist käsimüügiravimeid
 • mõista ravimi infolehe põhilist faktiteavet
 • jutustada oma sportlikest huvidest ja harrastustest
 • nimetada kahjulikke harjumusi (suitsetamine, jmt) ning öelda, kas endal on kahjulikud harjumused

B1

 ÕPIVÄLJUNDID 

Mõistab kõike olulist endale tuttaval teemal, nagu töö, kool, vaba aeg vm. Saab enamasti hakkama välisriigis, kus vastavat keelt räägitakse. Oskab koostada lihtsat teksti tuttaval või enda jaoks huvipakkuval teemal. Oskab kirjeldada kogemusi, sündmusi, unistusi ja eesmärke ning lühidalt põhjendada-selgitada oma seisu kohti ja plaane.

 • KEELEPAGASI ÜLDINE ULATUS – oskab keelt piisavalt, et väljenduda igapäevateemadel (perekond, huvialad, töö, reisimine, päevasündmused), kuigi jutus võib ette tulla takerdusi ja kaudset väljendust.
 • GRAMMATILINE KORREKTSUS – oskab tavaolukorras üsna õigesti kasutada tüüpkeelendeid ja moodustusmalle.
 • KÕNE LADUSUS – oskab arusaadavalt väljenduda, kuigi pikema kõnelõigu korral teeb sageli pause, et otsida sõnu ja grammatilisi vorme või korrigeerida sõnastust.
 • SUHTLUS – oskab alustada, jätkata ja lõpetada lihtsat silmast silma vestlust, kui kõneaine on talle tuttav või huvipakkuv. Oskab korrata eelkõneleja öeldut, et kinnitada vastastikust mõistmist.
 • TEKSTI SIDUSUS – oskab ühendada lühemaid ja lihtsamaid sisuüksusi lihtsaks seotud järjendiks.

Kasutatavad metoodikad

Täiskasvanute õpimotivatsiooni ülevalhoidmiseks peavad olema täidetud mitmed tingimused:

 • turvaline ja toetav õpikeskkond (koostöö ja vastastikune austus õpetaja ja õppijate vahel, tingimustele vastav õpperuum);
 • huvi õpitava aine vastu, selle olulisus igapäevases elus;
 • õpetajapoolne toetav tagasiside;
 • erinevate õppemeetodite kasutamine.

Lähtuvalt eeltoodust ja sellest, et õpetamisel toetatakse õppuri iseseisvust ja aktiivsust, kasutatakse inglise keele õpetamisel erinevaid metoodilisi lähenemisviise, millest kaks peamist on:

I Kommunikatiivne metoodika

Rõhuasetus on interaktiivsel õppimisel ja õpitava keele kasutamisel, keeleõppes kasutatakse õppija isiklikku kogemust, õpitut seostatakse keelekasutusega väljaspool keeletundi. Õppijaid julgustatakse suhtlema algusest peale (õppija ei karda vigu teha).
Eesmärgiks on saavutada suhtluspädevus. Põhirõhk on aktiivsel suhtlemisel, rollimängudel ja paaristööl. Selle meetodi puhul on olulisem/aktiivsem roll õpilasel, õpetajal on toetav roll.

II Aktiivõppe metoodika

Aktiivõppe meetod on kogemuse kaudu õppimine. Kasutatakse paaris- ja rühmatööd, ajurünnakut, arutelusid, rollimänge. Meetod kujundab koostööoskusi, iseseisvat mõtlemist, arendab suhtlemisvilumust.

Keeleõppes arendatakse kõiki osaoskuseid: kirjutamine, lugemine, kuulamine ja rääkimine, grammatika.

Inglise keele kursus sisaldab lähtuvalt sihtgrupi vajadustest nii üldkeelt kui ka tööalast inglise keelt.

Õppevahendid ja õppematerjalid

Vastavalt grupi keeletasemele valitakse õppuritele välja õpikud, mida kasutatakse õppeperioodi vältel, samuti saavad õppurid paljundatud õppematerjalid, mis kursuslaste jäävad alles ka pärast kursuse lõppemist.

Täiendavalt kasutatakse:

 • ühepoolseid sõnakaarte
 • kahepoolseid sõnakaarte
 • grammatika tabeleid
 • dialoogide tekste
 • situatsioonide dialoogide tekste
 • video- ja audiotehnikat

Õppeprogrammi aluseks on võetud  Euroopa Nõukogu ühtne keeleoskustasemete üldskaala­

Hindamine, nõuded lõpetamiseks: Kursuslane osaleb vähemalt 80% auditoorsetes tundides, sooritab iseseisvad tööd.

Koolitatava lõputunnistuse liik/vorm: tunnistus