Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

 Kursuse nimetus:  Laadurveokijuht

Õppekavarühm:      Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppekava koostamise alus: Vabariigi Valitsuse määrus 11.01.2000 nr 13 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ (§ 1 lg. 8; § 10 lg. 1). Kutsestandard „Laotöötaja“, tase 4, kompetents B 2.1.4; B 2.3.7.

 Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides :      26

  •                             Teooriatundide maht                           8
  •                             Praktilise töö maht                              18

(praktika toimub ettevõttes, kust suunatakse õpetusele kursuse osaleja)

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi. Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

 Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded: Õppima võivad asuda täiskasvanud, kelle kutsestandardis või ametijuhendis on ette nähtud  laadurveokijuhi töö teostamine (näiteks: laohoidja, ehitaja, liikurmasinajuht, lukksepp, koostelukksepp, betoonkonstruktsioonide ehitaja,  keevitaja, müürsepp, lehtmetalli töötleja,  ehituspuusepp, ehitusplekksepp, plekksepp, metallikonstruktsioonide valmistaja jne).

Õppe alustamise nõuded: Erialane kogemus, vähemalt põhihariduse olemasolu

 Õppekava eesmärgid: Anda võimalus omandada laadurveoki kutsetööks vajalikud  teoreetilised ja praktilised teadmised ja oskused.

 Õpiväljundid:

  • Teab laadurveoki ehitust, kasutuse korda ja tehnilise teenindamise põhiprintsiipe.
  • Tunneb tööohutuse reegleid laadurveokiga töötamisel.
  • Oskab laadurveoki tööd organiseerida ning laadurveokit

Õppe sisu

Teooriaõppe – 8 ak.tundi

Töökaitse  üldküsimused    – 2 ak.tundi

EV töökaitsealane seadusandlus, töökaitse korraldus ettevõttes, töösisekorra eeskirjad, elektri- ja tuleohutus

Laadurveoki ehitus    – 2 tak.tundi

Otstarve, kasutuse valdkond, masinate tehnilised andmed, nende sõlmede otstarve ja ehitus.

Laadurveoki juhtimine  – 4 ak.tundi

Ladurveoki stabiilsuspüramiid, laadurveoki töövõtted, töövahendi ja töökoha kontroll

Praktiline töö – 16 ak.tundi

Ohutustehnika dokumentidega tutvumine (koorma kinnitamise juhend jne.)

Praktilise õppe käigus  töövõtete omandamine laaduri simulaatoritel.

Sõiduharjutused ja ülesanded: laaduri tehnilise seisukorra hindamine, tööoperatsioonide ja juhtimisvõtete omandamine, töö lõpetamine, parkimine.

 Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktiline töö.

 Vajalike õppematerjalide loend:

  1. Seadme ohutuse seadus. Töötervishoiu ja tööohutuse seadus.  Troppimistööde ohutusjuhend.
  2. Laadurveoki kasutamise juhendid.
  3. Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

Kursuse lõpetamisel jäävad koolitatavale konspektid ja paljundatud õppematerjalid.

 Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 90 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses. Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Gennadi Karp – keskeriharidus,  ehitusvaldkonna spetsialist, täiskasvanuid koolitab üle 10 aasta.