Koolituse sihtgrupp: Troppimistöid teostavad inimesed

Õppe eesmärk: Anda teadmised troppimistööde ohutuks tegemiseks ning täiendada teadmised ja oskused.

Õpiväljundid:

  • omab ülevaadet erinevatest tõstemehhanismidest ja nende kasutusalast objektil
  • kasutab materjalide laadimisel tõstetroppe, järgides troppimise ja koormakinnituse nõudeid ning tööohutust
  • juhendab märguannetega tõsteseadme juhti tõstetöödel
  • teeb iseseisvalt tõstetöid mehitamata tõsteseadmetega
  • järgib töö- ja keskkonnaohutuse ning töötervishoiunõudeid troppimisel ja tõstetöödel

Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja kriteeriumid:

Vähemalt 80% õppekava läbimine ja testi sooritamine. Valikvastustega kirjaliku testi sooritamine vähemalt 50% ulatuses.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse mitteeristavalt.

Õppijale väljastatakse õppe lõpetamise nõuete täitmisel tunnistus.

Koolitaja: Sergei Ovsyannikov – kõrgharidus, insener-mehhanik,  on olemas töökogemus selle valdkonna kutseõpetajana

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee