ÕPPEKAVA

Õppekava kinnitamise aeg: 18.12.2023

Kursuse nimetus: Lõhkaja 

Õppekavarühm:   Kaevandamine ja rikastamine

Õppekava koostamise alus: Lõhkaja, tase 3

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides : 80

Auditoorse töö maht 80

Praktilise töö maht

Kasutatava õppekeskkonna kirjeldus:

Õppetöös kasutatakse õppeklassi, mis on varustatud multiprojektoriga ning arvutiklassi.

Koolitusruum (sh õppetehnika) vastab töötervishoiu ja tööohutuse seaduses sätestatud töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele.

Sihtgrupp ja õppe alustamise nõuded:  Täiskasvanud, kes töötavad või töötasid   mäetööstusettevõtetes (näiteks: Mäe-, karjääri-, protsessitööline, koristusteetööline, läbindaja, allmaalukksepp-elektrik,  lõhkaja jm.)  ning kellele see kursus on tööalaseks täienduseks.

Koolitus sobib täiendõppeks praktilist kogemust omavatele töötajatele.

Nõuded õpingute alustamiseks:  erialane töökogemus vähemalt 0,5 aastat.

Õppe eesmärgid: Anda lõhkaja lisaeriala mäetöölistele.

Õpiväljundid:

  • nimetab lõhketööde materjalide omadusi, liigitamist ja kasutamise alasid;
  • loeb puur- ja lõhketööde projekte, arvestades jooniste kasutamispraktikat, erialast terminoloogiat ja joonistel kasutatavaid tingmärke;
  • järjestab oma tööülesandest lähtuvad tööoperatsioonid, arvestades ajagraafikut ja lõhketööde põhimõtteid;
  • komplekteerib vajalikud töövahendid, mõõteriistad, kontrollib nende nõuetele vastavust;
  • lähtudes kasutatavate töövahendite ja lõhkeainete kokkulepitud logistikast, on teadlik kasutavate ainete keskkonnamõjudest ning keskkonnahoiu ja jäätmekäitluse nõuetest;
  • arvestab objektipõhiste töökaitse eeskirjadega, teab lõhketöö läbiviimisega seotud riske (nt muljumis-, plahvatus-, mürgitus-, varisemisoht), tunneb ära ohtlikud olukorrad ja oskab ohuolukorras käituda.

Õppe sisu:

  1. auditoorse töö teemad

Plahvatuse mõiste ja olemus – 6 tundi

Plahvatuse olemus ja energia; lõhkeaine tundlikkus; detonatsiooni mõiste, kiirus ja püsivus; algimpulss; plahvatuse ergutamine ja vormid ning plahvatuse töö iseloomustus.

Lõhkeained ja nende omadused – 6 tundi

Eriotstarbelised lõhkeained, tsiviilkäibes kasutavad lõhkeained, lõhkeainete komponendid,

initsieeriv lõhkeaine, lõhkematerjalide klassifikatsioon.

Lõhketöö meetodid – 8 tundi

Lõhkelaengu mõiste ja elemendid, lõhkelaengu suuruse arvutuse ja paigutuse alused.

Lõhkamisviisid ja lõhkevahendid    – 10 tundi

Tulesüütega lõhkamine, elektrisüütega lõhkamine, detoneeriva nööriga lõhkamine,

muud lõhkamisviisid (NONEL, DINASHOC), lõhkemisvahendite ehitus.

Lõhketöödel kasutatavate seadmete, tööriistade ja -vahendite ning kontrollmõõteriistade kasutamine –  16 tundi

ПИВ-100М, КПМ-3, „МАРС“ ,ВИС-1, ООМ-2, -3, ПКВИ-3М otstarve, töö.

Lõhkematerjalide käitumine – 4 tundi

Lõhkematerjalide hoidmine ja arvestus, lõhkematerjalide kohaletoimetamine, kaevandusse laskumine, lõhkematerjalide katsetamine ja hävitamine.

Töökeskkonna ohutus – 6 tundi

Tööohutus, töötervishoid ja  tööhügieen, elektri- ja tuleohutus, keskkonnakaitse

jäätmekäitlus, esmaabi, tegutsemine tööõnnetuse korral

Tööohutus lõhketöödel – 22 tundi

Lõhketööde ohutute kauguste määramine, lõhketööde ohutuseeskiri, töökoha korraldus

allmaalõhketöö ohutus, lõhketöö personali struktuur ja liikmete rollid, kutsetegevust reguleerivad õigusaktid, s.h. lõhkematerjaliseadus

 

Kasutatavad õppemeetodid: Loeng, arutelud.

Vajalike õppematerjalide loend:

Eesti Vabariigi Lõhkematerjaliseadus.

Eesti Vabariigi Maapõueseadus.

Kaevandamise ohutusnõuded : Majandus- ja kommunikatsiooniministri 10. augusti 2004. a määruse nr 172 „Kaevandamise ja kaeveõõne teisese kasutamise ohutusnõuded” muutmine .Vastu võetud 16.06.2017 nr 31).

Õpetajad kasutavad õpetamise käigus isiklikke metoodilisi materjale.

 

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid: õppes osalemine  – 80 % ja testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

 

Koolitaja kompetentsust tõendava kvalifikatsiooni või õpi- töökogemuse kirjeldus:

Sergey Ovsyannikov – kõrgharidus, mäeinsener.

Irina Linde – kõrgharidus, mäeinsener-mehaanik.

 

Info ja tellimine:

info@kvkoolitus.ee

55583410, 53475016