Sihtgrupp: vähekogenud ja alustavad ettevõtjad, MTÜ-de liikmed, kõik huvilised, kellel on soov ettevõtlusega alustamiseks vajalikud etapid süsteemselt läbi töötada ning selleks (äri)plaan koostada.

Eesmärk: koolitus annab õppijale teadmised ettevõtluse alustamisega seotud olulistest teemadest ning oskused äriplaani koostamiseks.

Sisu:

 • ettevõtluse olemus, ettevõtja isiksuse omadused, äriseadustiku nõuded, ettevõtlusvormid, nende erinevused;
 • ettevõtja isiksuseomadused, eneseanalüüs;
 • väikeettevõtluse roll majanduses;
 • äriidee analüüs, äriplaan ja selle koostamise põhimõtted ning äriplaani individuaalne koostamine;
 • ettevõtte eesmärgid, strateegia ja tegevuskava;
 • põhilised konkurentsistrateegiad, konkurentsieeliste allikad ja konkurentsianalüüs;
 • SWOT analüüs;
 • toode ja turundus (turg, sihtrühmad, nende prognoos, reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, teenuste disain, veebiturundus);
 • finantsplaneerimine (tulud-kulud, prognoosid, kassavoo plaan, kasumiaruanne jmt);
 • raamatupidamise põhialused;
 • maksunduse alused, maksustamine;
 • tööõigus (erinevad lepingute tüübid, nende sõlmimine, poolte õigused ja kohustused);
 • töötervishoiu ja tööohutusalane korraldus ettevõttes;
 • ettevõtjale olulised infokanalid, tugistruktuurid, toetuse taotlemise võimalused.

Maht: 70 tundi, millest 50  tundi auditoorset tööd ja 20 tundi iseseisvat tööd.

Oodatav tulemus:

Koolituse läbinu:

 • mõistab ettevõtluse toimimist ja orienteerub Eesti ettevõtluskeskkonnas;
 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • omab teadmisi ettevõtte loomise ja tegutsemise alustest ning seda toetavatest tugisüsteemidest, äriplaani koostamisest ja rahastamise võimalustest;
 • omab teadmisi ettevõtte rajamise etappidest, äriidee püstitamisest, äriplaani olemusest ja selle koostamise põhimõtetest;
 • oskab koostada ja vormistada äriplaani;
 • oskab äritegevust planeerida ja tulemusi analüüsida;
 • on valmis alustama ettevõtjana ja ellu viima oma äriplaani.

Koolitusmetoodika: koolitus on üles ehitatud materjali tutvustusele teoreetilise loengu, arutelu, grupitööde ja praktiliste ülesannete vormis.

Õppekeel:  vene või eesti keel

Tulemus: õppijale, kes on täitnud hindamiskriteeriumid vähemalt 80% ulatuses väljastatakse  tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend koolitusel osalemise ja läbitud teemade kohta.

Koolitajad: koolitajatel on kõrgharidus, erialane ettevalmistus, töökogemus eraettevõttes ning täiskasvanute koolitamise kogemus.

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee

Saada koolituse päring või vaata koolituskalendrit