Õppe kogumaht (ak tundides): 80

Sihtgrupp: Enefit Power AS,  VKG Kaevandused OÜ, Orica Eesti Ltd.  ja teiste ettevõtete töötajad

Õppe alustamise nõuded: Erialane töökogemus vähemalt 0,5 aastat.

Õppe eesmärgid: Anda lõhkaja lisaeriala mäetöölistele.

Õpiväljundid:

  • nimetab lõhketööde materjalide omadusi, liigitamist ja kasutamise alasid
  • selgitab lõhkematerjalide markeerimist
  • tunneb lõhkeseadmete tööpõhimõtteid ja hooldust
  • tunneb lõhketööde meetodeid, ohutusprintsiipe, termineid, kasutusasalasid ja oskab parameetrite valikuid põhjendada
  • organiseerib töö vastavalt tööohutuse ja töökaitse reeglitele                       

Õppe sisu:

  1. auditoorse töö teemad nimetused ja mahud tundides

Plahvatuse mõiste ja olemus – 6 tundi

Plahvatuse olemus ja energia; lõhkeaine tundlikkus; detonatsiooni mõiste, kiirus ja püsivus; algimpulss; plahvatuse ergutamine ja vormid ning plahvatuse töö iseloomustus.

Lõhkeained ja nende omadused – 6 tundi

Eriotstarbelised lõhkeained, tsiviilkäibes kasutavad lõhkeained, lõhkeainete komponendid,

initsieeriv lõhkeaine, lõhkematerjalide klassifikatsioon.

Lõhketöö meetodid – 8 tundi

Lõhkelaengu mõiste ja elemendid, lõhkelaengu suuruse arvutuse ja paigutuse alused.

Lõhkamisviisid ja lõhkevahendid    – 10 tundi

Tulesüütega lõhkamine, elektrisüütega lõhkamine, detoneeriva nööriga lõhkamine,

muud lõhkamisviisid (NONEL, DINASHOC), lõhkemisvahendite ehitus.

Lõhketöödel kasutatavate seadmete, tööriistade ja -vahendite ning kontrollmõõteriistade kasutamine –  16 tundi

Lõhkematerjalide käitlemine – 4 tundi

Lõhkematerjalide hoidmine ja arvestus, lõhkematerjalide kohaletoimetamine, kaevandusse laskumine, lõhkematerjalide katsetamine ja hävitamine.

Töökeskkonna ohutus – 6 tundi

Tööohutus, töötervishoid ja  tööhügieen, elektri- ja tuleohutus, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus, esmaabi, tegutsemine tööõnnetuse korral.

Tööohutus lõhketöödel – 22 tundi

Lõhketööde ohutute kauguste määramine, lõhketööde ohutuseeskiri, töökoha korraldus, allmaalõhketöö ohutus, lõhketöö personali struktuur ja liikmete rollid, kutsetegevust reguleerivad õigusaktid, s.h. lõhkematerjaliseadus.

Nõuded õpingute lõpetamiseks: Vähemalt 80% õppekava läbimine ja testi sooritamine.

Hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Sergey Ovsyannikov- kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik.

Irina Linde – kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik.

 

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016