• Desmos ja TeacherDesmos matemaatikaõpetajatele
 • Õuesõppe võimalused
 • Arenguvestlus koolis
 • Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis/lasteasutuses
 • Õpetaja eneseanalüüsi läbiviimine
 • Kuidas mõista ja aidata uue ajastu õpilast
 • Õpikeskkonna kujundamine. Mitteformaalne õpe.
 • Koostöövõimalused lapsevanemaga
 • Väärtuskasvatus koolis ja lasteaias
 • Väärtusõpetus – väärtuste kujunemine ja kujundamine
 • Lapse motiveerimine ja tunnustamine
 • Kiusamine ja lapsevanema roll selles
 • Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste õpetamine koolieelikule
 • Koolieelik ja meediakasvatus
 • Lapse üldoskuste arengut soodustava keskkonna loomine koolieelses lasteasutuses
 • Digiajastu noor – kas õpetaja õudusunenägu?
 • MÕK ( muutunud õpikäsitlus) ja muutunud õpikäsitluse üldpädevused
 • Aktiivõppeteooria ja aktiivõppemängud muutunvas õpikäsitluses
 • Kutse-eetika töös lastevanematega
 • Soodsa õpikeskkonna loomine
 • Innovatiivsete protsesside loomine haridussüsteemis ja stereotüüpide muutumine
 • Tähtis tähestik
 • Piltide ja ajakirjade kasutamine koolitunnis
 • Piltide ja ajakirjade kasutamine lasteaias

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee