1. Desmos ja TeacherDesmos matemaatikaõpetajatele
 2. Õuesõppe võimalused
 3. Arenguvestlus koolis
 4. Töötajate juhendamine ja arenguvestlused koolis/lasteasutuses
 5. Õpetaja eneseanalüüsi läbiviimine
 6. Kuidas mõista ja aidata uue ajastu õpilast
 7. Õpikeskkonna kujundamine. Mitteformaalne õpe.
 8. Koostöövõimalused lapsevanemaga
 9. Väärtuskasvatus koolis ja lasteaias
 10. Väärtusõpetus – väärtuste kujunemine ja kujundamine
 11. Lapse motiveerimine ja tunnustamine
 12. Kiusamine ja lapsevanema roll selles
 13. Sotsiaalsete ja enesekohaste oskuste õpetamine koolieelikule
 14. Koolieelik ja meediakasvatus
 15. Lapse üldoskuste arengut soodustava keskkonna loomine koolieelses lasteasutuses
 16. Digiajastu noor – kas õpetaja õudusunenägu?
 17. MÕK ( muutunud õpikäsitlus) ja muutunud õpikäsitluse üldpädevused
 18. Aktiivõppeteooria ja aktiivõppemängud muutunvas õpikäsitluses
 19. Kutse-eetika töös lastevanematega
 20. Soodsa õpikeskkonna loomine
 21. Innovatiivsete protsesside loomine haridussüsteemis ja stereotüüpide muutumine
 22. Tähtis tähestik
 23. Piltide ja ajakirjade kasutamine koolitunnis
 24. Piltide ja ajakirjade kasutamine lasteaias

Tellimine ja info:

Telefon: 55 583 410; 53 475 016
E-post: info@kvkoolitus.ee